On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in

Social Policy (S1-SP)

(in Polish: Polityka społeczna, stacjonarne, pierwszego stopnia)
first cycle programme
full-time, 3-year studies
Language: Polish

Ogólna charakterystyka

Polityka społeczna jest częścią nauk o polityce, jednak od klasycznej politologii odróżnia ją to, że zajmuje się polityką bezpośrednio kształtującą codzienne życie ludzi . Studenci na kierunku polityka społeczna uczą się kształtować szczegółowe polityki publiczne wobec takich kwestii jak edukacja, ochrona zdrowia, zatrudnienie, migracje i integracja społeczno-kulturowa, mieszkalnictwo, rodzina czy niepełnosprawność.

Współczesne procesy polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturowe, np. integracja regionalna w Europie, globalizacja i nasilenie migracji międzynarodowych, wzrost aktywności zawodowej kobiet, zmiany wzorów życia rodzinnego, stwarzają nowe problemy i wyzwania, które wymagają innowacyjnych i kreatywnych rozwiązań. Bez gruntownej i interdyscyplinarnej wiedzy o współczesnym świecie i jego przemianach trudno takie rozwiązania zaproponować.

Zmiany na rynku pracy wciąż zwiększają zapotrzebowanie na dobrze i wszechstronnie przygotowanych absolwentów studiów wyższych, świadomych potrzeby samokształcenia, podnoszenia kwalifikacji, innowacyjności. Efektywne wykorzystanie środków Unii Europejskiej wymaga przygotowania fachowych kadr, które będą w stanie kompetentnie tworzyć projekty przedsięwzięć i wprowadzać je w życie. Potrzebna jest kadra twórców regionalnych i lokalnych strategii społecznych, ewaluatorów projektów i ich efektów.

Wąska specjalizacja odchodzi w przeszłość. Pracownicy i przedsiębiorcy są elastyczni, zmieniają miejsca pracy i kierunki działalności gospodarczej oraz uczą się przez całe zawodowe życie. Studia na polityce społecznej proponują podróż po świecie współczesnych nauk społecznych z wyraźniejszym niż gdzie indziej nastawieniem na problemy życia codziennego i zawodowego ludzi oraz dają wiedzę i umiejętności ich rozwiązywania.

Program studiów

Studia I stopnia (licencjackie) trwają sześć semestrów i są przeznaczone dla absolwentów szkół średnich. Mogą na nie aplikować osoby posiadające polską, zagraniczną, międzynarodową lub europejską maturę. Studia realizowane są w formie stacjonarnej, a kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników maturalnych.

Studia I stopnia na kierunku polityka społeczna to nowoczesne studia z zakresu nauk społecznych. Studia obejmują m.in. przedmioty socjologiczne, ekonomiczne, politologiczne i prawne. Kierunek ma charakter interdyscyplinarny, gdyż wielostronne spojrzenie na procesy społeczne ułatwia zrozumienie i zmienianie rzeczywistości, a także radzenie sobie w życiu zawodowym. Studenci poznają więc genezę i rozwój instytucji sfery społecznej w Polsce i Europie, sektory i dziedziny polityki społecznej oraz ich wzajemne powiązania, lokalne, regionalne, krajowe, międzynarodowe i ponadnarodowe wymiary polityki społecznej, jak też główne źródła informacji o sferze społecznej. Uczą się także rozumienia kluczowych pojęć i teorii polityki społecznej oraz innych podstawowych nauk społecznych, powiązań między wartościami i zasadami polityki społecznej a interesami ekonomicznymi i politycznymi, diagnozowania problemów i kwestii społecznych, metod badań społecznych oraz projektowania rozwiązań problemów społecznych.

Zajęcia prowadzone są w formie konwersatoriów, ćwiczeń i warsztatów w mniejszych grupach, co stwarza lepsze warunki do uczenia się. Systematyczna ewaluacja jakości zajęć pozwala na szybkie wyciąganie wniosków. Głos studentów jest zawsze brany pod uwagę.

Szczegółowy program studiów I stopnia (licencjackich) na stronie: https://rekrutacja.wnpism.uw.edu.pl/

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów ma podstawową wiedzę o rodzajach, przejawach, strukturze i dynamice problemów społecznych w skali krajowej, lokalnej, globalnej oraz związkach między nimi i ich strukturalnych uwarunkowaniach, zna najważniejsze współczesne i historyczne nurty teoretyzowania o problemach społecznych i ich przyczynach oraz ma ogólną wiedzę o potrzebach człowieka i jego psychologicznych podstawach funkcjonowania w świecie społecznym.

Absolwent potrafi interpretować zjawiska społeczne trafnie rozpoznając problemy społeczne, kwestie społeczne i ryzyka socjalne a także wskazać główne gospodarcze oraz społeczno-demograficzne uwarunkowania problemów społecznych.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

First cycle degree - licencjat - in Social policy

Access to further studies:

second cycle programme

Learning outcomes

Knowledge:

-knows the elementary terminology of social policy science and has a basic knowledge of the place of social policy science in the system of science;
-has a basic knowledge of the types, manifestations, structure and dynamics of social problems on a national, local and global scale as well as the relationships between them and their structural conditions;
-has a basic knowledge of the sources of information on social problems and the ways of acquiring and processing data on social problems;
-knows the most important contemporary and historical trends in theorizing about social problems and their causes;
-has knowledge about changes in family, neighborhood, local and professional ties and structures, about the nature, sources and consequences of those changes for social policy;
-has a general knowledge of human needs and his psychological foundations of functioning in the social world;
-has a basic knowledge of the institution of family, its historical changes and the principles of social policy towards the family;
-understands the basic principles of the market and the market economy as a context for the emergence and resolution of social problems;
-knows the system of social policy institutions broken down into:
the scale of operation (local, national, international), the social policy sector (public, non-public) and the scope of activities;
-knows the legal and administrative foundations of the operation of national and local social policy entities;
-knows the basic principles of financing and managing social policy institutions;
-knows the basic principles of social security and the provision of social services;
-understands the importance and principles of social policy in the field of the labor market;
-understands the importance and principles of social policy towards groups at risk of social marginalization;
-has elementary knowledge of occupational safety and health in social policy institutions;
-knows and understands the basic concepts and principles of intellectual property protection.

Skills:

-is able to interpret social phenomena by accurately identifying social problems, social issues and social risks;
-can accurately indicate the main economic and socio-demographic determinants of social problems;
-is able to critically analyze social programs and activities of social policy on various scales and fields;
-on the basis of independently selected source data can propose indicators of the success of a social program, indicate more important factors of its success or failure, and forecast the success or failure of the program;
-is able to indicate interests and value systems in the social program and explain their relationship with specific solutions;
-is able to identify the most important axiological and practical dilemmas in the professional work of a social politician or social worker and propose possible solutions;
-is able to design and implement a simple social research;
-can design a simple concept of a social program or intervention;
-is able to assign social problems to the competences of social policy institutions;
-is able to identify benefits and social services to which individuals and groups are entitled in specific situations;
-is able to prepare a paper in polish and one foreign language on the basic issues of social policy;
-is able to prepare an oral work in polish and one foreign language on the basic issues of social policy;
-has foreign language skills at the B2 level in the field of learning about social policy.

Social competence:

-understands the need for lifelong learning and is able to supplement and improve the acquired knowledge and skills;
-is able to interact in a group, play different roles in that group;
-is able to define priorities for the implementation of tasks assigned thereby or a group;
-correctly identifies and resolves dilemmas related to the work of a social politician or a social worker;
-knows how to participate in the preparation of research projects and the creation of the concept of social programs;
-he is able to think in an entrepreneurial manner;
-understands cultural diversity and the importance of non-discriminatory and non-sexist language;
-understands the need to take care of their own physical fitness throughout their life, necessary to maintain health and perform professional activity.

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/