Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Ochrona środowiska > Ochrona środowiska, stacjonarne, drugiego stopnia

Ochrona środowiska, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-OS)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 10

  1. Uniwersytet Warszawski to najlepsze miejsce w Polsce do studiowania ochrony środowiska (wg. rankingu Perspektyw 2013)
  2. Ochrona środowiska na Wydziale Biologii UW od 2012 roku realizowana jest według nowego programu studiów, dostosowanego do współczesnych wyzwań ochrony przyrody i środowiska.
  3. Ochrona środowiska na Wydziale Biologii UW to kierunek, w którym uwzględniono zarówno przedmioty, dotyczące ekologicznych podstaw ochrony przyrody, poznawania rzadkich gatunków i zagrożonych ekosystemów, jak i takie, na których przekazywane są praktyczne umiejętności niezbędne w ochronie przyrody i środowiska, w tym z zakresu ocen oddziaływania na środowisko, sieci Natura 2000, najnowszych metod restytucji przyrodniczej i rekultywacji środowiska.

Na absolwentów Ochrony środowiska na Wydziale Biologii UW czeka duży rynek pracy, m.in. możliwa jest praca:

  • w organizacjach pozarządowych, zajmujących się praktycznym wdrażaniem ochrony przyrody,
  • w instytucjach administracji publicznej, sprawujących nadzór nad realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska,
  • przy wdrażaniu przyjaznych przyrodzie planów gospodarki wodnej,
  • w instytutach badawczych prowadzących badania lub monitoring stanu środowiska,
  • w firmach, świadczących usługi z zakresu konsultingu środowiskowego, ocen oddziaływania na środowisko itp.

Zapraszamy absolwentów studiów licencjackich i inżynierskich o profilu przyrodniczym lub środowiskowym, takich jak: Ochrona środowiska, Biologia, Leśnictwo, Rolnictwo, Geologia itp.,a także absolwentów np. Prawa, Zarządzania, Gospodarki przestrzennej, Inżynierii i gospodarki wodnej, Inżynierii środowiska i innych kierunków; którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu ochrony przyrody i środowiska.

Więcej informacji na stronie: http://www.biol.uw.edu.pl/ochrona_srodowiska lub u opiekuna kierunku: dr Iwona Jasser, tel.: (22) 55 41 444

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku ochrona środowiska w zakresie monitoringu i rekultywacji środowiska
Magisterium na kierunku ochrona środowiska w zakresie ochrony różnorodności biologicznej

Dalsze studia:

studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe

Warunki przyjęcia

dyplom licencjata i rozmowa kwalifikacyjna

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Ochrona Środowiska ściśle wiąże się z naukami biologicznymi w szczególności z ochroną przyrody, monitoringiem i rekultywacją środowiska. Profil ogólnoakademicki w obszarze kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych ma służyć zdobyciu przez
studenta wiedzy i umiejętności teoretycznych dotyczących zarówno treści poszczególnych przedmiotów, jak i sposobu ich prowadzenia. Wymagania egzaminacyjne służą nabyciu przez studentów określonych umiejętności na bazie pogłębionej wiedzy teoretycznej opartej na wynikach badań własnych i literatury naukowej. Absolwenci kierunku Ochrona Środowiska znają procesy i problemy istotne dla ochrony środowiska. Posiadają wiedzę i umiejętności umożliwiającą rozwiązywanie problemów z zakresu ochrony środowiska na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym czy globalnym, kierując się w swoich działaniach zasadami zrównoważonego rozwoju. Absolwenci posiadają umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywania informacji, a także pracy zespołowej. Są przygotowani do pracy w charakterze inwestorów i organizatorów ochrony środowiska we współpracy z administracją państwową i samorządową, specjalistów w dziedzinie analizy i diagnostyki bakteriologicznej i epidemiologicznej. Mogą wykonywać pracę konserwatorów przyrody i jej zasobów. Absolwenci kierunku Ochrona Środowiska mają możliwość odbycia kształcenia pedagogicznego, które nadaje uprawnienia do podjęcia pracy nauczycielskiej w szkołach ponadgimnazjalnych. Absolwenci kierunku Ochrona Przyrody są przygotowani do podjęcia studiów III stopnia na Uczelniach w kraju, w instytutach naukowo-badawczych i licznych Uniwersytetach europejskich.

Studia trwają 4 semestry.
Liczba godzin zajęć i punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji (tytułu zawodowego) – 1800 godzin/120 ECTS

Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia do wyboru.
52 ECTS (43,3%)

Praktyki
Nie dotyczy.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
lab_spe - Laboratorium specjalizacyjne
prac_mgr - Pracownia magisterska
sem - Seminarium
e - Egzamin
zo - Zaliczenie na ocenę

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/