Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Studia II stopnia > Etnologia i antropologia kulturowa > Etnologia i antropologia kulturowa, stacjonarne, drugiego stopnia

Etnologia i antropologia kulturowa, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-EAK)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Studia II stopnia na kierunku etnologia i antropologia oferują pogłębioną refleksję teoretyczną nad rzeczywistością społeczno-kulturową, dając jednocześnie szansę prowadzenia samodzielnych etnograficznych badań terenowych.

Realizowana przez nas etnologia/antropologia kulturowa to nauka żywa, zaangażowana w badanie bieżących problemów społeczno-kulturowych. Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu nauk humanistycznych i społecznych (nauki o kulturze i religii, nauki socjologiczne, filozofia). Obie te dziedziny splatają się nierozdzielnie w dydaktyce i w pracach naukowych, prowadzonych w naszym Instytucie. Przedmiot „antropologia kulturowa” bywa realizowany także na innych kierunkach studiów, będąc tam bardziej gabinetową, teoretyczną refleksją nad zjawiskami kultury. Natomiast dla nas etnologia/antropologia jest przygodą – oczywiście akademicką, intelektualną, ale też życiową.

Wykładowczynie i wykładowcy kładą szczególny nacisk na poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej historii rozwoju etnologicznej i antropologicznej myśli teoretycznej. Osoby uczestniczące w studiach poznają także zaawansowaną metodologię charakterystyczną dla etnologii i antropologii kulturowej. Oprócz tego mają możliwość rozwijania własnych zainteresowań dzięki bogatej ofercie przedmiotów dotyczących aktualnych zjawisk społeczno-kulturowych w globalnym kontekście. Absolwentkom i absolwentom kierunków innych niż etnologia oferujemy dodatkowe zajęcia, pozwalające na poznanie teorii antropologicznych oraz specyfiki prowadzenia badań etnograficznych. Studenci i studentki mają unikatową możliwość rozwijania własnego warsztatu badawczego dzięki „Proseminariom badawczym”. które przygotowują do podjęcia indywidualnych badań do pracy dyplomowej.

Absolwenci i absolwentki studiów II stopnia potrafią samodzielnie projektować i prowadzić zaawansowane badania terenowe, mają także bogatą wiedzę dotyczącą szeroko rozumianych relacji pomiędzy kulturą i społeczeństwem, a także różnych obszarów kulturowych świata. Są przygotowani do pracy w ośrodkach badawczych, instytucjach kultury, a także w podmiotach działających na rzecz rozwoju kultury i społeczności lokalnych, a także do rozwijania warsztatu i wiedzy na studiach doktoranckich.

Zajęcia odbywają się w siedzibie Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej przy ul. Żurawiej 4.

Szczegółowy program studiów dostępny jest tutaj.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku etnologia i antropologia kulturowa

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

I. Absolwent kierunku etnologia i antropologia kulturowa, studia II stopnia:
• ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę, obejmującą terminologię, teorię i metodologię z zakresu etnologii, antropologii kulturowej i społecznej i ich subdyscyplin;
• ma pogłębioną wiedzę o człowieku jako jednostce podmiotowej w układzie kulturowym i społecznym; o więziach społecznych i praktykach kulturowych oraz występujących między nimi prawidłowościach; o relacjach między organizacjami i instytucjami społeczno-kulturowymi w wymiarze lokalnym i globalnym;
• ma szczegółową wiedzę o współczesnych dokonaniach etnologii, antropologii kulturowej i społecznej w obrębie poszczególnych ośrodków i szkół badawczych;
• zna techniki i narzędzia pozyskiwania danych właściwe dla etnologii, antropologii kulturowej i społecznej oraz rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji i problematyzowania różnych zjawisk kultury właściwych dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych etnologii, antropologii kulturowej i społecznej;
• potrafi w sposób pogłębiony analizować i interpretować źródła zastane i wywołane dotyczące zjawisk o charakterze społecznym i kulturowym;
• posiada pogłębione i zaawansowane umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, realizację projektu badawczego, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na interpretowanie zjawisk kulturowych i społecznych;
• potrafi krytycznie analizować przyczyny i diagnozować optymalnie dobranymi metodami jakościowymi przebieg procesów i zjawisk kulturowych i społecznych, korzystając z wiedzy z różnych dyscyplin w zakresie nauk humanistycznych i społecznych;
• potrafi interpretować różne zjawiska kulturowe i społeczne, dostrzegać dylematy merytoryczne i etyczne oraz formułować własne krytyczne oceny i opinie na ich temat, stawiać hipotezy badawcze i je weryfikować tworząc syntetyczne podsumowania;
• aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa materialnego i niematerialnego w skali lokalnej i globalnej;
• aktywnie uczestniczy w życiu naukowym i kulturalnym, aktywnie i krytycznie uzupełniając interdyscyplinarne umiejętności, korzystając z różnych mediów;
• umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych i kulturowych: aktywizujących i rozwojowych w celu zachowania dziedzictwa materialnego i niematerialnego w skali lokalnej i globalnej oraz przewidywać ich wielokierunkowe skutki społeczno-kulturowe.

II. Uzyskanie kwalifikacji związanych z tytułem magistra wymaga od studenta zebrania 120 punktów ECTS, liczba semestrów: 4.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
praktyka - Praktyka
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/