Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Filologia włoska > Filologia włoska, studia niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego stopnia

Filologia włoska, studia niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego stopnia (NW1-FLIT)

Pierwszego stopnia
Niestacjonarne (wieczorowe), 3-letnie
Język: włoski
  • Dziedzina: nauki humanistyczne
  • Dyscypliny: literaturoznawstwo i językoznawstwo

Program studiów

Studia I stopnia w Katedrze Italianistyki trwają sześć semestrów i pozwalają uzyskać stopień licencjata filologii włoskiej. Na studia przyjmowani są kandydaci zarówno bez znajomości włoskiego (rozpoczynają wówczas naukę języka od podstaw w grupie początkującej), jak i z już opanowanym włoskim (dla nich otwierane są grupy zaawansowane).

Zajęcia prowadzone w ramach programu studiów obejmują:

  • kilkaset godzin praktycznej nauki języka włoskiego w każdym roku nauczania
  • literaturę, historię i kulturę Półwyspu Apenińskiego w różnych epokach
  • przedmioty językoznawcze rozwijające znajomość zasad i kontekstów użycia języka, a także kompetencje i wyczucie językowe
  • warsztaty tłumaczeniowe dotyczące różnych odmian języka.

Dzięki naukowcom, zapraszanym na gościnne wykłady do Katedry Italianistyki, studenci mają również okazję poznawać tematykę badań i metody dydaktyczne wypracowane na uczelniach zagranicznych.

Studia w Katedrze Italianistyki umożliwiają również wyjazdy krajowe (w ramach programu MOST) i zagraniczne (w ramach programu Erasmus+). Liczne umowy podpisane z europejskimi uczelniami pozwalają odbyć część każdego etapu studiów zagranicą. Do dyspozycji studentów są też staże zagraniczne.

Zajęcia dla studentów filologii włoskiej odbywają się od poniedziałku do piątku w zabytkowej kamienicy Tekli Rapackiej z 1852 roku przy ul. Oboźnej 8 (w kampusie głównym Uniwersytetu Warszawskiego) oraz w nowoczesnym budynku Wydziału Neofilologii przy ul. Dobrej 55. Studenci mają do dyspozycji bibliotekę italianistyczną; dostęp do literatury i niezbędnych narzędzi badawczych zapewnia również bliskość Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.

Szczegółowe informacje na temat programu studiów, zasad studiowania, a także aktualnych wydarzeń w Katedrze Italianistyki można znaleźć na stronie internetowej: http://italianistyka.uw.edu.pl

Sylwetka absolwenta

Absolwenci filologii włoskiej pracują we włoskich firmach działających na polskim rynku, są zatrudniani w międzynarodowych korporacjach, w których zajmują się rynkiem włoskim, sami zakładają firmy sprowadzające do Polski włoskie produkty. Wielu italianistów podejmuje się nauczania języka włoskiego jako obcego – znaczna część warszawskich szkół językowych prowadzących kursy języka włoskiego to szkoły założone przez naszych absolwentów. Równie częsty wśród absolwentów italianistyki jest wybór zawodu tłumacza i współpraca z biurami tłumaczeń. Filologia włoska umożliwia również pracę w mediach, które niezmiennie cenią znajomość języka i kultury Półwyspu Apenińskiego. Po studiach w Katedrze Italianistyki można również znaleźć zatrudnienie w instytucjach kultury, a także podjąć pracę w polskich i włoskich instytucjach państwowych (ambasadach, konsulatach, instytutach kultury). Absolwenci filologii włoskiej wybierający karierę naukową prowadzą badania dotyczące literatury, języka i kultury Półwyspu Apenińskiego.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku filologia włoska

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Warunki przyjęcia

konkurs świadectw lub egzamin konkursowy

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

1. Definiuje i opisuje wybrane podstawowe kierunki rozwoju współczesnej filologii, językoznawstwa i literaturoznawstwa .
2.Wskazuje kluczowe cechy współczesnego języka włoskiego.
3.Wskazuje kluczowe kierunki rozwoju i cechy współczesnej literatury włoskiej.
4.Potrafi porozumiewać się przy pomocy różnych kanałów i technik komunikacyjnych. ze specjalistami w zakresie italianistyki i innych filologii, w formie wypowiedzi pisemnej, ustnej, multimedialnej w języku włoskim i polskim.
5.Umie pod kierunkiem wykładowcy zdobywać wiedzę w zakresie filologii, językoznawstwa, literaturoznawstwa, historii i kulturoznawstwa, poszerzać tę wiedzę o inne dyscypliny w celu zastosowania jej do sytuacji zawodowych i kierowania własną karierą zawodową.
6.Posługuje się w mowie i piśmie językiem włoskim (poziom C1).
7.Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia własnego poziomu kulturalnego.
8.Ma przekonanie o konieczności i znaczeniu zachowania się w sposób profesjonalny oraz przestrzegania etyki zawodowej.
9.Posiada umiejętność pracy w zespole, organizowania zespołu do podejmowania różnych zadań (zwłaszcza w dziedzinie kultury).

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
egz - Egzamin
kint - Kurs internetowy
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę
Pierwszy rok filologii włoskiejECTSwykćwegzkintzal
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy0,54z
Gramatyka Opisowa Języka Włoskiego, część I: Fonetyka i Fonologia6 lub 3e
Gramatyka Opisowa Języka Włoskiego, część II: Morfologia4 lub 3zo
Arcydzieła dawnej literatury włoskiej (Średniowiecze i Renesans)4e
Cywilizacja średniowieczna i przełom nowożytny na Półwyspie Apenińskim3e
Praktyczna nauka języka włoskiego; Egzamin (poziom B1)16 lub 3 lub 5e
PNJW - Kurs podstawowy: nauka języka włoskiego od podstaw114 lub 6210zo
PNJW - Słuchanie i konwersacja14 lub 260zo
PNJW - Podstawy wymowy i pisowni włoskiej12zo
Podstawy nauki o języku3e
Podstawy nauki o literaturze3e
Podstawy ochrony własności intelektualnych0,54z
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim5
Zajęcia obowiązkowe do wyboru na studiach I stopnia dla 1roku (moduły)4
Zajęcia fakultatywne na studiach I stopnia dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych4
Razem:2942704

1 - Wymagany do zaliczenia warunkowego.

Drugi rok filologii włoskiejECTSwykćwegzkintzal
Historia filozofii4e
Gramatyka opisowa: struktury języka w komunikacji3e
Literatura włoska doby Baroku i Oświecenia3e
XIX w. - Stulecie literatury narodowej3e
Włochy pod dominacją potęg europejskich (II poł. XVI-XVIII)1zo
Włochy od zjednoczenia napoleońskiego do zjednoczenia narodowego1zo
Język francuski- 3 język260zo
Praktyczna nauka języka włoskiego; Egzamin (poziom B2)13*e
PNJW - Kurs podstawowy: nauka języka włoskiego na poziomie B219zo
PNJW - Słuchanie i konwersacja13 lub 260zo
PNJW - Struktura języka: składnia; wypowiedź pisemna13zo
Lektorat języka łacińskiego4e
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim10
Zajęcia obowiązkowe do wyboru na studiach I stopnia dla 2 roku (moduły)6
Zajęcia fakultatywne na studiach I stopnia dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych8
Razem:60120

1 - Wymagany do zaliczenia warunkowego.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/