Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Etnologia i antropologia kulturowa > Etnologia i antropologia kulturowa, stacjonarne, drugiego stopnia

Etnologia i antropologia kulturowa, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-EAK)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 10

Studia na kierunku etnologia i antropologia kulturowa umieszczone są na pograniczu nauk humanistycznych i społecznych. Dzięki szerokiej interdyscyplinarnej perspektywie teoretycznej student zdobywa pogłębioną wiedzę pozwalającą na rozumienie i krytyczną analizę zjawisk zachodzących we współczesnym świecie.

Ważnym i nieodłącznym elementem procesu kształcenia na kierunku etnologia i antropologia kulturowa są etnograficzne badania terenowe. Opierają się one na bezpośrednim doświadczeniu studenta zdobytym w kontakcie z innymi ludźmi. Pozwalają na rozwinięcie wrażliwości i otwartości na odmienność. Badania terenowe na tym poziomie kształcenia student realizuje samodzielnie. Absolwentom studiów licencjackich na innych kierunkach zapewniamy pomoc w przygotowaniu się do badań w trybie indywidualnym.

Absolwenci etnologii i antropologii kulturowej w trakcie studiów nabywają:

 • wiedzę dotyczącą specyfiki kulturowo-społecznej wybranych grup i regionów w Polsce, Europie i na Świecie;
 • umiejętność prowadzenia i projektowania badań jakościowych, stanowiących podstawę nauk humanistycznych i społecznych;
 • umiejętność przygotowania i realizacji projektów wykorzystywanych w instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych oraz w biznesie;
 • rozumieją mechanizmy powstawania zjawisk wykluczenia i dyskryminacji oraz potrafią opracowywać i realizować programy zapobiegające uprzedzeniom i marginalizacji;
 • umiejętność przygotowania i opracowania tekstów naukowych.

Efekty kształcenia na kierunku etnologia w profilu ogólnoakademickim

Wiedza

Absolwent studiów:

 • ma pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu etnologii i antropologii kulturowej w systemie nauk humanistycznych i społecznych oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej;
 • ma uporządkowaną wiedzę, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu etnologii, antropologii kulturowej i społecznej;
 • ma poszerzoną wiedzę o kierunkach rozwoju, teoriach i najnowszych pracach badawczych w zakresie etnologii, antropologii kulturowej i społecznej;
 • zna i rozumie metody analizy i interpretacji zjawisk kulturowych wybranych kierunków, teorii i szkół badawczych w zakresie etnologii, antropologii kulturowej i społecznej;
 • zna techniki i narzędzia pozyskiwania danych, właściwe dla nauk społecznych w zakresie zastosowania metody etnograficznej;

Umiejętności

Absolwent studiów:

 • potrafi prawidłowo interpretować zjawiska o charakterze społecznym i kulturowym w zakresie etnologii, antropologii kulturowej i społecznej;
 • potrafi korzystać ze źródeł zastanych i wywołanych, analizować i przetwarzać pozyskane z nich informacje;
 • posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, realizację projektu badawczego, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na interpretowanie zjawisk kulturowych i społecznych;
 • umie samodzielnie przygotować projekt badawczy, opracować literaturę przedmiotu badań oraz zrealizować projekt;
 • posiada umiejętność przygotowania akademickich prac pisemnych i ustnych w języku polskim oraz obcym w zakresie wykorzystywanych źródeł i literatury przedmiotu;

Kompetencje społeczne

Absolwent studiów:

 • potrafi współdziałać w zespole badawczym w procesie badań i prezentacji wyników i odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego projektu badawczego i aktywizującego.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku etnologia i antropologia kulturowa

Dalsze studia:

studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

I. Absolwent kierunku etnologia i antropologia kulturowa, studia II stopnia:
• ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę, obejmującą terminologię, teorię i metodologię z zakresu etnologii, antropologii kulturowej i społecznej i ich subdyscyplin;
• ma pogłębioną wiedzę o człowieku jako jednostce podmiotowej w układzie kulturowym i społecznym; o więziach społecznych i praktykach kulturowych oraz występujących między nimi prawidłowościach; o relacjach między organizacjami i instytucjami społeczno-kulturowymi w wymiarze lokalnym i globalnym;
• ma szczegółową wiedzę o współczesnych dokonaniach etnologii, antropologii kulturowej i społecznej w obrębie poszczególnych ośrodków i szkół badawczych;
• zna techniki i narzędzia pozyskiwania danych właściwe dla etnologii, antropologii kulturowej i społecznej oraz rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji i problematyzowania różnych zjawisk kultury właściwych dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych etnologii, antropologii kulturowej i społecznej;
• potrafi w sposób pogłębiony analizować i interpretować źródła zastane i wywołane dotyczące zjawisk o charakterze społecznym i kulturowym;
• posiada pogłębione i zaawansowane umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, realizację projektu badawczego, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na interpretowanie zjawisk kulturowych i społecznych;
• potrafi krytycznie analizować przyczyny i diagnozować optymalnie dobranymi metodami jakościowymi przebieg procesów i zjawisk kulturowych i społecznych, korzystając z wiedzy z różnych dyscyplin w zakresie nauk humanistycznych i społecznych;
• potrafi interpretować różne zjawiska kulturowe i społeczne, dostrzegać dylematy merytoryczne i etyczne oraz formułować własne krytyczne oceny i opinie na ich temat, stawiać hipotezy badawcze i je weryfikować tworząc syntetyczne podsumowania;
• aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa materialnego i niematerialnego w skali lokalnej i globalnej;
• aktywnie uczestniczy w życiu naukowym i kulturalnym, aktywnie i krytycznie uzupełniając interdyscyplinarne umiejętności, korzystając z różnych mediów;
• umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych i kulturowych: aktywizujących i rozwojowych w celu zachowania dziedzictwa materialnego i niematerialnego w skali lokalnej i globalnej oraz przewidywać ich wielokierunkowe skutki społeczno-kulturowe.

II. Uzyskanie kwalifikacji związanych z tytułem magistra wymaga od studenta zebrania 120 punktów ECTS, liczba semestrów: 4.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
praktyka - Praktyka
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę
Pierwszy rok etnologii i antropologii kulturowejECTSwykćwpraktykazal
Badania terenowe do pracy magisterskiej1056z
Filozofia kultury6 lub 560e
Metodologia nauk społecznych5 lub 430 lub 60zo
Najnowsze kierunki w antropologii5 lub 430e
Teorie kultury - ćwiczenia4 lub 530zo
Teorie kultury - wykład6 lub 4 lub 530e
Seminaria magisterskie10
Razem:201203056

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/