On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Nanostructure Engineering > Interdisciplinary studies, Nanostructures Engineering, second cycle programme

Interdisciplinary studies, Nanostructures Engineering, second cycle programme (S2-INZN)

(in Polish: Inżynieria nanostruktur, stacjonarne, drugiego stopnia)
second cycle programme
full-time, 2-year studies
Language: Polish

Program studiów

 • dyscyplina wiodąca: nauki fizyczne, pozostałe dyscypliny: nauki chemiczne
 • studia interdyscyplinarne
 • kształcenie w zakresie fizyki oparte na światowej klasy badaniach naukowych prowadzonych na Wydziale Fizyki UW
 • kształcenie w zakresie chemii oparte na światowej klasy badaniach naukowych prowadzonych na Wydziale Chemii UW
 • kształcenie w na podstawie indywidualnego planu studiów przygotowywanego przez studenta zgodnie z jego zainteresowaniami, wspólnie z opiekunem kierunku
 • szeroki zakres zajęć laboratoryjnych
 • dostęp do pracowni komputerowych i bogato wyposażonych bibliotek specjalistycznych
 • możliwość wykonywania własnych projektów i prototypów w pracowni Makerspace@UW
 • możliwość uczestniczenia w pracach naukowych prowadzonych przez grupy badawcze na Wydziale Fizyki.
 • praktyki zawodowe w ramach studiów
 • zajęcia na Wydziale Fizyki UW (ul. Pasteura 5) i na Wydziale Chemii UW (ul. Pasteura 1)

Celem kształcenia na kierunku inżynieria nanostruktur jest przekazanie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu fizyki i chemii. Absolwent uzyska wiedzę zarówno teoretyczną, jak również praktyczną w trakcie pracy w nowocześnie wyposażonych laboratoriach Uniwersytetu Warszawskiego oraz współpracujących z nimi innych jednostek naukowych. Absolwent pozna i zrozumie rolę nanotechnologii i inżynierii nanostruktur w rozwoju nowoczesnego społeczeństwa. Będzie merytorycznie przygotowany do rozwiązywania problemów technicznych i naukowych w nanotechnologii, zarówno w skali laboratoryjnej jak i przemysłowej, w tym także badań środowiskowych. Uzyskana wiedza pozwoli absolwentowi na podjęcie pracy w instytucjach związanych z wykorzystaniem chemii, fizyki oraz na kontynuowanie nauki.

Studia na kierunku Inżynieria nanostruktur dają możliwość rozwijania zainteresowań w kilku kierunkach: zgłębiając fotonikę, studenci poznają zasady działania podstawowych przyrządów i elementów fotonicznych oraz ich zastosowania; skupiając się na modelowaniu nanostruktur i nowych materiałów, studenci zaznajamiają się z nowoczesnymi metodami do tego służącymi oraz metodami poznawania natury opartymi na realistycznych symulacjach komputerowych; studenci zainteresowani nanotechnologiami i charakteryzacją nowych materiałów będą mogli zapoznać się ze strategiami syntezy i fizycznego otrzymywania nanostruktur, projektowaniem i badaniem właściwości fizykochemicznych nowych materiałów, w szczególności wpływowi nanostrukturyzacji na właściwości fizykochemiczne nanomateriałów węglowych, półprzewodnikowych i polimerowych.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów inżynierii nanostruktur drugiego stopnia otrzymuje wykształcenie w dziedzinie chemii, fizyki, nanotechnologii i inżynierii nanostruktur. Ma rozszerzoną wiedzę w zakresie fizyki i chemii oraz zaawansowanej matematyki i metod matematycznych; zna zaawansowane techniki numeryczne, obliczeniowe i informatyczne, a także zaawansowane techniki doświadczalne i obserwacyjne. Absolwent zna nowoczesną aparaturę naukowo-badawczą oraz częściowo aparaturę przemysłową wykorzystywaną w inżynierii nanostruktur. Zna też zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu pozwalającym na samodzielną pracę w obszarze fizyki, chemii, nanotechnologii oraz inżynierii nanostruktur. Wie o aktualnych kierunkach rozwoju i najnowszych odkryciach w dziedzinie fizyki, chemii, nanotechnologii oraz inżynierii nanostruktur, potrafił zaplanować i wykonać obserwacje, doświadczenia, i obliczenia z zakresu fizyki, chemii oraz dotyczące nanotechnologii i inżynierii nanostruktur. Potrafi krytycznie ocenić wyniki doświadczeń i obliczeń teoretycznych oraz przeprowadzić analizę ich dokładności, znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach danych i innych źródłach. Umie zastosować zdobytą wiedzę, umiejętności oraz metodykę fizyki i chemii do rozwiązywania problemów z dziedzin pokrewnych. Dzięki zajęciom w grupach badawczych absolwent potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. W zależności od wybranego dziedziny absolwent może posiadać następujące umiejętności:

 • rozumienie działania podstawowych przyrządów i elementów fotonicznych; rozumienie podstawowych metod technologii i nanotechnologii materiałów tworzonych na potrzeby fotoniki; znajomość podstawowych metod charakteryzacji materiałów i struktur fotonicznych; twórcze podejście do zagadnienia nowych materiałów dla fotoniki, zarówno pod względem technologii ich otrzymywania, jak i modyfikowania ich właściwości
 • zdefiniowanie i rozumienie podstawowych zagadnień nanotechnologii, dostrzeganie zarówno zjawisk i procesów fizycznych jak też ekonomicznych; pozyskiwanie i opracowywanie danych empirycznych a w tym zwłaszcza dużych rekordów danych; umiejętność wizualizacji danych i ich interpretacji, modelowania matematycznego i algorytmizowania oraz modelowania numerycznego i komputerowego; umiejętność projektowania i prowadzenia symulacji komputerowych oraz porównywania uzyskanych wyników teoretycznych z empirycznymi
 • rozumienie podstawowych metod technologii i nanotechnologii materiałów; znajomość podstawowych metod charakteryzacji nanomateriałów; twórcze podejście do zagadnienia nowych nanomateriałów, zarówno pod względem technologii ich otrzymywania, jak i modyfikowania ich właściwości

Możliwe miejsca zatrudnienia obejmują: instytuty badawcze i badawczo rozwojowe, firmy produkujące nanomateriały, materiały elektroniczne, kosmetyki, środki czyszczące i ochronne, firmy farmaceutyczne, laboratoria badawczo-rozwojowe oraz laboratoria kontroli jakości wykorzystujące różnorodne metody spektroskopowe.

Qualification awarded:

Second cycle degree - magister - in nanostructures engineering

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Learning outcomes

Upon the completion of the study program, the graduate achieves the learning outcomes specified in Resolution No. 414 of the Senate of the University of Warsaw of May 8, 2019 on study programs at the University of Warsaw (Monitor UW of 2019, item 128 as amended d.). The graduate has the following qualifications in terms of knowledge, skills and social competences:

Regarding knowledge, the graduate
- knows and understands at an extended level physical sciences, especially in the field of condensed matter physics, nanotechnology and nanostructure engineering.
- knows and understands at an extended level chemical sciences, especially in the application to nanotechnology and nanostructure engineering.
- knows and understands at an extended level mathematics and mathematical methods used in physics of condensed matter, nanotechnology and nanostructure engineering
- knows and understands advanced numerical, computational and IT techniques used in the physics of condensed matter, nanotechnology and nanostructure engineering, as well as relevant information and communication technologies
- knows and understands advanced experimental and observation techniques, construction and operation of scientific and research equipment, and, partially, industrial equipment used in nanostructure engineering
- knows current development trends and the latest discoveries in the field of physical sciences, especially in the field of condensed matter physics, nanotechnology and nanostructure engineering
- knows the principles of occupational health and safety to a degree that allows independent work in the field of condensed matter physics, nanotechnology and nanostructure engineering
- has basic knowledge of legal and ethical conditions related to scientific and didactic activities
- knows and understands the basic concepts and principles of industrial property and copyright protection and the need to manage intellectual property resources; can use patent information resources
- knows the general principles of creating and developing forms of individual entrepreneurship, using knowledge of physics, chemistry, nanotechnology and nanostructure engineering
Regarding skills, the graduate:
- is able to plan and perform observations, experiments and calculations in the field of physics, especially in the field of condensed matter physics, nanotechnology and nanostructure engineering
- is able critically evaluate the results of experiments and theoretical calculations and analyze their accuracy, especially in the field of condensed matter physics, nanotechnology and nanostructure engineering
- is able to find the necessary information in professional literature, databases and other sources, especially in basic scientific journals on physics, chemistry, nanotechnology and nanostructure engineering
- is able to apply the acquired knowledge, skills and methodology of physics and chemistry to solve problems in related fields
- is able to present knowledge, research results and scientific discoveries in a clear and systematic way, accurately identifying and highlighting the most important aspects of the issue under consideration and presenting the adopted methodology, as well as discussing the significance of the obtained results in comparison to other similar studies
- is able to communicate effectively with specialists and non-specialists in the field of physics, chemistry, nanotechnology and nanostructure engineering and related fields, establishing a scientific discussion or contributing to the popularization of knowledge
- is able to learn independently and define the directions of his further education
- is able to prepare various types of written messages, including a poster, memo, article and an moderately advanced scientific dissertation in the field of physics, chemistry, nanotechnology and nanostructure engineering and related fields, in Polish and English, with the use of computer text composition tools and graphic visualization of results
- is able to prepare an oral presentation, including a seminar and a conference paper in the field of physics, chemistry, nanotechnology and nanostructure engineering and related fields, in Polish and English, using computer techniques of multimedia presentation
- is able to communicate at the B2 + level of the Common European Framework of Reference for Languages, with particular emphasis on physical and chemical terminology as well as terminology used in nanotechnology and nanostructure engineering
- is able to plan and organize individual and team work, also as a team leader, especially in the implementation of research in the field of nanotechnology and nanostructure engineering
Regarding social skills, the graduate:
- is ready for lifelong learning and for inspiring and organizing the learning process of others
- is ready to cooperate and work in a group, in various roles
- is ready to properly define priorities in order to achieve the task set by himself or others
- is ready to correctly identify and resolve dilemmas related to the performance of the profession, both of a substantive, methodological, organizational and ethical nature
- is ready to read the scientific and popular science literature in order to deepen and broaden the knowledge, taking into account the dangers of obtaining information from unverified sources, including the Internet
- is ready to take responsibility for the undertaken research, experiment or observation initiatives and to take into account the social aspects of the practical application of the acquired knowledge and skills together with the related responsibility
- is ready to think and act in an entrepreneurial way

Course structure diagram:

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uw.edu.pl/