Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Filozofia > Filozofia, stacjonarne, pierwszego stopnia

Filozofia, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-FF)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

1. Studia o profilu ogólnoakademickim, dziedzina: nauki humanistyczne, dyscyplina: filozofia.

2. Unikatowe (wyróżniające) cechy oraz cele programu:

W trakcie studiów filozoficznych studenci otrzymują gruntowne wykształcenie z zakresu historii filozofii, zdobywają wiedzę na temat aktualnego stanu badań w poszczególnych dyscyplinach filozoficznych (od teorii poznania, przez ontologię do etyki, estetyki czy filozofii kultury), a także mają możliwość zapoznania się z ogólną problematyką nauk humanistycznych oraz z podstawowymi zagadnieniami filozoficznymi nauk ścisłych. Jak żadna inna dyscyplina akademicka, filozofia rozwija sprawności intelektualne studentów. Ćwiczy precyzję myślenia, zdolność przyswajania sobie nowych umiejętności, dyspozycję do rozumienia innych ludzi i kultur. Uczy właściwej interpretacji zachowań jednostkowych i społecznych. Pozwala poznać mechanizmy rządzące funkcjonowaniem ludzkiego umysłu, a także rozbudza wyobraźnię. Zajęcia prowadzone są przez wybitnych specjalistów, posiadających duże doświadczenie dydaktyczne. Elastyczny program studiów i bardzo bogata oferta przedmiotów, w tym seminariów, pozwala na napisanie pracy dyplomowej ściśle związanej z zainteresowaniami studenta.

3. Możliwość uzyskania uprawnień nauczycielskich:

Jednostka prowadzi kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela filozofii w szkołach ponadpodstawowych i etyki w szkołach podstawowych. Nabycie uprawnień następuje po zrealizowaniu programu specjalizacji nauczycielskiej. Program jest oferowany wyłącznie studentom studiującym na kierunku filozofia. Kurs specjalizacyjny rozpoczyna się na I stopniu studiów, na II stopniu możliwa jest wyłącznie jego kontynuacja.

4. Inne ważne informacje dotyczące realizacji studiów:

Zajęcia odbywają się w salach dydaktycznych Wydziału Filozofii przy ul. Krakowskie Przedmieście 3 oraz w salach Starej Biblioteki UW na terenie kampusu głównego UW. Program studiów jest bardzo elastyczny, studenci nie są podzieleni na grupy – sami wybierają konkretne zajęcia (np. określone grupy ćwiczeniowe).

5. Program studiów >> Otwórz stronę! <<

6. Sylwetka absolwenta, w tym opis efektów uczenia się, możliwości absolwenta po ukończeniu studiów:

Wiedza – absolwent zna i rozumie:

 • miejsce i znaczenie filozofii w relacji do nauk, przedmiotową i metodologiczną specyfikę filozofii;
 • metody badawcze i strategie argumentacyjne wybranej dyscypliny filozoficznej oraz metody interpretacji tekstu filozoficznego;
 • podstawową terminologię filozoficzną w języku polskim oraz w wybranym języku obcym;
 • szczegółowe zagadnienia i najważniejsze nowe osiągnięcia w ramach wybranej dyscypliny filozoficznej oraz zależności między głównymi dyscyplinami filozoficznymi;
 • historyczny charakter kształtowania się idei filozoficznych, kompleksową naturę języka, normy konstytuujące i regulujące struktury i instytucje społeczne;
 • rolę refleksji filozoficznej w kształtowaniu kultury, ogólne zależności między kształtowaniem się idei filozoficznych a zmianami w kulturze i w społeczeństwie.

Umiejętności – absolwent potrafi:

 • tworzyć i interpretować tekst filozoficzny, komentując i konfrontując tezy pochodzące z różnych tekstów;
 • analizować proste argumenty filozoficzne, identyfikować składające się na nie tezy i założenia, ustalać zależności logiczne i argumentacyjne między tezami, identyfikować proste strategie argumentacyjne w wypowiedziach ustnych i pisemnych oraz ujawniać główne wady i błędy logiczne wypowiedzi ustnych i pisemnych;
 • formułować w mowie i na piśmie problemy filozoficzne, stawiać tezy oraz artykułować własne poglądy w sprawach społecznych i światopoglądowych, poprawnie stosować poznaną terminologię filozoficzną;
 • samodzielnie tłumaczyć wybrane teksty filozoficzne: z języka polskiego na język obcy i z języka obcego na język polski;
 • wyszukiwać, selekcjonować i analizować informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych, z wykorzystaniem narzędzi wyszukiwawczych;
 • samodzielnie zdobywać wiedzę, rozwijać umiejętności badawcze oraz planować własne projekty badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego;
 • prowadzić na poziomie podstawowym pracę badawczą (także interdyscyplinarną) pod kierunkiem opiekuna naukowego lub kierownika zespołu badawczego.

Kompetencje społeczne – absolwent jest gotów do:

 • identyfikowania posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, rozpoznawania braków w tym zakresie i poszukiwania możliwości usunięcia tych braków;
 • inicjowania działań zawodowych oraz planowania i organizowania ich przebiegu;
 • etycznego działania, związanego z odpowiedzialnością za trafność przekazywanej wiedzy, uczciwością i rzetelnością;
 • efektywnego organizowania własnej pracy i krytycznej oceny jej stopnia zaawansowania;
 • uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym, w tym w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa filozoficznego;
 • sprawnego współpracowania w grupie; zidentyfikowania własnego stylu uczenia się i wybrania sposobów dalszego samokształcenia; akceptowania różnorodności postaw i opinii w kontaktach interpersonalnych.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku filozofia

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

(1) Najważniejsze efekty uczenia się.

Po ukończeniu studiów absolwent:

WIEDZA

- zna zależności między głównymi subdyscyplinami filozoficznymi oraz ma uporządkowaną znajomość i zrozumienie głównych kierunków w obrębie tych subdyscyplin;
- ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii w relacji do nauk oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej filozofii;
- ma wiedzę o normach konstytuujących i regulujących struktury i instytucje społeczne oraz o źródłach tych norm, ich naturze, zmianach i drogach wpływania na ludzkie zachowania;
- zna ogólne zależności między kształtowaniem się idei filozoficznych a zmianami w kulturze i w społeczeństwie;
- ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu dziedziny nauk humanistycznych w systemie nauk oraz ich specyfice przedmiotowej, metodologicznej i terminologicznej;

UMIEJĘTNOŚCI

- wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych;
- konstruuje i rekonstruuje różnego rodzaju argumentacje, odwołując się do podstawowych przesłanek normatywnych danego stanowiska lub do założeń światopoglądowych bądź wyobrażeń kulturowych;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia jej stopień zaawansowania;
- wykazuje motywację do zaangażowanego uczestnictwa w życiu społecznym;
- na podstawie twórczej analizy nowych sytuacji i problemów samodzielne formułuje propozycje ich rozwiązania.

(2) Wymiar punktów ECTS: 180 (6 semestrów).

(3) Wszystkie punkty ECTS przypadają na zajęcia z zakresu nauk podstawowych. Umożliwia się studentowi wybór przedmiotów w wymiarze 92 punktów ECTS, co stanowi 51% ogólnej sumy punktów ECTS.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
e - Egzamin

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/