On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > History of Art > (in Polish) Historia sztuki, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia

(in Polish) Historia sztuki, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia (NZ2-HS)

(in Polish: Historia sztuki, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia)
second cycle programme
extramural, 2-year studies
Language: Polish

Studia II stopnia mają charakter teoretyczno-historyczny, dotyczą sztuk plastycznych, architektury i urbanistyki, rzemiosła artystycznego, nowoczesnych mediów plastycznych, fotografii, w mniejszym stopniu – teatru i filmu oraz kultury wizualnej. Przyporządkowane są do dziedziny nauk humanistycznych w dyscyplinie: Nauki o sztuce. Program zapewnia ugruntowanie podstaw wykształcenia humanistycznego, zwłaszcza opanowanie szerokiego spektrum metodologii historii sztuki oraz - zarówno przekrojowej, jak i szczegółowej - wiedzy z zakresu tej dyscypliny, zgodnie z zainteresowaniami osób studiujących.

Studia II stopnia z historii sztuki doskonalą umiejętności badawcze poprzez określone zadania dydaktyczne (jak warsztaty metodologiczne, kwerendy, krytyczna analiza źródeł, prace inwentaryzacyjne). Wyróżniającym elementem programu studiów jest pogłębiona refleksja nad własną dziedziną (dzieje historii sztuki) oraz udoskonalenie warsztatu metodologicznego (współczesne metody historii sztuki), niezbędnego w samodzielnej pracy naukowej i przydatnego we wszelkiego rodzaju zawodach związanych z kulturą. Studenci mogą uczestniczyć w projektach badawczych pracowników IHS oraz w inicjatywach studenckiego koła naukowego o profilu badawczym i z zakresu animacji kultury.

Studia dają podstawę dla podejmowania przez absolwentów różnych form aktywności zawodowej. Wiedza, umiejętności i kompetencje zdobyte w trakcie studiów II stopnia przydatne są w wykonywaniu zawodów związanych z muzealnictwem, różnego rodzaju działalnością w sferze kultury, a także nauki. Dla studentów zainteresowanych pracą naukową naturalną kontynuacją studiów II stopnia są studia doktoranckie. Kadra naukowo-dydaktyczna Instytutu zapewnia fachową opiekę nad uczestnikami studiów III stopnia, którzy prowadzą własną pracę badawczą z zakresu historii sztuki.

Nasi absolwenci podejmują pracę m.in. w Muzeum Narodowym w Warszawie, Zamku Królewskim w Warszawie, Zachęcie - Narodowej Galerii Sztuki, Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Centrum Sztuki Współczesnej, jak również w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Instytucie Badań Literackich PAN, a także w innych instytucjach muzealnych i kulturalnych w Polsce; często także w muzeach oraz w galeriach zagranicznych. Studia ukończyło również liczne grono osób aktywnych na rynku antykwarycznym i pracujących w mediach.

Zjazdy studentów niestacjonarnych trwają trzy dni (w piątek zajęcia rozpoczynają się późnym popołudniem, ok. godziny 17.00, w sobotę o 8.30, w niedzielę ok. godziny 9.00). Jeden zjazd obejmuje minimum 18 godzin zajęć. W jednym semestrze odbywa się 7 zjazdów. Zajęcia odbywają się na Kampusie Głównym UW przy Krakowskim Przedmieściu, w siedzibie Instytutu Historii Sztuki na ul. Prostej 69, w Gmachu Porektorskim i w dawnej Bibliotece Uniwersyteckiej (sale 105 i 106). Instytut dysponuje własną biblioteką z obfitym księgozbiorem (niemal 40 tys. woluminów). W zależności od potrzeb i rozwoju sytuacji epidemiologicznej zajęcia mogą być z powodzeniem również prowadzone w trybie zdalnym.

Qualification awarded:

Second cycle degree - magister - in art history

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uw.edu.pl/