Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Studia II stopnia > Ochrona środowiska > Ochrona środowiska, stacjonarne, drugiego stopnia

Ochrona środowiska, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-OS)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Limit miejsc: 10 , w tym: nie więcej niż 8miejsc dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie wyników dotychczasowych studiów oraz nie mniej niż 2 miejsca dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie rozmowy.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku ochrona środowiska w zakresie monitoringu i rekultywacji środowiska
Magisterium na kierunku ochrona środowiska w zakresie ochrony różnorodności biologicznej

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Warunki przyjęcia

dyplom licencjata i rozmowa kwalifikacyjna

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Ochrona Środowiska ściśle wiąże się z naukami biologicznymi w szczególności z ochroną przyrody, monitoringiem i rekultywacją środowiska. Profil ogólnoakademicki w obszarze kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych ma służyć zdobyciu przez
studenta wiedzy i umiejętności teoretycznych dotyczących zarówno treści poszczególnych przedmiotów, jak i sposobu ich prowadzenia. Wymagania egzaminacyjne służą nabyciu przez studentów określonych umiejętności na bazie pogłębionej wiedzy teoretycznej opartej na wynikach badań własnych i literatury naukowej. Absolwenci kierunku Ochrona Środowiska znają procesy i problemy istotne dla ochrony środowiska. Posiadają wiedzę i umiejętności umożliwiającą rozwiązywanie problemów z zakresu ochrony środowiska na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym czy globalnym, kierując się w swoich działaniach zasadami zrównoważonego rozwoju. Absolwenci posiadają umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywania informacji, a także pracy zespołowej. Są przygotowani do pracy w charakterze inwestorów i organizatorów ochrony środowiska we współpracy z administracją państwową i samorządową, specjalistów w dziedzinie analizy i diagnostyki bakteriologicznej i epidemiologicznej. Mogą wykonywać pracę konserwatorów przyrody i jej zasobów. Absolwenci kierunku Ochrona Środowiska mają możliwość odbycia kształcenia pedagogicznego, które nadaje uprawnienia do podjęcia pracy nauczycielskiej w szkołach ponadgimnazjalnych. Absolwenci kierunku Ochrona Przyrody są przygotowani do podjęcia studiów III stopnia na Uczelniach w kraju, w instytutach naukowo-badawczych i licznych Uniwersytetach europejskich.

Studia trwają 4 semestry.
Liczba godzin zajęć i punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji (tytułu zawodowego) – 1800 godzin/120 ECTS

Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia do wyboru.
52 ECTS (43,3%)

Praktyki
Nie dotyczy.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
lab_spe - Laboratorium specjalizacyjne
prac_mgr - Pracownia magisterska
sem - Seminarium
sem_spe - Seminarium specjalizacyjne
e - Egzamin
zo - Zaliczenie na ocenę

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/