Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Geografia > Geografia, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia

Geografia, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia (NZ1-GF)

Pierwszego stopnia
Niestacjonarne (zaoczne), 3-letnie
Język: polski

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 35

Na kierunku geografia studenci są kształceni w zakresie podstawowych dyscyplin geograficznych, rozszerzonych o podstawy nauk ścisłych, przyrodniczych, społecznych i humanistycznych.

Charakter studiów geograficznych wymusza dużą różnorodność stosowanych metod i środków dydaktycznych. Podstawowymi formami zajęć są wykłady, ćwiczenia, zajęcia w laboratoriach, pracowniach, zajęcia o charakterze proseminariów, seminariów i konwersatoriów, a także decydujące o specyfice studiów geograficznych zajęcia terenowe.

Praca licencjacka i egzamin licencjacki: na początku III roku studiów pierwszego stopnia należy wybrać temat pracy licencjackiej i opiekuna, pod kierunkiem którego praca ta będzie wykonywana. Po zaliczeniu wszystkich zajęć programowych, napisaniu ocenionej pozytywnie pracy licencjackiej i zdaniu egzaminu zawodowego, absolwenci kierunku geografia uzyskują tytuł zawodowy licencjata w zakresie wybranej specjalności.

Absolwent studiów I stopnia na kierunku geografia dysponuje wiedzą na temat funkcjonowania systemów środowiska przyrodniczego i społeczno-ekonomicznego. Dzięki poznaniu technik geoinformatycznych potrafi gromadzić i przetwarzać informacje dotyczące środowiska przyrodniczego i społecznego w skali lokalnej, regionalnej i globalnej. Absolwent potrafi analizować, wizualizować i prognozować zmiany procesów przyrodniczych i społecznych, dostrzega dalekosiężne (w czasie, przestrzeni i dotyczące innych elementów) konsekwencje zmian przyrodniczych i społecznych. Ma kompetencje społeczne umożliwiające mu pracę w zespołach wykonujących ekspertyzy, potrafi holistycznie postrzegać otaczający świat, szanuje środowisko geograficzne oraz dorobek innych kultur.

Absolwent jest przygotowany do pracy w instytucjach państwowych, samorządowych i przedsiębiorstwach sektora prywatnego zajmujących się analizą stanu środowiska przyrodniczego, jego zmianami i zagrożeniami, podstawami planowania przestrzennego i lokalizacji inwestycji. W celu uzyskania wyższych kompetencji i zwiększenia możliwości zatrudnienia zalecane jest kontynuowanie nauki na studiach II stopnia na kierunku geografia lub na kierunkach pokrewnych.

Na kierunku geografia realizowane jest – w ramach dodatkowych usług dydaktycznych – przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela. Absolwenci studiów uzyskają przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela przyrody (szkoła podstawowa).

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku geografia

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Warunki przyjęcia

na podstawie wymaganych dokumentów

Efekty kształcenia

Geografia - efekty dla kierunku
W zakresie wiedzy
• Zna i rozumie współzależności między środowiskiem przyrodniczym i społeczno-gospodarczym.
• Ma wiedzę na temat aplikacyjnych aspektów wiedzy teoretycznej z zakresu geografii fizycznej, społeczno-ekonomicznej oraz geoinformatyki.
• Ma podstawową wiedzę o najważniejszych współczesnych problemach przyrodniczych i społecznych w skali lokalnej, regionalnej, globalnej.
• Zna podstawowe zagadnienia z zakresu teorii informacji geograficznej.
• Zna podstawy matematyki i statystyki oraz metody analizy przestrzennej na poziomie pozwalającym opisać zjawiska przyrodnicze i społeczne w przestrzeni geograficznej.
W zakresie umiejętności
• Wybiera i stosuje optymalne metody pozyskiwania, analizy i prezentacji danych przestrzennych.
• Umie zaplanować i przeprowadzić proste badanie naukowe lub ekspertyzę.
• Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać relacje między zjawiskami i procesami społecznymi oraz przyrodniczymi.
W zakresie kompetencji społecznych
• Rozumie wartość różnorodności geosfery oraz postępuje z poczuciem odpowiedzialności za stan ekosystemów i zasobów Ziemi.
• Potrafi działać w sposób przedsiębiorczy w przygotowywaniu i realizacji projektów ekologicznych, społecznych i gospodarczych.

Wymiar studiów: 180 ECTS, 6 semestrów

Liczba ECTS przypadająca na zajęcia:
• z zakresu nauk podstawowych: 83,
• zajęcia o charakterze praktycznym (ćwiczenia i konwersatoria): 90,
• zajęcia modułowe do wyboru (moduły: zajęcia ogólnouczelniane lub na innym kierunku studiów, zajęcia zewnętrzne, zajęcia ogólne WGSR, zajęcia do wyboru z zakresu realizowanej specjalności, zajęcia do wyboru z zakresu innych specjalności): 23,

Praktyki zawodowe: opcjonalne, 120 godzin, 3 ECTS
Praktyki mają w szczególności na celu:
- poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania,
- poznanie przez studentów zasad funkcjonowania różnych instytucji oraz poznanie specyfiki pracy na różnych stanowiskach,
- kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej, m.in. umiejętności analitycznych, organizacyjnych, pracy w zespole,
- przygotowanie studenta do samodzielnej pracy oraz odpowiedzialności za powierzone mu zadania,
- poznanie przez studentów własnych możliwości na rynku pracy,
- stworzenie warunków do aktywizacji zawodowej studentów na rynku pracy.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
e - Egzamin
Pierwszy semestr pierwszego roku geografiiECTSwykćwzal
Elementy astronomii w geografii4e
1900-12GEO1
1900-12INF1
1900-12KAR1
1900-12MS
Podstawy geografii5e
Razem:9

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/