On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Cultural Studies - Mediterranean CIvilization > Cultural studies – mediterranean civilization, full-time, second cicle programme

Cultural studies – mediterranean civilization, full-time, second cicle programme (S2-KUIBI)

(in Polish: Kulturoznawstwo-cywilizacja śródziemnomorska, stacjonarne, drugiego stopnia)
second cycle programme
full-time, 2-year studies
Language: Greek, Spanish, Polish, Italian

Dziedzina nauk humanistycznych

Dyscypliny: nauki o kulturze i religii (dyscyplina wiodąca), literaturoznawstwo, historia, językoznawstwo

Cechy i cele programu:

W ramach różnorodnych zajęć studenci poznają kulturę krajów basenu Morza Śródziemnego w różnych jej aspektach, pogłębiając wiedzę dzięki uczestnictwu w wykładach monograficznych oraz specjalistycznych seminariach współprowadzonych również z ekspertami ze świata kultury (reżyserowie, pisarze, aktorzy, dziennikarze), uwzględniających dzieje Śródziemnomorza od starożytności po czasy współczesne. Ponadto studenci uczestniczą w nowych rozbudowanych modułach językowych obejmujących konwersatoria prowadzone przez native speakerów w językach śródziemnomorskich (po hiszpańsku, nowogrecku, francusku i po włosku, a od niedawna i po rosyjsku), kończąc edukację ze znajomością co najmniej jednego języka z puli do wyboru na poziomie C1. Mają okazję do zdobycia znajomości drugiego wybranego języka (także spoza puli) na poziomie B2. Zdobycie szerokich kompetencji językowych na poziomie zaawansowanym umożliwia studentom dodatkowo konwersatorium z zakresu komunikacji międzykulturowej, prowadzone w języku angielskim.

Studenci mają wyjątkową możliwość włączenia się w projekty badawcze o zasięgu krajowym i międzynarodowym prowadzone na Wydziale, co wiąże się dla nich z uczestnictwem w konferencjach naukowych, wygłoszeniem referatu, publikacjami naukowymi.

Kończąc studia, absolwenci Cywilizacji Śródziemnomorskiej posiadają zatem niezbędne narzędzia do zrozumienia kultury danego regionu, niezwykle cenne również ze względu na wymogi rynku pracy, oraz solidne podstawy do dalszego kształcenia na studia doktoranckich i pracy w środowiskach naukowych.

Zajęcia odbywają się w okolicy Kampusu Centralnego UW w Pałacu Zamojskich, ul. Nowy Świat 69 oraz Krakowskie Przedmieście 1, a także w budynku Kolegium Artes Liberales w Białej Willi, ul. Dobra 72, w sąsiedztwie Biblioteki Uniwersyteckiej.

Więcej informacji, w tym program studiów oraz aktualne plany zajęć, znajdują się na podstronie internetowej kierunku Wydziału „Artes Liberales”: www.cs.al.uw.edu.pl

Sylwetka absolwenta:

Absolwenci kierunku rozumieją specyfikę interdyscyplinarnego podejścia do analizowanych zjawisk i znają metodologie badań związanych ze studiami nad kulturą. Ponadto (także dzięki znajomości języków basenu śródziemnomorskiego na poziomie zaawansowanym) potrafią interpretować teksty kultury z uwzględnieniem nowatorskiego ujęcia problematyki Śródziemnomorza jako dziedzictwa, którego siła oddziaływania wykracza poza geograficzne granice regionu. To ujęcie eksperymentalne i unikalne w kontekście studiów kulturoznawczych, pozwalające absolwentom na szerokie spojrzenie na kulturę w ogóle. Dzięki temu absolwenci stają się gotowi do prowadzenia dialogu z respektem dla odmienności jego uczestników oraz z zachowaniem szacunku dla tożsamości historyczno-kulturowej regionów i państw. Tego rodzaju kompetencje zapewniają absolwentom atrakcyjną pozycję na rynku pracy, opierającym się w coraz większym stopniu na współpracy międzynarodowej.

Po ukończeniu studiów absolwenci są gotowi do kontynuowania edukacji w szkole doktorskiej oraz rozpoczęcia pracy badawczej; są jednocześnie otwarci i przygotowani do pracy poza systemem szkolnictwa wyższego – w instytucjach kultury, edukacji i tych wszystkich sektorach gospodarki, gdzie wymagana jest wiedza o kulturze i tradycji krajów basenu Morza Śródziemnego oraz znajomość języków obcych na poziomie zaawansowanym (np. animator kultury, redaktor, tłumacz, przewodnik turystyczny, dziennikarz, pracownik dyplomacji, pracownik instytucji europejskich).

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

Second cycle degree - magister - in cultural studies – mediterranean civilization

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Learning outcomes

The graduate student has achieved learning outcomes assigned to the Cultural Studies Programme: Mediterranean Culture, postgraduate level.

In terms of acquired knowledge, the graduate student is expected to:
- know the extent to which the Greco-Roman culture has influenced later periods of cultural history and contemporary culture.
- understand the latest developments in the theory and methodology of cultural studies and classical reception studies.
- have command of advanced methods of analysis and interpretation of cultural works, traditions, theories, and schools of research.
- have fundamental knowledge about the language and culture of a selected Mediterranean region (leading up to specialised knowledge), and recognise historical and cultural relations between different Mediterranean cultures.
- be familiar with cultural processes and the organisation of cultural institutions, including intellectual property laws, in Poland and a selected region.
- know and understand disciplinary relations and interactions within the humanities and cultural studies; have basic knowledge of the interdisciplinary approach in cultural and intercultural studies.
- understand the relations between selected disciplines within cultural studies, humanities, and social sciences.
- know and understand the specificity of the regional studies.

In terms of skills, the graduate student can:
- independently formulate a research problem, select and critically analyse and evaluate sources according to specific criteria, apply a research method, draw conclusions, recognise various perspectives and standpoints, present the results of research using modern technological solutions and multimedia.
- carry out a critical analysis and evaluation of selected works of culture as well as assess the cultural and historical value of these works.
- demonstrate the results of research in writing and speech (such as conference speech, academic debates) in keeping with the principles of composition and academic argument; test their opinions in an open debate; use the language of instruction (Polish or other) at the upper intermediate level (including specialised vocabulary) in various contexts.
- plan and organise group work (establish goals, stages, roles, and methods); participate in group work in various capacities.
- plan and organise stages of personal development and learning as well as oversee the progress of individual members in a group work.
- prepare an outline of a presentation in writing and speech in respect of various expectations of the recipients using basic digital and online solutions.

In terms of social skills, the graduate student is prepared to:
- critically evaluate acquired knowledge, appreciates its role and significance, and understands the importance of knowledge in the process of solving practical and theoretical problems.
- assume the responsibility for fostering culture and engage in social work creatively.
- follow academic ethos in the process of their personal academic development.
- participate in the various forms of cultural life.
- participate in a discussion, respects the opinions of their interlocutors and understands the principles of tolerance and cultural diversity.

Course structure diagram:

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uw.edu.pl/