On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Macro-field of Study, Inter-Faculty Studies in Mathematics and Natural Sciences > Inter-faculty Individual Studies in Mathematics and Natural Sciences, full time, second cycle programme

Inter-faculty Individual Studies in Mathematics and Natural Sciences, full time, second cycle programme (S2-MSMP)

(in Polish: Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze, stacjonarne, drugiego stopnia)
second cycle programme
full-time, 2-year studies
Language: Polish

Rekrutacja na semestr letni.

Przyjęcie na studia będzie możliwe pod warunkiem uruchomienia kierunku przez właściwy wydział.

Limity miejsc na poszczególne kierunki:

  • chemia stosowana – 2;
  • chemia medyczna – 2;
  • chemia – 2;
  • geologia stosowana – 2.

Czas trwania: 1,5 roku (chemia stosowana, chemia medyczna) lub 2 lata (chemia, geologia stosowana).

Rekrutacja w ramach MISMaP prowadzona jest tylko na kierunki Chemia stosowana, Chemia medyczna, Chemia oraz Geologia stosowana.


Kolegium MISMaP kształci studentów interdyscyplinarnych w obszarach nauk ścisłych, przyrodniczych i społecznych. Studenci Kolegium odznaczają się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami ukształtowanymi w wyniku studiów międzyobszarowych o zakresie ogólnym i szczegółowym:

  • zakres ogólny obejmuje szeroko pojęte nauki matematyczno-przyrodnicze i społeczne, osiągany jest przez zdobywanie wiedzy i umiejętności na różnych wydziałach Uniwersytetu i poświadczony jest w suplemencie do dyplomu,
  • zakres szczegółowy zagwarantowany jest przez wypełnienie wymagań uniwersyteckich w obrębie kierunku podstawowego, tj. dyscypliny kierunkowej przyporządkowanej do właściwego obszaru i kierunku studiów. Zakres szczegółowy poświadczony jest dyplomem ukończenia studiów na kierunku, na którym student zrealizował minimum programowe, przygotował pracę dyplomową i złożył egzamin dyplomowy, czyli osiągnął zdefiniowane dla programu efekty kształcenia, zwane efektami kierunkowymi.

Studia w Kolegium MISMaP kształtują postawę samodzielności i odpowiedzialności, co wynika z ich trybu indywidualnego: student, wspólnie ze swoim opiekunem (tutorem) ustala swoje cele edukacyjne i je realizuje pod opieką tutora. Dzięki temu student Kolegium MISMaP jest lepiej niż studenci standardowi przygotowany do funkcjonowania na rynku pracy i uczestnictwa w życiu społecznym.

Absolwent Kolegium posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych. Stosownie do wybranych kierunków kształcenia powinien rozumieć i umieć analizować zjawiska zachodzące w przyrodzie, umieć prowadzić rozumowanie matematyczne, być przygotowanym do posługiwania się zaawansowanymi narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów. Odznacza się postawą otwartości i szacunku wobec różnych dyscyplin nauki, a także umiejętnością świadomego i wiarygodnie uargumentowanego dokonywania ocen.

Absolwent studiów II stopnia jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia (studiów doktoranckich). Odznacza się umiejętnością samodzielnego stawiania problemów badawczych, trafnego doboru i zastosowania interdyscyplinarnej metodologii w ich rozwiązywaniu, odpowiedniego planowania indywidualnego rozwoju naukowego oraz tworzenia projektów badawczych. Absolwent ma postawę gotowości do pogłębiania dotychczasowej wiedzy oraz doskonalenia wiedzy w ramach kształcenia ustawicznego. Posiada kompetencje stanowiące o wysokim potencjale zatrudnialności: otwartość, odpowiedzialność, samodyscyplinę, umiejętność tworzenia i realizowania projektów, gotowość samodoskonalenia i współpracy.

Więcej informacji na stronie Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

Master degree in bioethics within MISMaP
Master degree in sociology within MISMaP
Masters degree in Cognitive Science within MISMaP
Second cycle degree - magister - in applied geology within MISMaP, speciality: engineering geology
Second cycle degree - magister - in applied geology within MISMaP, speciality: environmental geology
Second cycle degree - magister - in applied geology within MISMaP, speciality: hydrogeology
Second cycle degree - magister - in applied geology within MISMaP, speciality: management of mineral resources
Second cycle degree - magister - in applied geology within MISMaP, speciality: tectonic and geological cartography
Second cycle degree - magister - in astronomy within Inter - Faculty Individual Studies in Mathematics and Natural Sciences
Second cycle degree - magister - in biology within Inter - Faculty Individual Studies in Mathematics and Natural Sciences, speciality: molecular biology
Second cycle degree - magister - in biology within Inter - Faculty Individaul Studies in Mathematics and Natural Sciences, speciality: biology of environment
Second cycle degree - magister - in biology within Inter - Faculty Individaul Studies in Mathematics and Natural Sciences, speciality: microbiology
Second cycle degree - magister - in biology within Inter - Faculty Individual Studies in Mathematics and Natural Sciences, speciality: biology of the cell and organizm
Second cycle degree - magister - in biotechnology within Inter - Faculty Individual Studies in Mathematics and Natural Sciences, speciality: molecular biology
Second cycle degree - magister - in biotechnology within Inter - Faculty Individaul Studies in Mathematics and Natural Sciences, speciality: Sten Ceells in Biology and Medicine
Second cycle degree - magister - in biotechnology within Inter - Faculty Individaul Studies in Mathematics and Natural Sciences, speciality: applied microbiology
Second cycle degree - magister - in biotechnology within Inter - Faculty Individaul Studies in Mathematics and Natural Sciences, speciality: microbiology
Second cycle degree - magister - in biotechnology within Inter - Faculty Individaul Studies in Mathematics and Natural Sciences, speciality: Molecular Basis and Therapy of Lifestyle Diseases
Second cycle degree - magister - in biotechnology within Inter - Faculty Individaul Studies in Mathematics and Natural Sciences, speciality: molecular biotechnology
Second cycle degree - magister - in biotechnology within Inter - Faculty Individual Studies in Mathematics and Natural Sciences, speciality: Medical Biotechnology
Second cycle degree - magister - in chemistry within Inter-Faculty Individual Studies in Mathematics and Natural Sciences
Second cycle degree - magister - in environmental protection within Inter - Faculty Individual Studies in Mathematics and Natural Sciences, spec. : biological foundations of environmental protection
Second cycle degree - magister - in Geography within Inter-Faculty Individual Studies in Mathematics and Natural Sciences
Second cycle degree - magister - in Geography within Inter-Faculty Individual Studies in Mathematics and Natural Sciences, speciality: Geoecology and Geomorphology
Second cycle degree - magister - in geology within Inter - Faculty Individual Studies in Mathematics and Natural Sciences , speciality: engineering geology
Second cycle degree - magister - in geology within Inter - Faculty Individual Studies in Mathematics and Natural Sciences, speciality: environmetal protection
Second cycle degree - magister - in geology within Inter - Faculty Individual Studies in Mathematics and Natural Sciences, speciality: geochemistry, mineralogy and petrology
Second cycle degree - magister - in geology within Inter - Faculty Individual Studies in Mathematics and Natural Sciences, speciality: hydrogeology
Second cycle degree - magister - in geology within Inter - Faculty Individual Studies in Mathematics and Natural Sciences, speciality: ore and economic geology
Second cycle degree - magister - in geology within Inter - Faculty Individual Studies in Mathematics and Natural Sciences, speciality: paleontology
Second cycle degree - magister - in geology within Inter - Faculty Individual Studies in Mathematics and Natural Sciences, speciality: stratigraphic and prospecting geology
Second cycle degree - magister - in geology within Inter-Faculty Individual Studies in Mathematics and Natural Sciences, speciality: climate geology
Second cycle degree - magister - in geology within MISMaP, speciality: stratigraphic geology and sedimentology
Second cycle degree - magister - in informatics within Inter-Faculty Individual Studies in Mathematics and Natural Sciences
Second cycle degree - magister - in mathematics within Inter-Faculty Individual Studies in Mathematics and Natural Sciences
Second cycle degree - magister - in Physics (Studies in English) within MISMaP
Second cycle degree - magister - in physics within Inter - Faculty Individual Studies in Mathematics and Natural Sciences , speciality: medical physics
Second cycle degree - magister - in physics within Inter-Faculty Individual Studies in Mathematics and Natural Sciences
Second cycle degree - magister - in physics within Inter-Faculty Individual Studies in Mathematics and Natural Sciences , speciality: optics
Second cycle degree - magister - in Physics within Inter-Faculty Individual Studies in Mathematics and Natural Sciences, in mathematical and computer modeling of physical processes
Second cycle degree - magister - in Physics within Inter-Faculty Individual Studies in Mathematics and Natural Sciences, in methods of physics in economy (econophysics)
Second cycle degree - magister - in physics within Inter-Faculty Individual Studies in Mathematics and Natural Sciences, Individual Studies
Second cycle degree - magister - in physics within Inter-Faculty Individual Studies in Mathematics and Natural Sciences, speciality: biophysics
Second cycle degree - magister - in physics within Inter-Faculty Individual Studies in Mathematics and Natural Sciences, speciality: computer physics
Second cycle degree - magister - in physics within Inter-Faculty Individual Studies in Mathematics and Natural Sciences, speciality: elementary particles and fundamental interactions physics
Second cycle degree - magister - in physics within Inter-Faculty Individual Studies in Mathematics and Natural Sciences, speciality: environmental physics
Second cycle degree - magister - in physics within Inter-Faculty Individual Studies in Mathematics and Natural Sciences, speciality: fourier optics and information processing
Second cycle degree - magister - in physics within Inter-Faculty Individual Studies in Mathematics and Natural Sciences, speciality: geophysics, physics of atmosphere
Second cycle degree - magister - in physics within Inter-Faculty Individual Studies in mathematics and Natural Sciences, speciality: geophysics, physics of lithosphere
Second cycle degree - magister - in physics within Inter-Faculty Individual Studies in Mathematics and Natural Sciences, speciality: mathematical methods in physics
Second cycle degree - magister - in physics within Inter-Faculty Individual Studies in Mathematics and Natural Sciences, speciality: medical physics
Second cycle degree - magister - in physics within Inter-Faculty Individual Studies in Mathematics and Natural Sciences, speciality: nuclear methods of solid state physics
Second cycle degree - magister - in physics within Inter-Faculty Individual Studies in Mathematics and Natural Sciences, speciality: nuclear physics
Second cycle degree - magister - in physics within Inter-Faculty Individual Studies in Mathematics and Natural Sciences, speciality: nuclear spectroscopy
Second cycle degree - magister - in physics within Inter-Faculty Individual Studies in Mathematics and Natural Sciences, speciality: physics teaching and popularization
Second cycle degree - magister - in physics within Inter-Faculty Individual Studies in Mathematics and Natural Sciences, speciality: theoretical physics
Second cycle degree - magister - in physics within Inter-Faculty Individual Studies in Mathematics and Natural Sciences, speciality: X-ray structural studies
Second cycle degree - magister - in prospecting geology within Inter - Faculty Individual Studies in Mathematics and Natural Sciences
Second cycle degree - magister - within Inter Faculty Individual Studies in Mathematics and Natural Sciences, speciality: physics of condensed matter and semiconductor devices
Second cycle degree - magister - within Inter-Faculty Individual Studies in Mathematics and Natural Sciences, speciality: solid state physics
Second cycle degree - magister – in biology within Inter - Faculty Individaul Studies in Mathematics and Natural Sciences, speciality: ecology
Second cycle degree - magister – in environmental protection within Inter - Faculty Individaul Studies in Mathematics and Natural Sciences, speciality: biodiversity conservation
Second cycle degree - magister – in environmental protection within Inter - Faculty Individaul Studies in Mathematics and Natural Sciences, speciality: environmental monitoring and Restoration
Second cycle degree - magister- in medical chemistry within MISMaP
Second cycle degree-magister- in geology within MISMaP, speciality:tectonic and geological cartography

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Professional status:

MISMaP College graduates receive a Bachelor's (licencjat) or Master's degree( magister) within one or more fields of studies. They show creativity, independence in choosing their own path of academic development, active attitude and ability to organise their work efficiently. They are well equipped to conduct scientific research, detect and solve theoretical and practical problems both within their own field of studies and those of interdisciplinary character. MISMaP graduates are oriented at continuous self - development and education.

Learning outcomes

A unique curriculum is prepared according to the Resolution of the University Council for Education no. 94 of 8 September 2023 concerning the Rules of Studying at the College (MISMaP).
An individual study programme for a student of the College should embrace courses in at least two fields, i.e. it should include
main courses in the principal specialisation and courses in at least one additional specialisation offered by the Faculties participating in the College (other than Faculty of the principal specialisation).
The programme requirements for Bachelor's or Master's degrees for the principal specialisation are defined by the resolution of the Faculty Council of the Faculty conducting the specialisation, displayed at http://www.mismap.uw.edu.pl
- Alumnus of MISMaP College demonstrates knowledge and qualifications broader than for a single academic discipline.
- He knows basic concepts of higher mathematics and understands the role of mathematics as a foundation of science.
- Due to specific way of teaching at individual program of study he demonstrates creativity and autonomy in decision making process, activity and ability to organize his own work.
- He understands the need and knows the possibilities of permanent self learning. He can autonomously perform literature search, including foreign literature.
- He is prepared to do scientific research and can autonomously perceive and solve theoretical and practical problems of his field of knowledge (at least one of: mathematics, informatics, physics,
astronomy, chemistry, biology, biotechnology, applied geology , engineering geology, prospecting geology, geography,spatial development, environment protection, cognitive science, philosophy, sociology, psychology),as well as interdisciplinary problems.
- He is able to present results of his own research as an autonomously prepared elaboration or dissertation in writing, containing description and reasoning of the research target, used
methodology,results, as well as discuss and analyze the meaning of the obtained results in view of similar research.
- Detailed learning outcomes of MISMaP students are achieved within the frames of learning programs of particular field of study provided by faculties participating in MISMaP.
- The other information of learning outcomes of MISMaP students depend on their particular field of study.

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uw.edu.pl/