Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Inżynieria nanostruktur > Inżynieria nanostruktur, stacjonarne, pierwszego stopnia

Inżynieria nanostruktur, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-INZN)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 10

Absolwent studiów I stopnia kierunku inżynieria nanostruktur:

 • posiada znajomość matematyki wyższej w zakresie niezbędnym dla ilościowego opisu, zrozumienia oraz modelowania problemów fizycznych i chemicznych o średnim poziomie złożoności; wykorzystuje język matematyki do opisu prawidłowości, zjawisk i procesów;
 • potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa;
 • zna podstawowe metody obliczeniowe stosowane do rozwiązywania typowych problemów fizycznych i chemicznych oraz przykłady praktycznej implementacji tych metod z wykorzystaniem narzędzi informatycznych; zna podstawy programowania i inżynierii oprogramowania;
 • posiada podstawową wiedzę z zakresu nanotechnologii oraz inżynierii nanostruktur; rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie;
 • potrafi posługiwać się przyrządami pomiarowymi: mechanicznymi, elektrycznymi i elektronicznymi oraz chemicznym sprzętem laboratoryjnym;
 • zna zasady bezpiecznego posługiwania się substancjami chemicznymi i postępowania z odpadami;
 • umie korzystać z literatury naukowej, gromadzić i krytycznie analizować dane, przygotowywać i prezentować referaty; potrafi analizować problemy oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody;
 • zna podstawy programowania i umie posługiwać się różnymi systemami komputerowymi;
 • jest przygotowany do pracy w zespołach interdyscyplinarnych i wspólnego rozwiązywania problemów zawodowych;
 • zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu fizyki i chemii;
 • zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej.

Absolwent ma możliwość podjęcia dalszego kształcenia na studiach II stopnia tego samego kierunku lub na dowolnej specjalizacji kierunków chemia lub fizyka.

Absolwent zainteresowany pracą zawodową będzie miał kwalifikacje do pracy w instytutach oraz laboratoriach fizycznych i chemicznych.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad studiowania i programu studiów znajdują się na stronach http://nano.fuw.edu.pl

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z inżynierii nanostruktur

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Warunki przyjęcia

konkurs świadectw lub dyplom olimpiady

Efekty kształcenia

Uniwersytet Warszawski
Dyplom ukończenia studiów I stopnia

Kierunek: Inżynieria nanostruktur
Specjalność:

Czas trwania studiów: 6 semestrów
Liczba uzyskanych punktów ECTS: 180
w tym za zajęcia:
w zakresie nauk podstawowych 90.5
w zakresie technik informatycznych 11
praktyczne (laboratoria i warsztaty) 49.5
zajęcia modułowe do wyboru 71
Odbyte praktyki: 3

Najważniejsze efekty kształcenia osiągnięte przez studenta podczas studiów w ramach specjalności:

WIEDZA
• ma ogólną wiedzę w zakresie fizyki i chemii, zna podstawy budowy i działania aparatury naukowej i sprzętu laboratoryjnego wykorzystywanego w fizyce i chemii, posiada podstawową wiedzę z zakresu nanotechnologii oraz inżynierii nanostruktur
• posiada znajomość matematyki wyższej w zakresie niezbędnym dla ilościowego opisu, zrozumienia oraz modelowania problemów fizycznych i chemicznych o średnim poziomie złożoności; wykorzystuje język matematyki do opisu prawidłowości, zjawisk i procesów; potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa
• zna podstawowe metody obliczeniowe stosowane do rozwiązywania typowych problemów fizycznych i chemicznych oraz przykłady praktycznej implementacji tych metod z wykorzystaniem narzędzi informatycznych; zna podstawy programowania i inżynierii oprogramowania
• ma podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych i etycznych związanych z działalnością naukową i dydaktyczną

UMIEJĘTNOŚCI
• potrafi analizować problemy oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody, potrafi planować i wykonywać analizy ilościowe i formułować na tej podstawie wnioski jakościowe, potrafi planować i wykonywać proste badania doświadczalne lub obserwacje oraz analizować ich wyniki
• potrafi stosować metody numeryczne do rozwiązywania problemów matematycznych, fizycznych i chemicznych; posiada umiejętność stosowania podstawowych pakietów oprogramowania oraz wybranych języków programowania
• potrafi w sposób zrozumiały przedstawić określony problem z zakresu fizyki, chemii, nanotechnologii oraz inżynierii nanostruktur wraz ze sposobami jego rozwiązania, potrafi skutecznie komunikować się ze specjalistami oraz niespecjalistami w zakresie fizyki, chemii, nanotechnologii i inżynierii nanostruktur, posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, zwłaszcza seminarium, z zakresu fizyki, chemii, nanotechnologii oraz inżynierii nanostruktur, w języku polskim i angielskim, z zastosowaniem prostych narzędzi komputerowych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
• rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
• potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
• prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga związane z wykonywaniem zawodu dylematy, zarówno natury merytorycznej, jak i metodycznej, organizacyjnej oraz etycznej, rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność

PRAKTYKI STUDENCKIE
Podczas praktyk zawodowych studenci będą mogli zdobyć doświadczenie w pracy naukowo-badawczej w możliwych miejscach przyszłego zatrudnienia takich jak: instytuty badawcze i badawczo-rozwojowe; firmy produkujące nanomateriały, materiały elektroniczne, kosmetyki, środki czyszczące i ochronne, firmy farmaceutyczne; laboratoria badawczo-rozwojowe oraz laboratoria kontroli jakości wykorzystujące różnorodne metody spektroskopowe.

Efekty kształcenia osiągnięte przez studenta w trakcie odbywania praktyk zawodowych:
• potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role;
• potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
cww - Ćwiczenia wykładowe
lab - Laboratorium
psem - Proseminarium
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę
Drugi semestr pierwszego roku inżynierii nanostrukturECTSwykćwcwwlabpsemzal
Analiza10 lub 9 lub 9,5606015e
Mechanika i szczególna teoria względności8603030e
Programowanie IN2 lub 345zo
Wstęp do analizy danych115zo
Pracownia fizyczna i elektroniczna (w tym komputerowa)4639zo
Chemia organiczna z elementami biochemii, wykład2,5 lub 230e
Proseminarium chemii organicznej1 lub 230zo
Razem:13171135453930

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/