Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska > Kulturoznawstwo-cywilizacja śródziemnomorska, stacjonarne, drugiego stopnia

Kulturoznawstwo-cywilizacja śródziemnomorska, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-KUIBI)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: grecki, hiszpański, polski, włoskiMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 6

W ramach różnorodnych zajęć studenci poznają kulturę krajów basenu Morza Śródziemnego w różnych jej aspektach, pogłębiając wiedzę dzięki uczestnictwu w wykładach monograficznych oraz specjalistycznych seminariach, uwzględniających dzieje Śródziemnomorza od starożytności po wiek XXI. Studenci uczestniczą również w konwersatoriach prowadzonych w językach śródziemnomorskich (po hiszpańsku, nowogrecku, francusku i po włosku, a od niedawna i po rosyjsku), kończąc edukację ze znajomością co najmniej jednego języka z puli do wyboru na poziomie B2+ oraz drugiego wybranego języka (także spoza puli) na poziomie B2. Zdobycie szerokich kompetencji językowych na poziomie zaawansowanym umożliwia studentom również konwersatorium z zakresu komunikacji międzykulturowej, prowadzone w języku angielskim. Kończąc studia, absolwenci Cywilizacji Śródziemnomorskiej posiadają zatem niezbędne narzędzia do zrozumienia kultury danego regionu, niezwykle cenne również ze względu na wymogi rynku pracy.

Absolwenci kierunku rozumieją specyfikę interdyscyplinarnego podejścia do analizowanych zjawisk i znają metodologie badań związanych ze studiami nad kulturą. Ponadto potrafią interpretować teksty kultury z uwzględnieniem nowatorskiego ujęcia problematyki Śródziemnomorza jako dziedzictwa, którego siła oddziaływania wykracza poza geograficzne granice regionu. To ujęcie eksperymentalne i unikalne w kontekście studiów kulturoznawczych, pozwalające absolwentom na szerokie spojrzenie na kulturę w ogóle. Dzięki temu absolwenci stają się gotowi do prowadzenia dialogu z respektem dla odmienności jego uczestników oraz z zachowaniem szacunku dla tożsamości historyczno-kulturowej regionów i państw. Tego rodzaju kompetencje zapewniają absolwentom atrakcyjną pozycję na rynku pracy, opierającym się w coraz większym stopniu na współpracy międzynarodowej.

Po ukończeniu studiów absolwenci są gotowi do kontynuowania edukacji (studia III stopnia) oraz rozpoczęcia pracy badawczej i naukowej; są jednocześnie otwarci i przygotowani do pracy poza systemem szkolnictwa wyższego – w instytucjach kultury, edukacji i tych wszystkich sektorach gospodarki, gdzie wymagana jest wiedza o kulturze i tradycji krajów basenu Morza Śródziemnego (np. animator kultury, redaktor, tłumacz, przewodnik turystyczny, dziennikarz, pracownik dyplomacji, pracownik instytucji europejskich).

Więcej informacji na stronie Wydziału Artes Liberales

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku kulturoznawstwo-cywilizacja srodziemnomorska

Dalsze studia:

studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe

Warunki przyjęcia

konkurs dyplomów licencjackich i rozmowa kwalifikacyjna

Efekty kształcenia

Student:

- ma pogłębioną wiedzę o rodzajach oraz specyfice dyscyplin, które dotyczą studiów nad kulturą;

- ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę szczegółową, obejmującą teorie i metodologie z zakresu badań kulturoznawczych i międzycywilizacyjnych;

- ma szczegółową wiedzę o współczesnych kierunkach rozwoju badań kulturoznawczych i tradycjach badawczych;
- ma pogłębioną wiedzę na temat współczesnego życia kulturalnego w Polsce oraz w wybranym kraju Śródziemnomorza;
- potrafi samodzielnie wyodrębnić oraz ocenić krytycznie tezy wysłuchanej prezentacji / przeczytanego tekstu w języku polskim, w wybranym języku Śródziemnomorza oraz w innym języku obcym;
- posługuje się wybranym językiem Śródziemnomorza na poziomie B2plus;
- potrafi przygotować nieskomplikowaną prezentację pisemną oraz ustną w języku polskim oraz wybranym języku Śródziemnomorza na tematy kulturoznawcze i z uwzględnieniem różnych potrzeb potencjalnych odbiorów;
- ma świadomość znaczenia dziedzictwa przeszłości we współczesnej kulturze Europy i poczucie odpowiedzialności za jego popularyzowanie;

- podejmuje samodzielne prace kulturoznawcze (w tym zadania dokumentacyjne) związane z poznawaniem kultury Śródziemnomorza i ma świadomość wagi tych prac dla zachowania spuścizny kulturowej;
- zna i rozumie kluczowe wyzwania związane z badaniem kultury i relacji międzycywilizacyjnych oraz z zachowaniem spuścizny kulturowej;

Czas trwania Studiów i liczba punktów ECTS:

120 ECTS i 4 semestry

Łączna liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych, do których odnoszą się efekty kształcenia dla określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia – łącznie 5 ECTS

Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć praktycznych (ćwiczenia, translatoria, lektury, seminaria) to 31.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
e - Egzamin
zo - Zaliczenie na ocenę
Drugi rok, kulturoznawstwo-cywilizacja srodziemnomorskaECTSwykćwzal
Wybrane zagadnienia z kultury regionów5 lub 6zo
Audiowizualność w kulturze3zo
Dzieje Współczesnego Śródziemnomorza8 lub 4e
Metody badań kulturoznawczych4 lub 5zo
Razem:3

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/