On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Nanostructure Engineering > Nanostructure Engineering, first cycle programme

Nanostructure Engineering, first cycle programme (S1-INZN)

(in Polish: Inżynieria nanostruktur, stacjonarne, pierwszego stopnia)
first cycle programme
full-time, 3-year studies
Language: Polish

Program studiów

 • dyscyplina wiodąca: nauki fizyczne, pozostałe dyscypliny: nauki chemiczne
 • studia interdyscyplinarne
 • kształcenie w zakresie fizyki oparte o światowej klasy badania naukowe prowadzone na Wydziale Fizyki UW
 • kształcenie w zakresie chemii oparte o światowej klasy badania naukowe prowadzone na Wydziale Chemii UW
 • szeroki zakres zajęć laboratoryjnych na Wydziale Fizyki UW i na Wydziale Chemii UW
 • dostęp do pracowni komputerowych i bogato wyposażonych bibliotek specjalistycznych
 • możliwość wykonywania własnych projektów i prototypów w pracowni Makerspace@UW
 • praktyki zawodowe w ramach studiów
 • zajęcia na Wydziale Fizyki UW (ul. Pasteura 5) i na Wydziale Chemii UW (ul. Pasteura 1).
 • ostatni nabór na studia licencjackie w roku akademickim 2021/2022, w związku z rozwijaniem studiów inżynierskich na projektowanym kierunku nanoinżynieria z planowanym uruchomieniem w roku akademickim 2021/2022

Nanotechnologia stanowi jedno z największych wyzwań dzisiejszych czasów. Na świecie obserwuje się gwałtowny rozwój nano-nauk i technologii z pogranicza fizyki, chemii i informatyki, bezpośrednio wykorzystujących do działania mechanikę kwantową. Wychodząc naprzeciw światowym trendom, Wydział Fizyki wraz z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Warszawskiego prowadzą wspólnie zajęcia na kierunku studiów inżynieria nanostruktur z programem odpowiadającym interdyscyplinarnemu charakterowi wiedzy dotyczącej projektowania i wytwarzania nowych struktur dla nanotechnologii, badania ich własności i funkcjonalnych zastosowań. Studenci stopniowo włączani są w badania naukowe prowadzone na Uniwersytecie Warszawskim i mają szansę realizować własne projekty. Dzięki połączeniu programów studiów z chemii i fizyki, Absolwent studiów pierwszego stopnia może bezpośrednio kontynuować naukę na Wydziale Fizyki lub Wydziale Chemii UW na studiach drugiego stopnia.

Sylwetka absolwenta

Absolwent:

 • jest przygotowany do pracy w zespołach interdyscyplinarnych i wspólnego rozwiązywania problemów z pogranicza fizyki i chemii.
 • ma wiedzę w zakresie podstaw fizyki klasycznej i kwantowej, chemii organicznej, chemii nieorganicznej i chemii fizycznej;
 • posiada wiedzę z zakresu nanotechnologii oraz inżynierii nanostruktur;
 • posiada znajomość́ matematyki wyższej i metod matematycznych oraz technik informatycznych i metod numerycznych w zakresie niezbędnym dla ilościowego opisu, zrozumienia oraz modelowania problemów fizycznych, chemicznych i w naukach pokrewnych;
 • zna podstawy programowania i inżynierii oprogramowania;
 • potrafi posługiwać́ się̨ przyrządami pomiarowymi: mechanicznymi, elektrycznymi i elektronicznymi oraz chemicznym sprzętem laboratoryjnym;
 • zna zasady bezpiecznego posługiwania się̨ substancjami chemicznymi i postępowania z odpadami;
 • umie korzystać́ z literatury naukowej, gromadzić́ i krytycznie analizować́ dane;
 • potrafi analizować́ problemy oraz znajdować́ ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody.

Qualification awarded:

First cycle degree - licencjat - in Nanostructure Engineering

Access to further studies:

second cycle programme

Learning outcomes

Upon the completion of the study program, the graduate achieves the learning outcomes specified in Resolution No. 414 of the Senate of the University of Warsaw of May 8, 2019 on study programs at the University of Warsaw (Monitor UW of 2019, item 128 as amended d.). The graduate has the following qualifications in terms of knowledge, skills and social competences:
Regarding knowledge, the graduate
• has a general knowledge of physics and chemistry
• knows higher mathematics to the extent necessary to quantify, understand and model physical and chemical phenomena and problems of medium complexity.
• knows the basic computational methods used to solve typical physical problems and examples of practical implementation of these methods with the use of IT tools; in particular, knows the basics of programming.
• knows the basics of the structure and operation of scientific apparatus and laboratory equipment used in physics and chemistry.
• has a basic knowledge of nanotechnology and nanostructure engineering.
• knows the basic principles of occupational health and safety, including laboratory work.
• has basic knowledge of legal and ethical conditions related to research and teaching.
• knows and understands the basic concepts and principles of industrial property protection and copyright.
• has a basic knowledge of selected research directions in contemporary science.
• has a basic knowledge of modern information and communication technologies

Regarding skills, the graduate:
• is able to analyze problems and find their solutions based on the known theorems and methods.
• is able to plan and perform quantitative analyses and formulate qualitative conclusions on this basis.
• is able to plan and perform simple experimental tests or observations and analyze their results.
• is able to use numerical methods to solve physical problems with the use of selected programming languages and software packages.
• is able to comprehensively present a specific problem in the field of physics, chemistry, nanotechnology and nanostructure engineering together with the methods of solving it.
• is able to communicate effectively with specialists and non-specialists in the field of physics, chemistry, nanotechnology and nanostructure engineering.
• is able to learn independently.
• is able to carry out team activities, assuming various roles, including the team leader.
• is able to prepare a typical written work in the form of a simple scientific dissertation in the field of physics, chemistry, nanotechnology and nanostructure engineering, in Polish and English, with the use of simple computer tools.
• is able to prepare an oral presentation on physics, chemistry, nanotechnology and nanostructure engineering, in Polish and English, with the use of simple computer tools.
• is able to communicate orally and in writing at the B2 level of the Common European Framework of Reference for Languages, with particular emphasis on physical, chemical and nanostructure engineering terminology.
• is able to use modern digital technologies to obtain information and communicate

Regarding social skills, the graduate:
• is ready for lifelong learning.
• is ready to work in a team, including appropriate prioritization to achieve the task set by himself or others.
• is ready to resolve content-related, methodological, organizational and ethical dilemmas related to the practice of the profession.
• is ready to assume responsibility related to the social aspects of applying the acquired knowledge and skills.
• is ready to act in an entrepreneurial manner

Course structure diagram:

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uw.edu.pl/