On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Medical Chemistry > Medical Chemistry, full time 3,5 year programme leading to Bachelor's Degree (inżynier)

Medical Chemistry, full time 3,5 year programme leading to Bachelor's Degree (inżynier) (S1-CHM)

(in Polish: Chemia medyczna, stacjonarne, pierwszego stopnia)
first cycle programme
full-time, 3,5-year studies
Language: Polish

Studia prowadzone są w języku polskim.

Dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina: nauki chemiczne

Liczba semestrów: 7

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie: 210

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: inżynier

Zajęcia odbywają się na Kampusie Ochota, na Wydziale Chemii UW, przy ulicy Pasteura 1.

Szczegółowy program studiów: tutaj

Kierunek Chemia Medyczna prowadzony jest we współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Realizowany program studiów ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje przedmioty zapoznające z wiedzą z zakresu wszystkich podstawowych działów chemii a także liczne przedmioty z zakresu nauk biomedycznych, z naciskiem na poznanie ich podstaw chemicznych. Zrozumienie procesów chemicznych, w tym tych istotnych dla funkcjonowania organizmu człowieka, razem z nabytą wiedzą techniczną oraz umiejętnością obsługi nowoczesnej aparatury badawczej umożliwi samodzielne diagnozowanie i rozwiązywanie problemów. Szeroki wachlarz zajęć, w tym również laboratoryjnych, pozwoli na bardzo dobre przygotowanie absolwentów tego kierunku do włączenia się w przyszłości nie tylko w badania naukowe ale również w pracę w różnorodnych gałęziach przemysłu chemicznego, biomedycznego, farmaceutycznego i pokrewnych.

Absolwent studiów I stopnia kierunku Chemia Medyczna:

  • posiada wiedzę z dziedziny chemii ogólnej, kwantowej, analitycznej, fizycznej, organicznej, bionieorganicznej, nieorganicznej, spektroskopii molekularnej, krystalografii i analizy struktury związków oraz technologii chemicznej;
  • posiada wiedzę z dziedziny fizyki w szczególności w odniesieniu do funkcjonowania układów biologicznych;
  • posiada wiedzę z zakresu matematyki umożliwiającą posługiwanie się aparatem matematycznym w chemii i naukach biomedycznych;
  • zna podstawowe metody informatyczne i statystyczne umożliwiające analizę uzyskiwanych danych eksperymentalnych;
  • posiada podstawową wiedzę biologiczną w zakresie procesów fizjologicznych i funkcjonowania narządów organizmu ludzkiego oraz efekty medyczne zaburzeń procesów metabolicznych tam zachodzących;
  • biegle potrafi posługiwać się nowoczesną bazą instrumentalną wspomagającą badania naukowe w chemii, biochemii i biologii molekularnej;
  • potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł, w tym także w języku obcym;
  • jest przygotowany do pracy w laboratoriach chemicznych oraz biochemicznych;
  • potrafi formułować i rozwiązywać problemy z pogranicza chemii i nauk biomedycznych.

Absolwent ma możliwość podjęcia dalszego kształcenia na studiach II stopnia w kraju lub za granicą.

Absolwent zainteresowany pracą zawodową może starać się o zatrudnienie w takich sektorach gospodarki jak badania kliniczne, farmaceutyka, projektowanie nowych leków.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

First cycle studies - inżynier – in Medical Chemistry

Access to further studies:

second cycle programme

Learning outcomes

1. Understands the role of chemistry in science and medicinal sciences and its importance in the development of civilization.
2. Knows basic mathematical formulas and operations and is able to apply mathematical methods to solve selected problems in chemistry and biomedical sciences.
3. Is able to use basic laws of physics to solve selected problems in chemistry, physics and those related to the structure and functioning of living organisms.
4. Knows the operating principles and technical specifications of modern instrumentation used in modern chemical, biochemical and molecular biology research.
5. Has basic knowledge in phisiology, understands functioning of human body, knows and understands methabolic pathways in human organism, ways of their regulation and medical consequences of their disorders.
6. Is able to use the laws and knowledge in chemistry to solve specific chemical problems and problems at the interface of chemistry with biomedical sciences.
7. Is able to use academic resources and to apply basic theoretical frameworks in writing reports on selected chemical and analytical problems in Polish and English.
8. Understands the need for further education. Is able to find required information in local and international professional literature.

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uw.edu.pl/