Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Etnologia i antropologia kulturowa > Etnologia i antropologia kulturowa, stacjonarne, drugiego stopnia

Etnologia i antropologia kulturowa, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-EAK)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Studia II stopnia na kierunku etnologia i antropologia oferują pogłębioną refleksję teoretyczną nad rzeczywistością społeczno-kulturową, dając jednocześnie szansę prowadzenia samodzielnych etnograficznych badań terenowych.

Realizowana przez nas etnologia/antropologia kulturowa to nauka żywa, zaangażowana w badanie bieżących problemów społeczno-kulturowych. Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu nauk humanistycznych i społecznych (nauki o kulturze i religii, nauki socjologiczne, filozofia). Obie te dziedziny splatają się nierozdzielnie w dydaktyce i w pracach naukowych, prowadzonych w naszym Instytucie. Przedmiot „antropologia kulturowa” bywa realizowany także na innych kierunkach studiów, będąc tam bardziej gabinetową, teoretyczną refleksją nad zjawiskami kultury. Natomiast dla nas etnologia/antropologia jest przygodą – oczywiście akademicką, intelektualną, ale też życiową.

Wykładowczynie i wykładowcy kładą szczególny nacisk na poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej historii rozwoju etnologicznej i antropologicznej myśli teoretycznej. Osoby uczestniczące w studiach poznają także zaawansowaną metodologię charakterystyczną dla etnologii i antropologii kulturowej. Oprócz tego mają możliwość rozwijania własnych zainteresowań dzięki bogatej ofercie przedmiotów dotyczących aktualnych zjawisk społeczno-kulturowych w globalnym kontekście. Absolwentkom i absolwentom kierunków innych niż etnologia oferujemy dodatkowe zajęcia, pozwalające na poznanie teorii antropologicznych oraz specyfiki prowadzenia badań etnograficznych. Studenci i studentki mają unikatową możliwość rozwijania własnego warsztatu badawczego dzięki „Proseminariom badawczym”. które przygotowują do podjęcia indywidualnych badań do pracy dyplomowej.

Absolwenci i absolwentki studiów II stopnia potrafią samodzielnie projektować i prowadzić zaawansowane badania terenowe, mają także bogatą wiedzę dotyczącą szeroko rozumianych relacji pomiędzy kulturą i społeczeństwem, a także różnych obszarów kulturowych świata. Są przygotowani do pracy w ośrodkach badawczych, instytucjach kultury, a także w podmiotach działających na rzecz rozwoju kultury i społeczności lokalnych, a także do rozwijania warsztatu i wiedzy na studiach doktoranckich.

Zajęcia odbywają się w siedzibie Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej przy ul. Żurawiej 4.

Szczegółowy program studiów dostępny jest tutaj.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku etnologia i antropologia kulturowa

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Absolwenci i absolwentki osiągają efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów na kierunku etnologia i antropologia kulturowa

znają i rozumieją [wiedza]:
- najnowsze kierunki rozwoju nauk humanistycznych i socjologicznych;
- zależności między poszczególnymi szkołami i nurtami w teorii etnologii i antropologii
kulturowej;
- istniejące powiązania metodologiczne pomiędzy naukami społecznymi a etnologią i
antropologią oraz ich wpływ na praktykę badawczą w etnologii i antropologii;
- możliwości zastosowania narzędzi i pojęć wypracowanych na gruncie etnologii i
antropologii kulturowej w środowisku pozaakademickim;
potrafią [umiejętności]:
- przygotować samodzielny i innowacyjny projekt badań etnograficznych, w tym wybrać i
opracować właściwe metody, strategie i narzędzia badawcze;
- samodzielnie przeprowadzić badania terenowe w oparciu o przygotowany przez siebie
projekt; przeprowadzić pogłębiony wywiad etnograficzny, obserwację uczestniczącą i
sporządzać notatki terenowe; stosować inne rodzaje źródeł wiedzy antropologicznej,
takie jak praktyki etnografii wizualnej, etnograficzna analiza dźwiękosfery, netnografia,
badania w działaniu, badania stosowane, współczesne badania nad kulturą materialną;
- analitycznie myśleć i dokonywać obserwacji i krytyki przemian społeczno-kulturowych;
są gotowi i gotowe do [kompetencje społeczne]:
- diagnozowania złożonych problemów społecznych przy pomocy różnorodnych strategii
metodologicznych;
- współpracy z podmiotami pozaakademickimi, w tym z organizacjami pozarządowymi,
instytucjami kultury i innymi podmiotami działającymi na rzecz rozwoju kultury i
społeczeństwa;
- promowania postaw humanistycznych, w tym otwartości, tolerancji i akceptacji
odmienności.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
praktyka - Praktyka
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/