Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Kryminologia > Kryminologia, stacjonarne, drugiego stopnia

Kryminologia, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-KR)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 20

Kierunek studiów kryminologia, uruchamiany w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, jest nowością w uniwersyteckiej ofercie dydaktycznej. Kierunek ten ma charakter interdyscyplinarny - wykorzystuje metodologię nauk prawnych i społecznych oraz bogate doświadczenie badawcze i dydaktyczne pracowników naukowych Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, gromadzone od 1972 r.

W ramach kierunku rozwijana jest szeroko rozumiana problematyka przestępczości, to jest: geneza zachowań przestępczych, rodzaje i rozmiary przestępczości, profile sprawców i ofiar, a także reakcje społeczne i prawne wobec zjawiska przestępczości. Program studiów kryminologicznych koncentruje się zarówno na zagadnieniach teoretycznych, takich jak teorie kryminologiczne wyjaśniające indywidualne i społeczne uwarunkowania przestępczości, jak i praktycznych, takich jak metody pomiaru i analiza zjawiska przestępczości. Wiele uwagi poświęcone jest instytucjom kontroli społecznej i prawnej oraz strukturze i kompetencjom poszczególnych służb porządku publicznego; policji, prokuraturze, sądownictwu, służbie więziennej i kuratorskiej. Analizowane są różnorodne rozwiązania w zakresie polityki kryminalnej z uwzględnieniem ich efektów i kosztów. Omawiany jest również problem praw człowieka wobec przymusu stosowanego przez państwo, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji osób odbywających kary izolacyjne. W obszarze zainteresowań naukowo-badawczych kierunku znajduje się również analiza strategii zapobiegania przestępczości oraz znaczenie czynnika społecznego w kontrolowaniu i zapobieganiu przestępczości. Poruszana jest także problematyka zachowań przestępczych sprawców nieletnich oraz sposobów ich kontrolowania i zapobiegania.

Efekty kształcenia

Absolwent kierunku nabywa wiedzę pozwalającą zrozumieć zjawiska społeczne – zwłaszcza te, określone jako kryminalne, związane z przestępczością. Ma rozszerzoną wiedzę zarówno o prawie karnym, prawie policyjnym i innych służb mundurowych, jak również o biologicznych i psychologicznych podstawach funkcjonowania człowieka i mechanizmach jego zachowań, a także o kryminologii, wiktymologii i polityce kryminalnej. Zna także metody pomiaru i analizy zjawiska przestępczości oraz jego społeczno-demograficznych uwarunkowań, która to wiedza przekłada się na umiejętności niezbędne w przyszłej pracy naukowo-badawczej lub zawodowej.

Absolwent potrafi wyjaśniać zjawisko przestępczości w ogólności oraz jego poszczególne rodzaje. Potrafi zastosować różnorodne metody i techniki w procesie weryfikacji hipotez badawczych dotyczących m.in. uwarunkowań przestępczości, ryzyka wiktymizacyjnego oraz diagnozowania trendów przestępczości.

Nabywa umiejętność analizy zależności między funkcjonowaniem instytucji publicznych i społecznych, przy uwzględnieniu czynników psychologicznych, socjologicznych, gospodarczych, politycznych, a także umiejętność identyfikowania oraz samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych leżących w obszarze zainteresowania kryminologii i prawa karnego. Umie analizować i oceniać współczesne zdarzenia i działania represyjne państwa w kontekście pogwałcenia praw podstawowych oraz planować działania naprawcze zgodnie z aktualną tendencją rozwoju praw człowieka.

Ma także umiejętność pracy z indywidualnym przypadkiem – zbierania informacji, ich weryfikacji, prowadzenia ukierunkowanej rozmowy i przygotowania planu naprawczego lub interwencyjnego. Dodatkowo, absolwent zna fachowy język angielski używany przez kryminologów oraz umie zgromadzić źródła i publikacje obcojęzyczne na dany temat.

Absolwent wzmacnia również swoje kompetencje dotyczące podejmowania decyzji, negocjowania, współpracy w celu rozwiązania problemu naukowego czy praktycznego w zakresie przeciwdziałania przestępczości. Potrafi zespołowo wytyczać priorytety i cele działania w danym sektorze polityki kryminalnej i rozpoznawać zagrożenia dla państwa prawa i praw podstawowych, jakie powstają w trakcie działań podejmowanych przez organy zapobiegające i zwalczające przestępczość. Ma świadomość znaczenia postępowania zgodnego z wymogami etyki zawodowej i badawczej.

Zna język obcy na poziomie B2+, potrafi korzystać z literatury fachowej w tym języku, a także porozumiewać się i dyskutować stosując fachową terminologię, sporządzać pisemne wypowiedzi w tym języku.

Absolwent jest przygotowany do samodoskonalenia się i pracy naukowo-badawczej, w tym, kontynuacji edukacji na studiach doktoranckich.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku kryminologia

Dalsze studia:

studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe

Warunki przyjęcia

rozmowa kwalifikacyjna

Efekty kształcenia

I. Efekty kształcenia dla programu
1. zna pojęcia i instytucje prawa karnego, prawa policyjnego oraz prawa innych służb mundurowych, a także prawa rodzinnego i opiekuńczego, socjalnego, kryminologii i nauk pomocniczych prawa karnego
2. ma rozszerzoną wiedzę o istocie nauk społecznych, w szczególności kryminologii i wiktymologii oraz w zakresie polityki kryminalnej wraz ze strategiami zapobiegania przestępczości
3. potrafi wyjaśniać i klasyfikować przestępczość przez pryzmat ujęć teoretycznych, a także analizować i oceniać zdarzenia w kontekście pogwałcenia praw podstawowych i planować działania naprawcze
4. potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu kryminalistyki i fenomenologii przestępczości w pracy asystenta sędziego lub prokuratora, w pracy policjanta, detektywa, obrońcy praw człowieka, a także trafnie dobierać środki postępowania ze sprawcami przestępstw, w tym działania z zakresu sprawiedliwości naprawczej
5. umie zaprojektować i przeprowadzić badania empiryczne wraz zastosowaniem różnorodnych metod i technik w procesie weryfikacji hipotez badawczych dotyczących m.in. uwarunkowań przestępczości, ryzyka wiktymizacyjnego, trendów przestępczości, a także analizować statystyki przestępczości i przestępstw poszczególnych rodzajów
6. potrafi przygotować i ocenić program/strategię przeciwdziałania określonej kategorii przestępczości oraz takich zjawisk jak narkomania, alkoholizm, prostytucja
7. jest świadomy dynamiki przeobrażeń problemów społecznych, do których podchodzi interdyscyplinarnie wraz z projektowaniem strategii ich rozwiązywania
8. jest gotowy pracować z ofiarami przestępstw i kierować je do instytucji i organizacji świadczących odpowiednią pomoc,
9. potrafi zespołowo diagnozować, opracowywać strategie i plany pracy z indywidualnymi przypadkami – „klientami” wymiaru sprawiedliwości karnej
10. jest gotowy pracować z ofiarami przestępstw i kierować je do instytucji i organizacji świadczących odpowiednią pomoc; jest gotów do wspólnego przygotowywania projektów pomocowych

II. Wymiar studiów w punktach ECTS i semestrach
120 punktów ECTS, 4 semestry

III. nie dotyczy

IV. Liczba punktów ECTS
Zajęcia podstawowe – 98 ECTS; zajęcia do wyboru 44 ECTS seminaria, przedmioty fakulta-tywne i ogólnouniwersyteckie, moduły przedmiotów w języku obcym)

V. Informacja o praktykach
nie dotyczy

Plan studiów:

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/