Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Geografia > Geografia, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia

Geografia, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia (NZ1-GF)

Pierwszego stopnia
Niestacjonarne (zaoczne), 3-letnie
Język: polski

Kierunek GEOGRAFIA przyporządkowany jest do dziedziny nauk społecznych a także dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych oraz do dyscyplin: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, ekonomia i finanse, nauki o polityce i administracji, nauki o Ziemi i środowisku, nauki biologiczne.
Dyscypliną wiodącą jest geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.

Geografia jest dyscypliną naukową o charakterze syntetyzującym, badającą organizację przestrzenną i relacje między komponentami przyrody, systemu społeczno-ekonomicznego oraz między tymi dwoma systemami w skali lokalnej, regionalnej i globalnej. Podstawowymi formami zajęć są wykłady, ćwiczenia, laboratoria oraz zajęcia o charakterze proseminariów, seminariów i konwersatoriów. O specyfice studiów decydują również zajęcia terenowe.

Cechą charakterystyczną studiów na WGSR, jest łączenie dydaktyki z badaniami naukowymi. Współpraca nauczyciel – student realizowana jest przez udział studentów w różnorodnych projektach naukowych, co przyczynia się do podnoszenia jakości kształcenia i przygotowania studentów do samodzielnej pracy badawczej.

Przez cały okres studiów zajęcia są wspólne dla wszystkich studentów (bez podziału na ścieżki, specjalności itp.).

http://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/index.php/pl/studenci/programy-studiow/

WGSR na kierunku Geografia prowadzi kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela dwóch przedmiotów: przyroda, geografia. Kurs pedagogiczny jest ofertą dodatkową.

Po zaliczeniu wszystkich zajęć programowych, napisaniu pracy licencjackiej i zdaniu egzaminu zawodowego (licencjackiego), absolwenci kierunku geografia uzyskują tytuł zawodowy licencjata na kierunku geografia.

Większość zajęć kierunku odbywa się w Kampusie Centralnym UW. Wydział dysponuje pomieszczeniami w dwóch budynkach położonych w bliskim sąsiedztwie (ul. Krakowskie Przedmieście 30 i ul. Karowa 20). Łącznie WGSR posiada 20 sal dydaktycznych, w tym 3 sale komputerowe i jedną pracownię geochemiczną.
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (ćwiczenia terenowe – w innych okresach).

Zajęcia terenowe odbywają się głównie na stacji terenowej Wydziału, w Murzynowie koło Płocka, jednak część tych zajęć może odbywać się w innych regionach Polski.

Absolwent studiów dysponuje podstawową wiedzą dotyczącą funkcjonowania systemów środowiska przyrodniczego i społeczno-ekonomicznego, poszczególnych elementów tych systemów i relacji między nimi. Orientuje się w przestrzennych strukturach przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych, dynamice zachodzących zmian. Dzięki poznaniu technik geoinformatycznych potrafi gromadzić i przetwarzać informacje dotyczące środowiska przyrodniczego i społecznego w skali lokalnej, regionalnej i globalnej. W zakresie jednej z wybranych ścieżek dysponuje pogłębioną wiedzą i rozszerzonymi umiejętnościami. Absolwent potrafi analizować, wizualizować i prognozować zmiany procesów przyrodniczych i społecznych, dostrzega dalekosiężne (w czasie, przestrzeni i dotyczące innych elementów) konsekwencje zmian przyrodniczych i społecznych. Ma kompetencje społeczne umożliwiające pracę w zespołach wykonujących ekspertyzy, potrafi holistycznie postrzegać otaczający świat, szanuje środowisko geograficzne oraz dorobek innych kultur.

Po ukończeniu studiów można kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia (magisterskich) lub podyplomowych na kierunku GEOGRAFIA lub kierunkach pokrewnych, np.: gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska, urbanistyka, studia nad rozwojem, studia miejskie.

Absolwent ma przygotowanie do pracy w zespołach wykonujących opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym; na poziomie elementarnym – w instytucjach i przedsiębiorstwach specjalizujących się w monitoringu środowiska przyrodniczego; w jednostkach administracji samorządowej i rządowej; w instytucjach planistycznych; w agencjach rozwoju; w firmach konsultingowych i doradczych; w agencjach promocji oraz w organizacjach pomocowych.
Absolwenci znajdują również zatrudnienie w pracowniach zagospodarowania przestrzennego, w firmach stosujących oprogramowanie systemów informacji geograficznej, wykorzystujących obrazy satelitarne i zdjęcia lotnicze (w tym nawigacji satelitarnej i usług lokalizacji), firmach i wydawnictwach kartograficznych, jak również instytucjach statystyki publicznej, badania opinii publicznej oraz działach analitycznych i planistycznych firm komercyjnych, gdzie bardzo przydatne są ich kwalifikacje związane z obsługą i zarządzaniem bazami danych, w tym umiejętności analizy i geowizualizacji danych przestrzennych.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku geografia

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Warunki przyjęcia

na podstawie wymaganych dokumentów

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Geografia - efekty dla kierunku
W zakresie wiedzy
• Zna i rozumie współzależności między środowiskiem przyrodniczym i społeczno-gospodarczym.
• Ma wiedzę na temat aplikacyjnych aspektów wiedzy teoretycznej z zakresu geografii fizycznej, społeczno-ekonomicznej oraz geoinformatyki.
• Ma podstawową wiedzę o najważniejszych współczesnych problemach przyrodniczych i społecznych w skali lokalnej, regionalnej, globalnej.
• Zna podstawowe zagadnienia z zakresu teorii informacji geograficznej.
• Zna podstawy matematyki i statystyki oraz metody analizy przestrzennej na poziomie pozwalającym opisać zjawiska przyrodnicze i społeczne w przestrzeni geograficznej.
W zakresie umiejętności
• Wybiera i stosuje optymalne metody pozyskiwania, analizy i prezentacji danych przestrzennych.
• Umie zaplanować i przeprowadzić proste badanie naukowe lub ekspertyzę.
• Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać relacje między zjawiskami i procesami społecznymi oraz przyrodniczymi.
W zakresie kompetencji społecznych
• Rozumie wartość różnorodności geosfery oraz postępuje z poczuciem odpowiedzialności za stan ekosystemów i zasobów Ziemi.
• Potrafi działać w sposób przedsiębiorczy w przygotowywaniu i realizacji projektów ekologicznych, społecznych i gospodarczych.

Wymiar studiów: 180 ECTS, 6 semestrów

Liczba ECTS przypadająca na zajęcia:
• z zakresu nauk podstawowych: 83,
• zajęcia o charakterze praktycznym (ćwiczenia i konwersatoria): 90,
• zajęcia modułowe do wyboru (moduły: zajęcia ogólnouczelniane lub na innym kierunku studiów, zajęcia zewnętrzne, zajęcia ogólne WGSR, zajęcia do wyboru z zakresu realizowanej specjalności, zajęcia do wyboru z zakresu innych specjalności): 23,

Praktyki zawodowe: opcjonalne, 120 godzin, 3 ECTS
Praktyki mają w szczególności na celu:
- poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania,
- poznanie przez studentów zasad funkcjonowania różnych instytucji oraz poznanie specyfiki pracy na różnych stanowiskach,
- kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej, m.in. umiejętności analitycznych, organizacyjnych, pracy w zespole,
- przygotowanie studenta do samodzielnej pracy oraz odpowiedzialności za powierzone mu zadania,
- poznanie przez studentów własnych możliwości na rynku pracy,
- stworzenie warunków do aktywizacji zawodowej studentów na rynku pracy.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
e - Egzamin
Pierwszy semestr pierwszego roku geografiiECTSwykćwzal
Elementy astronomii w geografii4e
1900-12GEO1
1900-12INF1
1900-12KAR1
1900-12MS
Podstawy geografii5e
Razem:9

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/