On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > Second-cycle studies > Sociology > Sociology, external, second cycle programme

Sociology, external, second cycle programme (NZ2-SC)

(in Polish: Socjologia, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia)
second cycle programme
extramural, 2-year studies
Language: Polish

Studia II stopnia, prowadzone w obszarze nauk społecznych i dyscyplinie nauki socjologiczne, trwają 4 semestry i mają wartość 120 punktów ECTS.

Oferta dydaktyczna IS charakteryzuje się naciskiem na:

 • zapoznanie studentów ze spektrum podejść teoretycznych w socjologii, tak klasycznych, jak i współczesnych;
 • teoretyczne i praktyczne przygotowanie do prowadzenia badań społecznych, zarówno o charakterze ilościowym, jak i jakościowym.

Program studiów zakłada realizację następujących ogólnych celów kształcenia:

 • nabycie przez absolwenta pogłębionej wiedzy z zakresu socjologii oraz pogłębionej wiedzy w ramach wybranej subdyscypliny;
 • przygotowanie do samodzielnego projektowania i realizowania projektów badawczych;
 • ukształtowanie umiejętności i kompetencji umożliwiających efektywną pracę zespołową;
 • nabycie kompetencji niezbędnych do dzielenia się nabytą wiedzą oraz wykorzystywania nabytych umiejętności w życiu społecznym i zawodowym;
 • ukształtowanie wrażliwości etycznej, refleksyjności, poczucia odpowiedzialności oraz postaw prospołecznych.

W trakcie I roku studenci realizują zajęcia w ramach:

 1. bloku teoretycznego , poznając główne filozoficzne i metodologiczne problemy nauk społecznych, zgłębiając kluczowe problemy badawcze i teoretyczne współczesnej socjologii oraz ćwicząc krytyczną analizę wybranych prac socjologicznych i interpretację wyników badań;
 2. bloku metodologicznego , gdzie rozwijają kompetencje badawcze (także w zakresie ewaluacji) realizując własne projekty badawcze;
 3. proseminarium , na którym przygotowywane są założenia prac magisterskich (w tym rozdział planowanej pracy bądź projekt badawczy wraz z krytycznym przeglądem literatury przedmiotu);
 4. puli zajęć o charakterze fakultatywnym – także ogólnouniwersyteckich. Zajęcia fakultatywne mogą być prowadzone w ramach specjalizacji (o ile w danym roku akademickim specjalizacje są uruchamiane). Specjalizacje to:
 1. Badania społeczne i rynkowe w praktyce - skierowana do osób zainteresowanych pracą w firmach badawczych, działach badawczych korporacji, odpowiedzialnych za zamawianie badań społecznych w ramach instytucji publicznych, kładzie nacisk na wykształcenie pogłębionych umiejętności samodzielnego planowania i realizowania projektów badawczych.
 2. Etniczność, konflikt, globalizacja – problemy zróżnicowania kulturowego współczesnego świata - skierowana do osób, które mogą stykać się z problemami wynikającymi ze zróżnicowania kulturowego: pracujących w organizacjach pozarządowych, pedagogów, urzędników, pracowników firm międzynarodowych, branży turystycznej i instytucji kultury. W trakcie zajęć studenci uzyskują umiejętność pogłębionego analizowania zjawisk kulturowych we wszystkich ich wymiarach: lokalnym i globalnym, etnicznym, narodowym i religijnym, obyczajowym i związanym ze stylem życia.
 3. Polityki publiczne - koncentruje się na przekazaniu wiedzy i umiejętności przydatnych do planowania i analizowania programów interwencji podejmowanych na rzecz dobra wspólnego. Programy zajęć odwołują się do perspektywy nauki o politykach publicznych (ang. public policy) i oferują przegląd teorii, metod i technik analitycznych użytecznych dla osób pracujących w jednostkach administracji publicznej i organizacjach pozarządowych prowadzących diagnozy społecznych kwestii na użytek działań praktycznych, planujących i wdrażających takie działania i prowadzących ich ewaluacje.
 4. Socjologia płci. Społeczne, kulturowe i polityczne uwarunkowania sytuacji kobiet i mężczyzn - skierowana do wszystkich zainteresowanych poszerzeniem wiedzy o społeczno - kulturowych uwarunkowań płci. Pozwala rozwinąć wiedzę o najważniejszych koncepcjach płci kulturowej i biologicznej jak również poznać wyniki najnowszych badań pokazujących role odgrywane przez kobiety i mężczyzn w życiu społecznym, ekonomicznym i politycznym.
 5. Stosunki pracy i zasoby ludzkie - buduje wiedzę i umiejętności dotyczące obszaru pracy ludzkiej. Podstawowy cel to ukształtowanie zdolności pobudzania współdziałania w różnych środowiskach pracy w kierunku bardziej harmonijnych stosunków i zapobiegania konfliktom.

Na II roku studenci realizują kolejne zajęcia z bloku teoretycznego i badawczego (poznając zaawansowane techniki analizy danych), a w ścisłej współpracy z promotorem przygotowują pracę magisterską.

Absolwenci znajdują pracę na stanowiskach związanych z wykonywaniem, prowadzeniem, zlecaniem, monitorowaniem i analizą badań społecznych oraz diagnostyką procesów społecznych i zjawisk kulturalnych w administracji publicznej, firmach badań społecznych i rynkowych, organizacjach trzeciego sektora, firmach public relations, w mediach i instytucjach kultury, firmach konsultacyjnych, rekrutacyjnych, PR-owych. Studia dają dobre przygotowanie do podjęcia studiów doktoranckich oraz studiów podyplomowych.

Wszystkie zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w Instytucie Socjologii na Karowej 18. Aktualny program studiów wraz z planem zajęć dostępne są na stronie: www.is.uw.edu.pl.

Qualification awarded:

Second cycle degree - magister - in sociology

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Learning outcomes

None

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/