Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Inżynieria nanostruktur > Inżynieria nanostruktur, stacjonarne, pierwszego stopnia

Inżynieria nanostruktur, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-INZN)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Program studiów

 • dyscyplina wiodąca: nauki fizyczne, pozostałe dyscypliny: nauki chemiczne
 • studia interdyscyplinarne
 • kształcenie w zakresie fizyki oparte o światowej klasy badania naukowe prowadzone na Wydziale Fizyki UW
 • kształcenie w zakresie chemii oparte o światowej klasy badania naukowe prowadzone na Wydziale Chemii UW
 • szeroki zakres zajęć laboratoryjnych na Wydziale Fizyki UW i na Wydziale Chemii UW
 • dostęp do pracowni komputerowych i bogato wyposażonych bibliotek specjalistycznych
 • możliwość wykonywania własnych projektów i prototypów w pracowni Makerspace@UW
 • praktyki zawodowe w ramach studiów
 • uzyskanie uprawnień nauczycielskich w ramach przedmiotów ponadprogramowych
 • zajęcia na Wydziale Fizyki UW (ul. Pasteura 5) i na Wydziale Chemii UW (ul. Pasteura 1).

Nanotechnologia stanowi jedno z największych wyzwań dzisiejszych czasów. Na świecie obserwuje się gwałtowny rozwój nano-nauk i technologii z pogranicza fizyki, chemii i informatyki, bezpośrednio wykorzystujących do działania mechanikę kwantową. Wychodząc naprzeciw światowym trendom, Wydział Fizyki wraz z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Warszawskiego prowadzą wspólnie zajęcia na kierunku studiów inżynieria nanostruktur z programem odpowiadającym interdyscyplinarnemu charakterowi wiedzy dotyczącej projektowania i wytwarzania nowych struktur dla nanotechnologii, badania ich własności i funkcjonalnych zastosowań. Studenci stopniowo włączani są w badania naukowe prowadzone na Uniwersytecie Warszawskim i mają szansę realizować własne projekty. Dzięki połączeniu programów studiów z chemii i fizyki Absolwent studiów I stopnia może bezpośrednio kontynuować naukę na Wydziale Fizyki lub Wydziale Chemii UW na studiach drugiego stopnia.

Więcej informacji na stronie kierunku http://nano.fuw.edu.pl.

Sylwetka absolwenta

Absolwent:

 • jest przygotowany do pracy w zespołach interdyscyplinarnych i wspólnego rozwiązywania problemów z pogranicza fizyki i chemii.
 • ma wiedzę w zakresie podstaw fizyki klasycznej i kwantowej, chemii organicznej, chemii nieorganicznej i chemii fizycznej;
 • posiada wiedzę z zakresu nanotechnologii oraz inżynierii nanostruktur;
 • posiada znajomość́ matematyki wyższej i metod matematycznych oraz technik informatycznych i metod numerycznych w zakresie niezbędnym dla ilościowego opisu, zrozumienia oraz modelowania problemów fizycznych, chemicznych i w naukach pokrewnych;
 • zna podstawy programowania i inżynierii oprogramowania;
 • potrafi posługiwać́ się̨ przyrządami pomiarowymi: mechanicznymi, elektrycznymi i elektronicznymi oraz chemicznym sprzętem laboratoryjnym;
 • zna zasady bezpiecznego posługiwania się̨ substancjami chemicznymi i postępowania z odpadami;
 • umie korzystać́ z literatury naukowej, gromadzić́ i krytycznie analizować́ dane;
 • potrafi analizować́ problemy oraz znajdować́ ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z inżynierii nanostruktur

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

Uniwersytet Warszawski
Dyplom ukończenia studiów I stopnia

Kierunek: Inżynieria nanostruktur
Specjalność:

Czas trwania studiów: 6 semestrów
Liczba uzyskanych punktów ECTS: 180
w tym za zajęcia:
w zakresie nauk podstawowych 90.5
w zakresie technik informatycznych 11
praktyczne (laboratoria i warsztaty) 49.5
zajęcia modułowe do wyboru 71
Odbyte praktyki: 3

Najważniejsze efekty kształcenia osiągnięte przez studenta podczas studiów w ramach specjalności:

WIEDZA
• ma ogólną wiedzę w zakresie fizyki i chemii, zna podstawy budowy i działania aparatury naukowej i sprzętu laboratoryjnego wykorzystywanego w fizyce i chemii, posiada podstawową wiedzę z zakresu nanotechnologii oraz inżynierii nanostruktur
• posiada znajomość matematyki wyższej w zakresie niezbędnym dla ilościowego opisu, zrozumienia oraz modelowania problemów fizycznych i chemicznych o średnim poziomie złożoności; wykorzystuje język matematyki do opisu prawidłowości, zjawisk i procesów; potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa
• zna podstawowe metody obliczeniowe stosowane do rozwiązywania typowych problemów fizycznych i chemicznych oraz przykłady praktycznej implementacji tych metod z wykorzystaniem narzędzi informatycznych; zna podstawy programowania i inżynierii oprogramowania
• ma podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych i etycznych związanych z działalnością naukową i dydaktyczną

UMIEJĘTNOŚCI
• potrafi analizować problemy oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody, potrafi planować i wykonywać analizy ilościowe i formułować na tej podstawie wnioski jakościowe, potrafi planować i wykonywać proste badania doświadczalne lub obserwacje oraz analizować ich wyniki
• potrafi stosować metody numeryczne do rozwiązywania problemów matematycznych, fizycznych i chemicznych; posiada umiejętność stosowania podstawowych pakietów oprogramowania oraz wybranych języków programowania
• potrafi w sposób zrozumiały przedstawić określony problem z zakresu fizyki, chemii, nanotechnologii oraz inżynierii nanostruktur wraz ze sposobami jego rozwiązania, potrafi skutecznie komunikować się ze specjalistami oraz niespecjalistami w zakresie fizyki, chemii, nanotechnologii i inżynierii nanostruktur, posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, zwłaszcza seminarium, z zakresu fizyki, chemii, nanotechnologii oraz inżynierii nanostruktur, w języku polskim i angielskim, z zastosowaniem prostych narzędzi komputerowych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
• rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
• potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
• prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga związane z wykonywaniem zawodu dylematy, zarówno natury merytorycznej, jak i metodycznej, organizacyjnej oraz etycznej, rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność

PRAKTYKI STUDENCKIE
Podczas praktyk zawodowych studenci będą mogli zdobyć doświadczenie w pracy naukowo-badawczej w możliwych miejscach przyszłego zatrudnienia takich jak: instytuty badawcze i badawczo-rozwojowe; firmy produkujące nanomateriały, materiały elektroniczne, kosmetyki, środki czyszczące i ochronne, firmy farmaceutyczne; laboratoria badawczo-rozwojowe oraz laboratoria kontroli jakości wykorzystujące różnorodne metody spektroskopowe.

Efekty kształcenia osiągnięte przez studenta w trakcie odbywania praktyk zawodowych:
• potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role;
• potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.

Plan studiów:

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/