Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Archeologia > Archeologia, stacjonarne, pierwszego stopnia

Archeologia, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-AR)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

W roku akademickim 2019-2020 obchodziliśmy 100-lecie Archeologii na Uniwersytecie Warszawskim. To wydarzenie stało się przyczynkiem do stworzenia nowatorskiego programu archeologicznych studiów stacjonarnych I stopnia i nowego podejścia do nauczania, którego celem jest przekazanie konkretnej wiedzy i umiejętności poprzez jak największe zaangażowanie studenta. W programie studiów zostały uwzględnione w dużym stopniu nowe kierunki badań w archeologii oraz jej społeczne funkcjonowanie, będące wynikiem konsultacji z potencjalnymi pracodawcami (m.in. muzea czy instytucje państwowe etc.). Warto podkreślić unikatowy aspekt zdobywania wyższego wykształcenia – tutoring, czyli indywidualną pracę studenta z wykładowcą, co pozwala identyfikować potrzeby studentów już od wczesnego etapu studiów, poprzez wybór własnej ścieżki kształcenia. Koncepcja studiowania na studiach I stopnia, oprócz zapewnienia obowiązkowego minimum, opiera się na wyborze różnych ścieżek/profili z grupy: Epoka kamienia i epoka brązu, Od wczesnej epoki żelaza po okres wędrówek ludów, średniowiecze i nowożytność, archeologia Bliskiego Wschodu, archeologia Egiptu i Nubii, archeologia Grecji, archeologia Rzymu, archeologia Dalekiego Wschodu i Nowego Świata, bioarcheologia i archeologia środowiska.

Pierwszy rok ma na celu zapoznanie się studentów z nową dziedziną nauki, jaką jest dla nich archeologia oraz przygotowanie do wyboru indywidualnych ścieżek dalszego kształcenia. Na kolejnym roku student kształci się w obrębie wybranych profili/ścieżek (wymienionych powyżej), których uzupełnieniem są zajęcia z profili/modułów o charakterze techniczno-metodycznym, technologiczno-badawczym oraz prawno-społecznym. Ostatni rok studiów I stopnia to, oprócz kontynuacji nauki z poprzedniego roku, także wybór seminarium licencjackiego i przygotowanie licencjackiej pracy dyplomowej do obrony.

Istotną rolę w programie nauczania stanowią studenckie praktyki terenowe:

  • badania powierzchniowe, które zazwyczaj odbywają się wiosną lub jesienią;
  • co najmniej 3 sezony archeologicznych badań wykopaliskowych, które odbywają się przede wszystkim w miesiącach letnich. Badania wykopaliskowe są prowadzone przez pracowników Wydziału Archeologii UW zarówno w Polsce, jak i zagranicą, m.in. w Egipcie, w Gruzji, w Armenii, w Uzbekistanie, w Bułgarii, we Włoszech na Sycylii oraz w Ameryce Południowej i w wielu innych miejscach.

Zajęcia odbywają się na Kampusie Głównym Uniwersytetu Warszawskiego w budynku Szkoły Głównej, który od kilkunastu lat jest siedzibą Wydziału Archeologii UW.

Szczegółowe informacje na temat programu stacjonarnych studiów I stopnia znajdują się stronie Wydziału Archeologii.

W czasie trwania studiów student przede wszystkim zdobywa specjalistyczną wiedzę dotyczącą archeologii, która umożliwia mu czynny udział w wykopaliskach na stanowiskach o różnej charakterystyce, odczytywanie i dokumentowanie układów stratygraficznych, obsługę urządzeń pomiarowych, wykonywanie kart katalogu naukowego czy muzealnego, korzystanie ze zbiorów archiwalnych i ich naukowe analizowanie oraz tworzenie ewidencji konserwatorskiej, a także realizację projektów wystawienniczych.

Wiedza zawodowa i ogólna zdobyta podczas studiów oraz umiejętność pracy samodzielnej oraz pracy w grupie pozwalają, po uzyskaniu tytułu licencjata, kontynuować studia na poziomie magisterskim zarówno na studiach archeologicznych, jak i innych kierunkach.

Absolwenci studiów I stopnia na kierunku archeologia mogą podjąć pracę w charakterze „techników” wykopaliskowych i laborantów muzealnych, w muzeach, służbach konserwatorskich i w wyspecjalizowanych firmach zajmujących się prowadzeniem ratowniczych prac wykopaliskowych.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z archeologii

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

Absolwent osiągnął efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów.
K_W01 ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu archeologii w systemie nauk, społeczno- kulturowej przeszłości człowieka oraz o jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej
K_W02 zna podstawowe pojęcia i terminologię stosowane w archeologii
K_W03 ma podstawową wiedzę w zakresie opisu, analizy i interpretacji źródeł archeologicznych
K_W04 ma uporządkowaną wiedzę ogólną o społecznościach pradziejowych, starożytnych, średniowiecznych i nowożytnych, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu archeologii
K_W05 ma szczegółową wiedzę o wybranych społecznościach pradziejowych, starożytnych, średniowiecznych lub nowożytnych, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu archeologii
K_W06 ma podstawową wiedzę o powiązaniach archeologii z innymi dziedzinami oraz dyscyplinami naukowymi, z obszaru nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych i ścisłych
K_W07 rozumie związek między osiągnięciami wybranej dziedziny nauki a możliwościami ich wykorzystania w archeologii
K_W08 ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie archeologii
K_W09 zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury, właściwe dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie archeologii
K_W10 ma uporządkowaną wiedzę ogólną o metodach i technikach dokumentacji źródeł archeologicznych
K_W11 zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji informacji zawartych w publikacjach naukowych
K_W12 zna i rozumie podstawowe metody analizy tekstów starożytnych, średniowiecznych lub nowożytnych
K_W13 ma uporządkowaną wiedzę podstawową w zakresie gramatyki, słownictwa i słowotwórstwa wybranego języka dawnej cywilizacji
K_W14 ma podstawowe wiadomości o rozwoju człowieka oraz jego głównych strategiach adaptacji do różnych warunków środowiskowych
K_W15 ma ogólną wiedzę na temat właściwości surowców oraz sposobów ich wykorzystania przez dawne społeczności
K_W16 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej
K_W17 ma podstawową wiedzę i orientację we współczesnym muzealnictwie oraz propagowaniu dziedzictwa kulturowego
K_W18 ma wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa i higieny pracy archeologa
K_W19 zna podstawowe zasady etyki zawodowej archeologa
K_W20 zna podstawowe zasady funkcjonowania prywatnych firm archeologicznych, muzeów oraz struktur konserwatorskich i instytucji ochrony dziedzictwa archeologicznego
K_W21 ma podstawową wiedzę o zasadach i możliwościach zdobywania funduszy na badania naukowe i prace archeologiczne
K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje o źródłach archeologicznych i ich kontekście z wykorzystaniem literatury i mediów elektronicznych
K_U02 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje zawarte w różnych źródłach
K_U03 potrafi samodzielnie interpretować źródła archeologiczne, dobierając właściwe metody analityczne, oraz zaprezentować uzyskane wyniki pracy
K_U04 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie archeologii, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego
K_U05 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności w zakresie złożoności i udziału kultury w ewolucji człowieka
K_U06 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę w zakresie wybranego języka dawnej cywilizacji i rozwijać umiejętności tłumaczenia tekstów, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego
K_U07 potrafi stosować zdobyte umiejętności językowe w zakresie wybranego języka dawnej cywilizacji
K_U08 potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów w wybranym języku dawnej cywilizacji
K_U09 potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami badawczymi i ujęciami teoretycznymi właściwymi dla archeologii
K_U10 potrafi rozpoznawać różne rodzaje wytworów kultury materialnej łącznie z kontekstem oraz właściwie je dokumentować i przeprowadzać ich krytyczną analizę i interpretację
K_U11 potrafi rozpoznawać, analizować i wykorzystywać teksty źródłowe przydatne w pracy i warsztacie archeologa
K_U12 potrafi rozpoznawać, analizować, wykorzystywać i klasyfikować źródła archeologiczne
K_U13 potrafi wykrywać proste zależności między artefaktami a dawnymi procesami kulturowymi i społecznymi
K_U14 potrafi zastosować odpowiednie metody i techniki archeologiczne
K_U15 potrafi przytaczać aktualne tezy badawcze, formułować wnioski i dobierać strategie argumentacyjne na poziomie elementarnym oraz konstruować argumenty i kontrargumenty
K_U16 potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie archeologii i nauk pokrewnych
K_U17 potrafi przygotowywać wystąpienia ustne dotyczące zagadnień szczegółowych z zakresu archeologii
K_U18 potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
K_U19 potrafi pracować w zespole i komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu archeologii
K_U20 potrafi przygotowywać prace pisemne dotyczące zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem różnych materiałów źródłowych
K_U21 potrafi zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w działalności archeologicznej
K_U22 potrafi zaplanować pracę w zakresie archeologicznych badań terenowych
K_U23 potrafi zaplanować pracę naukową
K_U24 potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach zespołów interdyscyplinarnych
K_U25 potrafi planować swój tok studiów i przyszłej kariery naukowej, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego
K_U26 potrafi wyszukiwać możliwości poszerzania wiedzy i doskonalenia umiejętności zawodowych poza uczelnią
K_K01 jest gotów do wykorzystania posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności oraz jest świadomy konieczności konfrontowania ich z opiniami ekspertów
K_K02 jest gotów do uznania istotnego znaczenia pozostałości materialnych, języków starożytnych i źródeł pisanych jako elementu dziedzictwa kulturowego ludzkości
K_K03 jest gotów do docenić niepowtarzalne wartości źródeł archeologicznych i ich roli w odtwarzaniu przeszłości człowieka
K_K04 jest gotów do krytycznej oceny interpretacji źródeł archeologicznych i historycznych ze świadomością wieloaspektowości interpretacji
K_K05 jest gotów do wykorzystania posiadanej przez siebie wiedzy na temat kompleksowej natury kultury i jej złożoności, ze świadomością potrzeby analizy rozmaitych kategorii źródeł dla odtworzenia przeszłości człowieka
K_K06 jest gotów do podkreślania znaczenia dziedzictwa kulturowego ludzkości dla rozumienia procesu przemian gospodarczych, społecznych i kulturowych od czasów najdawniejszych do współczesności
K_K07 jest gotów do uznania własnej odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego
K_K08 jest gotów do wypełniania obowiązków związanych z upowszechnianiem wiedzy o dziedzictwie archeologicznym w społeczeństwie
K_K09 jest gotów do inicjowania współpracy ze społeczeństwem w zakresie prowadzonych prac archeologicznych
K_K10 jest gotów do uznania społecznej roli archeologii
K_K11 jest gotów do uznania znaczenia problematyki etycznej związanej z rzetelnością i uczciwością naukową oraz do przyjęcia odpowiedzialności za trafność podejmowanych decyzji w trakcie pozyskiwania źródeł archeologicznych, w zgodzie z obowiązującym prawem państwa, na terenie którego prowadzone są badania
K_K12 jest gotów do uznania i poszanowania różnych punktów widzenia determinowanych różnym podłożem kulturowym
K_K13 jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
K_K14 jest gotów do dbania o dorobek i tradycje zawodu archeologa

Plan studiów:

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/