Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Kryminologia > Kryminologia, stacjonarne, drugiego stopnia

Kryminologia, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-KR)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku kryminologia

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

I. Efekty kształcenia dla programu
1. zna pojęcia i instytucje prawa karnego, prawa policyjnego oraz prawa innych służb mundurowych, a także prawa rodzinnego i opiekuńczego, socjalnego, kryminologii i nauk pomocniczych prawa karnego
2. ma rozszerzoną wiedzę o istocie nauk społecznych, w szczególności kryminologii i wiktymologii oraz w zakresie polityki kryminalnej wraz ze strategiami zapobiegania przestępczości
3. potrafi wyjaśniać i klasyfikować przestępczość przez pryzmat ujęć teoretycznych, a także analizować i oceniać zdarzenia w kontekście pogwałcenia praw podstawowych i planować działania naprawcze
4. potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu kryminalistyki i fenomenologii przestępczości w pracy asystenta sędziego lub prokuratora, w pracy policjanta, detektywa, obrońcy praw człowieka, a także trafnie dobierać środki postępowania ze sprawcami przestępstw, w tym działania z zakresu sprawiedliwości naprawczej
5. umie zaprojektować i przeprowadzić badania empiryczne wraz zastosowaniem różnorodnych metod i technik w procesie weryfikacji hipotez badawczych dotyczących m.in. uwarunkowań przestępczości, ryzyka wiktymizacyjnego, trendów przestępczości, a także analizować statystyki przestępczości i przestępstw poszczególnych rodzajów
6. potrafi przygotować i ocenić program/strategię przeciwdziałania określonej kategorii przestępczości oraz takich zjawisk jak narkomania, alkoholizm, prostytucja
7. jest świadomy dynamiki przeobrażeń problemów społecznych, do których podchodzi interdyscyplinarnie wraz z projektowaniem strategii ich rozwiązywania
8. jest gotowy pracować z ofiarami przestępstw i kierować je do instytucji i organizacji świadczących odpowiednią pomoc,
9. potrafi zespołowo diagnozować, opracowywać strategie i plany pracy z indywidualnymi przypadkami – „klientami” wymiaru sprawiedliwości karnej
10. jest gotowy pracować z ofiarami przestępstw i kierować je do instytucji i organizacji świadczących odpowiednią pomoc; jest gotów do wspólnego przygotowywania projektów pomocowych

II. Wymiar studiów w punktach ECTS i semestrach
120 punktów ECTS, 4 semestry

III. nie dotyczy

IV. Liczba punktów ECTS
Zajęcia podstawowe – 98 ECTS; zajęcia do wyboru 44 ECTS seminaria, przedmioty fakulta-tywne i ogólnouniwersyteckie, moduły przedmiotów w języku obcym)

V. Informacja o praktykach
nie dotyczy

Plan studiów:

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/