Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Etnologia i antropologia kulturowa > Etnologia i antropologia kulturowa, stacjonarne, drugiego stopnia

Etnologia i antropologia kulturowa, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-EAK)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Studia II stopnia na kierunku etnologia i antropologia to poszerzony kurs skierowany do absolwentów studiów I stopnia oraz dyscyplin pokrewnych. Program studiów na kierunku etnologia i antropologia obejmuje zagadnienia z następujących dyscyplin – nauki o kulturze i religii, nauki socjologiczne i elementy filozofii. Podczas studiów studenci zapoznają się z szerokim i zróżnicowanym materiałem teoretycznym sytuującym się na granicy nauk humanistycznych i społecznych.

Wykładowcy kładą szczególny nacisk na poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej historii rozwoju etnologicznej i antropologicznej myśli teoretycznej. Studenci poznają także zaawansowane elementy aparatu metodologicznego charakterystycznego dla etnologii i antropologii. Oprócz tego, studenci mają możliwość rozwijania własnych zainteresowań dzięki bogatej ofercie przedmiotów dotyczących aktualnych zjawisk społeczno-kulturowych charakterystycznych dla kultury „zachodniej” oraz społeczności pozaeuropejskich. Studenci z dyplomem innym niż licencjat na kierunku etnologia i antropologia kulturowa przechodzą kursy wyrównawcze, gdzie wykładowcy zapoznają ich z etnologicznym aparatem pojęciowym, metodologicznym oraz najważniejszymi szkołami i orientacjami teoretycznymi w etnologii i antropologii.

Studenci mają unikatową możliwość rozwijania własnego warsztatu badawczego dzięki „Proseminariom badawczym”, podczas których optymalizują swój warsztat metodyczny i metodologiczny. Uczestnicy proseminarium doskonalą własne techniki badawcze, a także przygotowują indywidualne projekty badawcze, na bazie których powstaną oryginalne prace dyplomowe. W ramach „Proseminarium badawczego” studenci nawiązują kontakty z instytucjami pozaakademickimi, takimi jak ośrodki badawcze lub podmioty działające na rzecz rozwoju kultury i społeczeństwa, dzięki czemu nabywają kompetencje cenione na rynku pracy.

Absolwenci studiów II stopnia przygotowani są do rozwijania warsztatu i wiedzy na studiach III stopnia. Potrafią samodzielnie projektować i prowadzić zaawansowane badania terenowe, mają także bogatą wiedzę dotyczącą szeroko rozumianych relacji pomiędzy kulturą i społeczeństwem. Są przygotowani do pracy w ośrodkach badawczych, instytucjach kultury, a także w podmiotach działających na rzecz rozwoju kultury i społeczności lokalnych.

Zajęcia odbywają się w siedzibie Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej przy ul. Żurawiej 4.

Szczegółowy program studiów dostępny jest tutaj.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku etnologia i antropologia kulturowa

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

I. Absolwent kierunku etnologia i antropologia kulturowa, studia II stopnia:
• ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę, obejmującą terminologię, teorię i metodologię z zakresu etnologii, antropologii kulturowej i społecznej i ich subdyscyplin;
• ma pogłębioną wiedzę o człowieku jako jednostce podmiotowej w układzie kulturowym i społecznym; o więziach społecznych i praktykach kulturowych oraz występujących między nimi prawidłowościach; o relacjach między organizacjami i instytucjami społeczno-kulturowymi w wymiarze lokalnym i globalnym;
• ma szczegółową wiedzę o współczesnych dokonaniach etnologii, antropologii kulturowej i społecznej w obrębie poszczególnych ośrodków i szkół badawczych;
• zna techniki i narzędzia pozyskiwania danych właściwe dla etnologii, antropologii kulturowej i społecznej oraz rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji i problematyzowania różnych zjawisk kultury właściwych dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych etnologii, antropologii kulturowej i społecznej;
• potrafi w sposób pogłębiony analizować i interpretować źródła zastane i wywołane dotyczące zjawisk o charakterze społecznym i kulturowym;
• posiada pogłębione i zaawansowane umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, realizację projektu badawczego, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na interpretowanie zjawisk kulturowych i społecznych;
• potrafi krytycznie analizować przyczyny i diagnozować optymalnie dobranymi metodami jakościowymi przebieg procesów i zjawisk kulturowych i społecznych, korzystając z wiedzy z różnych dyscyplin w zakresie nauk humanistycznych i społecznych;
• potrafi interpretować różne zjawiska kulturowe i społeczne, dostrzegać dylematy merytoryczne i etyczne oraz formułować własne krytyczne oceny i opinie na ich temat, stawiać hipotezy badawcze i je weryfikować tworząc syntetyczne podsumowania;
• aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa materialnego i niematerialnego w skali lokalnej i globalnej;
• aktywnie uczestniczy w życiu naukowym i kulturalnym, aktywnie i krytycznie uzupełniając interdyscyplinarne umiejętności, korzystając z różnych mediów;
• umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych i kulturowych: aktywizujących i rozwojowych w celu zachowania dziedzictwa materialnego i niematerialnego w skali lokalnej i globalnej oraz przewidywać ich wielokierunkowe skutki społeczno-kulturowe.

II. Uzyskanie kwalifikacji związanych z tytułem magistra wymaga od studenta zebrania 120 punktów ECTS, liczba semestrów: 4.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
praktyka - Praktyka
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/