On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Applications of Physics in Biology and Medicine > Applications of Physics in Biology and Medicine, second cycle programme

Applications of Physics in Biology and Medicine, second cycle programme (S2-FBM)

(in Polish: Zastosowania fizyki w biologii i medycynie, stacjonarne, drugiego stopnia)
second cycle programme
full-time, 2-year studies
Language: Polish

Program studiów

 • dyscyplina wiodąca: nauki fizyczne, pozostałe dyscypliny: nauki chemiczne, nauki biologiczne, nauki medyczne, nauki o zdrowiu
 • studia interdyscyplinarne
 • trzy specjalności do wyboru: biofizyka molekularna, fizyka medyczna, neuroinformatyka
 • wybór specjalności na początku studiów
 • kształcenie w ramach specjalności od początku studiów
 • kształcenie w zakresie fizyki oparte na światowej klasy badaniach naukowych prowadzonych na Wydziale Fizyki UW
 • kształcenie w na podstawie indywidualnego planu studiów przygotowywanego przez studenta zgodnie z jego zainteresowaniami, wspólnie z opiekunem kierunku
 • szeroki zakres zajęć laboratoryjnych
 • dostęp do pracowni komputerowych i bogato wyposażonych bibliotek specjalistycznych
 • możliwość wykonywania własnych projektów i prototypów w pracowni Makerspace@UW
 • możliwość uczestniczenia w pracach naukowych prowadzonych przez grupy badawcze na Wydziale Fizyki.
 • praktyki zawodowe w ramach studiów
 • zajęcia na Wydziale Fizyki UW (ul. Pasteura 5)

Interdyscyplinarny kierunek studiów łączący fizykę z naukami biologicznymi i medycyną. Pogranicze tych nauk jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się obszarów badań naukowych, a także zastosowań najnowszych technologii.

Charakterystyka specjalności

Biofizyka molekularna:
Celem biofizyki molekularnej jest badanie układów o znaczeniu biologicznym metodami fizycznymi, takimi jak wielowymiarowy jądrowy rezonans magnetyczny, metody mikroskopii i manipulacji pojedynczymi cząsteczkami, spektrometria masowa, ultrawirowanie analityczne oraz teoretyczne metody modelowania molekularnego. Badania w tym zakresie, obejmujące zagadnienia z pogranicza fizyki, chemii, biologii i bioinformatyki, stwarzają unikalną możliwość konstruowania modeli obiektów biologicznych i wyjaśniania mechanizmów procesów zachodzących w układach ożywionych na dowolnym poziomie, od pojedynczych makromolekuł a nawet wiązań molekularnych do całych organizmów i ekosystemów. Informacje, których dostarczają badania metodami biofizyki molekularnej są niezwykle przydatne w medycynie np. przy poznawaniu molekularnych podstaw chorób i projektowaniu skutecznych leków.

Fizyka medyczna:
W medycynie w ostatnich latach zostały wprowadzone nowe technologie diagnostyczne i terapeutyczne wywodzące się z osiągnięć fizyki. Tomografia pozytonowa (PET) jest już stosowana w wielu ośrodkach diagnostyki nowotworowej w Polsce a terapia hadronowa, opierająca się na najnowszych wynikach badań naukowych w zakresie fizyki jądrowej, wprowadzana do praktyki klinicznej w Europie (Heidelberg i Pavia) i również stosowana w Polsce (Kraków). Współczesna diagnostyka i terapia medyczna, w szczególności diagnostyka i terapia nowotworów wymaga nie tylko wykwalifikowanego personelu lekarskiego, ale i fizyków medycznych oraz personelu technicznego wspomagającego medyczne technologie radiacyjne.

Neuroinformatyka:
Gwałtowny rozwój neuroinformatyki na świecie odbywa się zarówno w zakresie badań podstawowych, jak i konkretnych zastosowań. Studia neuroinformatyki dostarczą gospodarce specjalistów w dziedzinie już od kilku lat dynamicznie rozwijającej się za granicą, która owocuje coraz większą ilością ważnych zastosowań medycznych w zakresie zaawansowanych technologii. Celem studiów drugiego stopnia w zakresie Neuroinformatyki jest zapewnienie studentom rozszerzonego w stosunku do studiów I stopnia wykształcenia w dziedzinie informatyki i statystyki, potrzebnego w klinikach i laboratoriach.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci specjalności biofizyka molekularna będą przygotowani do operowania rozszerzoną wiedzą z zakresu biologii, fizyki i chemii.

Uzyskują umiejętności:

 • obsługi nowoczesnej aparatury badawczej i stosowania związanych z nią metod fizycznych, chemicznych i biologicznych w laboratoriach badawczych,
 • rozwiązywania złożonych problemów dotyczących funkcjonowania biomolekuł,
 • projektowania biomolekuł pod kątem zastosowań biotechnologicznych i medycznych.

Będą także praktycznie wykorzystywać swoje umiejętności w laboratoriach o profilu medycznym, analitycznych i diagnostycznych.

Absolwenci fizyki medycznej będą mieli umiejętności łączenia podstawowych metod i idei z różnych obszarów fizyki, chemii i biologii oraz wybranych dziedzin medycyny. Ponadto studia magisterskie przygotują wysoko wykwalifikowanych specjalistów ochrony radiologicznej i dozymetrii dla Zakładów Medycyny Nuklearnej i Zakładów Radioterapii, a także dla przemysłu stosującego techniki radiacyjne.
Atutem absolwentów fizyki medycznej będzie umiejętność wykorzystania interdyscyplinarnego podejścia do problemu. Znajomość zaawansowanych technik doświadczalnych, obserwacyjnych i numerycznych pozwoli absolwentowi zaplanować i wykonać złożony eksperyment, dokonać krytycznej analizy wyników pomiarów, obserwacji lub obliczeń teoretycznych i modelowania komputerowego wraz z oceną dokładności wyników oraz zinterpretować dane doświadczalne na gruncie teorii i modeli teoretycznych. Dzięki temu absolwent może być cennym pracownikiem nie tylko zespołu naukowego, ale również w wielu innych dziedzinach. Dzięki umiejętności syntezy metod i idei z różnych obszarów będzie potrafił wyszukać w literaturze i zaadaptować wiedzę i metodykę fizyki, a także stosowane metody doświadczalne i teoretyczne do rozwiązywanego problemu, oraz klarownie przedstawić wyniki badań w grupach interdyscyplinarnych.

Absolwenci neuroinformatyki będą wykształceni w dziedzinie pomiaru i analizy sygnałów takich jak EEG, EMG, EKG szeroko stosowanych w diagnostyce klinicznej. Zapoznają się również z technikami takimi jak: neurofeedback czy interfejsy mózg-komputer (BCI), stanowiące jedyną szansę dla pacjentów w ciężkich stadiach chorób neurodegeneracyjnych. Absolwent neuroinformatyki pozna zaawansowane techniki doświadczalne, obserwacyjne i numeryczne w eksperymentach fizycznych, chemicznych i biologicznych oraz będzie potrafił opisać i wytłumaczyć ich wyniki z wykorzystaniem języka matematyki, pozna techniki programowania oraz korzystania z komputerowych baz danych. Znajomość technik pomiarowych, programowania i technik statystycznej analizy danych zapewni im szeroki dostęp do rynku pracy. Absolwenci będą cennymi pracownikami, potrafiącymi mierzyć i analizować sygnały stosowane w praktyce klinicznej, wykonywać opracowania statystyczne danych medycznych, zestawiać systemy do zyskującego na popularności neurofeedbacku.

Qualification awarded:

Second cycle degree - magister - in Applications of physics in biology and medicine
Second cycle degree - magister - in applications of physics in biology and medicine, medical physics
Second cycle degree - magister - in applications of physics in biology and medicine, molecular biophysics
Second cycle degree - magister - in applications of physics in biology and medicine, molecular modelling and bioinformatics
Second cycle degree - magister - in applications of physics in biology and medicine, neuroinformatics
Second cycle degree - magister - in Applications of physics in biology and medicine, speciality: Biophysics and biochemistry of vision duration

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Learning outcomes

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

Upon the completion of the study program, the graduate achieves the learning outcomes specified in Resolution No. 414 of the Senate of the University of Warsaw of May 8, 2019 on study programs at the University of Warsaw (Monitor UW of 2019, item 128 as amended d.). The graduate has achieved the learning outcomes defined for the study program, including the learning outcomes for the compulsory specialization Molecular Biophysics. The graduate has the following qualifications in terms of knowledge, skills and social competences:

Regarding knowledge, the graduate
- knows understands the essence and importance of an interdisciplinary approach in exact and natural sciences and the possibility of its wide use
- knows and understands selected areas of physical sciences to an extended degree, also in the context of their historical development, interconnection with other disciplines in the field
- knows and understands at an extended level selected areas of chemistry, also in the context of their historical development, interrelationships with other disciplines in the field
- knows and understands at an extended degree selected areas of biological sciences, also in the context of their historical development, interconnection with other disciplines in the field
- knows and understands the elements of advanced mathematics, mathematical methods as well as computational, numerical and IT techniques, necessary to solve and model physical problems in the area of physical sciences appropriate for the specialization Molecular Biophysics, as well as in the field of other scientific disciplines provided for in the study program
- knows and understands selected aspects of the physicochemical and biological foundations of health sciences,
- knows and understands the principles of operation of selected equipment and apparatus used in medical sciences
- knows and understands advanced experimental, observational and numerical techniques allowing to plan and perform a complex physical experiment or requiring the use of physical methods in chemical and biological sciences
- knows and understands the theoretical principles of operation of measuring systems and research equipment, specific for the area of physics, chemistry and biology related to specialization Molecular Biophysics
- knows and understands in detail the elements of physical sciences in specialization Molecular Biophysics
- knows and understands in detail the methods used in the chemical and biological sciences arising from the physical sciences, in specialization Molecular Biophysics
- knows and understands the current trends in the development of exact and natural sciences and some areas of medical sciences, and in particular knows the terminology of the relevant disciplines
- knows the rules of occupational health and safety to a degree that allows independent work, in particular laboratory work, in specialization Molecular Biophysics
- has basic knowledge of legal, ethical and financial conditions related to scientific and didactic activities
- knows and understands the basic concepts and principles of the protection of industrial property and copyright and the need to manage intellectual property resources; can use patent information resources
- knows the general principles of creating and developing forms of individual entrepreneurship, using knowledge of broadly understood exact, natural and medical sciences

Regarding skills, the graduate:
- is able to apply the scientific method in solving problems, carrying out experiments and making conclusions
- is able to plan and carry out advanced experiments or observations in the areas of physical sciences or related to the application of physical sciences in chemical and biological sciences within the scope of specialization Molecular Biophysics; is able to process the obtained results using numerical and computer methods,
- is able to use technologically advanced equipment and research apparatus, cooperating with specialists in the field of medical science, and can use specialized tools and information techniques to obtain data, as well as analyze and critically evaluate these data
- is able to make a critical analysis of the results of measurements, observations or theoretical calculations and computer modeling along with the assessment of the accuracy of the results and has the ability to interpret experimental data on the basis of theories and theoretical models
- is able to find the necessary information in professional literature, both from databases and other sources; can infer the course of reasoning or the course of an experiment described in the literature, taking into account the assumptions and approximations made, can expand knowledge on this basis in the field of their discipline
- is able to combine methods and ideas from various areas of physical sciences, chemical sciences and biological sciences as well as selected areas of medical sciences, noting that sometimes distant phenomena can be described using a similar model
- is able to adapt the knowledge and methodology of physics, as well as the applied experimental and theoretical methods to other scientific disciplines: chemical sciences, biological sciences and some areas of medical sciences, within specialization Molecular Biophysics
- is able to present the results of research (experimental, theoretical or computational) in the form of a written report (in Polish and English), orally (in Polish and English), in the form of a multimedia presentation, conference poster; has the skills necessary to develop research material in the form of a master's thesis and basic skills to prepare a scientific publication (in Polish and English) under the supervision of a research supervisor
- is able to communicate effectively with both specialists and non-specialists in the issues relevant to the studied area of exact and natural sciences and in the areas on the border of related scientific disciplines
- is able to determine the directions of further development of knowledge and skills, including self-education
- is able to use the English language to a degree that allows them to complete their education independently and to communicate with specialists in specialization Molecular Biophysics or related specialty, in accordance with the requirements set out for the B2+ level of the Common European Framework of Reference for Languages
- is able to use information and communication technologies at an advanced level, in particular to acquire and transfer knowledge
- is able to plan and organize the work of the team, including as a leader, especially in the field of applying the methods of physical sciences in biological and medical sciences

Regarding social skills, the graduate:
- is ready for lifelong learning in conditions of a rapid increase in the level of scientific knowledge and changing living conditions, is able to inspire and organize the learning process of other people
- is ready to cooperate and work in groups, including interdisciplinary teams associating employees of various research fields and disciplines; is aware of their own limitations and knows when to turn to the experts
- is ready to apply and promote the principles of intellectual honesty in the activities of his own and others, to solve ethical problems in the context of research integrity, to promote the decisive role of the experiment in the verification of physical theories, to use the scientific method in gathering knowledge
- is ready to systematically read basic scientific and popular science journals in a selected area of physical sciences in order to broaden and deepen knowledge, to mitigate the risks of obtaining information from unverified sources.
- is ready to take responsibility for the undertaken research, experiment or observation initiatives, to take into account the social aspects of the practical application of the acquired knowledge and skills.
- is willing to think and act in an entrepreneurial way

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lecture
cl - Classes
lab - Lab
prac_mgr - Second cycle diploma seminar
praktyka - Placement
pr_zaw - Professional placement
psem - Proseminar
sem - Seminar
c - Pass/fail
e - Examination
g - Grading

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uw.edu.pl/