Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska > Kulturoznawstwo-cywilizacja śródziemnomorska, stacjonarne, drugiego stopnia

Kulturoznawstwo-cywilizacja śródziemnomorska, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-KUIBI)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: grecki, hiszpański, polski, włoski
  • Dziedzina nauk humanistycznych
    Dyscypliny: nauki o kulturze i religii (dyscyplina wiodąca), literaturoznawstwo, historia, językoznawstwo

Cechy i cele programu:

W ramach różnorodnych zajęć studenci poznają kulturę krajów basenu Morza Śródziemnego w różnych jej aspektach, pogłębiając wiedzę dzięki uczestnictwu w wykładach monograficznych oraz specjalistycznych seminariach współprowadzonych również  z ekspertami ze świata kultury (reżyserowie, pisarze, aktorzy, dziennikarze), uwzględniających dzieje Śródziemnomorza od starożytności po czasy współczesne. Studenci uczestniczą również w nowych rozbudowanych modułach językowych obejmujących konwersatoria prowadzone przez native speakerów w językach śródziemnomorskich (po hiszpańsku, nowogrecku, francusku i po włosku, a od niedawna i po rosyjsku), kończąc edukację ze znajomością co najmniej jednego języka z puli do wyboru na poziomie C1 oraz możliwość drugiego wybranego języka (także spoza puli) na poziomie B2. Zdobycie szerokich kompetencji językowych na poziomie zaawansowanym umożliwia studentom również konwersatorium z zakresu komunikacji międzykulturowej, prowadzone w języku angielskim. Kończąc studia, absolwenci Cywilizacji Śródziemnomorskiej posiadają zatem niezbędne narzędzia do zrozumienia kultury danego regionu, niezwykle cenne również ze względu na wymogi rynku pracy.

Zajęcia odbywają się w okolicy Kampusu Centralnego UW w Pałacu Zamojskich Nowy Świat 69 oraz Krakowskie Przedmieście 1, a także w budynku Kolegium „Artes Liberales” w Białej Willi ul. Dobra 72 w sąsiedztwie Biblioteki Uniwersyteckiej.

Więcej informacji: w tym program studiów oraz aktualne plany zajęć znajdują się na podstronie internetowej kierunku Wydziału „Artes Liberales” http://www.cs.al.uw.edu.pl/

Sylwetka absolwenta:

Absolwenci kierunku rozumieją specyfikę interdyscyplinarnego podejścia do analizowanych zjawisk i znają metodologie badań związanych ze studiami nad kulturą. Ponadto (dzięki również znajomości języków basenu śródziemnomorskiego na poziomie zaawansowanym) potrafią interpretować teksty kultury z uwzględnieniem nowatorskiego ujęcia problematyki Śródziemnomorza jako dziedzictwa, którego siła oddziaływania wykracza poza geograficzne granice regionu. To ujęcie eksperymentalne i unikalne w kontekście studiów kulturoznawczych, pozwalające absolwentom na szerokie spojrzenie na kulturę w ogóle. Dzięki temu absolwenci stają się gotowi do prowadzenia dialogu z respektem dla odmienności jego uczestników oraz z zachowaniem szacunku dla tożsamości historyczno-kulturowej regionów i państw. Tego rodzaju kompetencje zapewniają absolwentom atrakcyjną pozycję na rynku pracy, opierającym się w coraz większym stopniu na współpracy międzynarodowej.

Po ukończeniu studiów absolwenci są gotowi do kontynuowania edukacji w szkole doktorskiej oraz rozpoczęcia pracy badawczej; są jednocześnie otwarci i przygotowani do pracy poza systemem szkolnictwa wyższego – w instytucjach kultury, edukacji i tych wszystkich sektorach gospodarki, gdzie wymagana jest wiedza o kulturze i tradycji krajów basenu Morza Śródziemnego oraz znajomość języków obcych na poziomie zaawansowanym (np. animator kultury, redaktor, tłumacz, przewodnik turystyczny, dziennikarz, pracownik dyplomacji, pracownik instytucji europejskich).

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku kulturoznawstwo-cywilizacja srodziemnomorska

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Student:

- ma pogłębioną wiedzę o rodzajach oraz specyfice dyscyplin, które dotyczą studiów nad kulturą;

- ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę szczegółową, obejmującą teorie i metodologie z zakresu badań kulturoznawczych i międzycywilizacyjnych;

- ma szczegółową wiedzę o współczesnych kierunkach rozwoju badań kulturoznawczych i tradycjach badawczych;
- ma pogłębioną wiedzę na temat współczesnego życia kulturalnego w Polsce oraz w wybranym kraju Śródziemnomorza;
- potrafi samodzielnie wyodrębnić oraz ocenić krytycznie tezy wysłuchanej prezentacji / przeczytanego tekstu w języku polskim, w wybranym języku Śródziemnomorza oraz w innym języku obcym;
- posługuje się wybranym językiem Śródziemnomorza na poziomie B2plus;
- potrafi przygotować nieskomplikowaną prezentację pisemną oraz ustną w języku polskim oraz wybranym języku Śródziemnomorza na tematy kulturoznawcze i z uwzględnieniem różnych potrzeb potencjalnych odbiorów;
- ma świadomość znaczenia dziedzictwa przeszłości we współczesnej kulturze Europy i poczucie odpowiedzialności za jego popularyzowanie;

- podejmuje samodzielne prace kulturoznawcze (w tym zadania dokumentacyjne) związane z poznawaniem kultury Śródziemnomorza i ma świadomość wagi tych prac dla zachowania spuścizny kulturowej;
- zna i rozumie kluczowe wyzwania związane z badaniem kultury i relacji międzycywilizacyjnych oraz z zachowaniem spuścizny kulturowej;

Czas trwania Studiów i liczba punktów ECTS:

120 ECTS i 4 semestry

Łączna liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych, do których odnoszą się efekty kształcenia dla określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia – łącznie 5 ECTS

Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć praktycznych (ćwiczenia, translatoria, lektury, seminaria) to 31.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
e - Egzamin
zo - Zaliczenie na ocenę

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/