On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > History of Art > (in Polish) Historia sztuki, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia

(in Polish) Historia sztuki, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia (NZ1-HS)

(in Polish: Historia sztuki, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia)
first cycle programme
extramural, 3-year studies
Language: Polish

Studia I stopnia mają charakter teoretyczno-historyczny, dotyczą sztuk plastycznych, architektury i urbanistyki, rzemiosła artystycznego, nowoczesnych mediów plastycznych, fotografii, w mniejszym stopniu – teatru i filmu oraz kultury wizualnej. Przyporządkowane są do dziedziny nauk humanistycznych w dyscyplinie: Nauki o sztuce. Program zapewnia uzyskanie podstaw wykształcenia humanistycznego i solidnej, przekrojowej wiedzy z zakresu historii sztuki, jej terminologii oraz dawnych i współczesnych metod tej dyscypliny.

Specyfiką studiów jest duża uwaga przykładana do zajęć o charakterze teoretyczno-metodologicznym, a także wprowadzenie do programu zajęć wstępnych dotyczących rzemiosła artystycznego i designu oraz współczesnych technik artystycznych i mediów. Program studiów licencjackich przewiduje obowiązkową praktykę terenową (pięciodniowy wyjazd w semestrze letnim II roku studiów).

Studia dają podstawę dla podejmowania przez absolwentów różnych form aktywności zawodowej. Wiedza, umiejętności i kompetencje zdobyte w trakcie studiów I stopnia przydatne są w wykonywaniu zawodów związanych z muzealnictwem, różnego rodzaju działalnością w sferze kultury, a także nauki. Naturalną kontynuacją studiów I stopnia jest II stopień studiów w Instytucie.

Nasi absolwenci podejmują pracę m.in. w Muzeum Narodowym w Warszawie, Zamku Królewskim w Warszawie, Zachęcie - Narodowej Galerii Sztuki, Muzeum Sztuki Nowoczesnej czy Centrum Sztuki Współczesnej, jak również w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Instytucie Badań Literackich PAN a także w innych instytucjach muzealnych i kulturalnych w Polsce, często także w muzeach oraz w galeriach zagranicznych. Studia ukończyło również liczne grono osób aktywnych na rynku antykwarycznym i pracujących w mediach. Kadra naukowo-dydaktyczna zapewnia też fachową opiekę nad uczestnikami studiów doktoranckich, którzy prowadzą własną pracę badawczą z zakresu historii sztuki.

Zjazdy studentów niestacjonarnych trwają trzy dni (w piątek zajęcia rozpoczynają się późnym popołudniem, zwykle o godzinie 17.00, w sobotę o 8.30, w niedzielę między 8.30 a 10.00). Jeden zjazd obejmuje minimum 18 godzin zajęć. W jednym semestrze odbywa się 7 zjazdów. Zajęcia odbywają się na Kampusie Głównym UW przy Krakowskim Przedmieściu, w siedzibie Instytutu Historii Sztuki na ul. Prostej 69, w Gmachu Porektorskim i w dawnej Bibliotece Uniwersyteckiej (sale 105 i 106). Instytut dysponuje własną biblioteką z obfitym księgozbiorem (niemal 40 tys. woluminów). W zależności od potrzeb i rozwoju sytuacji epidemiologicznej zajęcia mogą być z powodzeniem również prowadzone w trybie zdalnym.

Qualification awarded:

First cycle degree - licencjat - in art history

Access to further studies:

second cycle programme

Learning outcomes

None

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uw.edu.pl/