On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > First-cycle studies > International Relations > International Relations, full-time studies, first cycle

International Relations, full-time studies, first cycle (S1-SM)

(in Polish: Stosunki międzynarodowe, stacjonarne, pierwszego stopnia)
first cycle programme
full-time, 3-year studies
Language: Polish
  • Dziedzina: nauk społecznych
  • Dyscyplina: nauki o polityce i administracji, nauki o bezpieczeństwie

Opisstudiów

Stosunki międzynarodowe to kierunek studiów realizowany na Uniwersytecie Warszawskim z powodzeniem od ponad czterdziestu lat. O jego atrakcyjności świadczy fakt, że jest on najczęściej wybierany przez cudzoziemców podejmujących studia w Polsce. Na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW cudzoziemcy stanowią około 10% wszystkich studentów kierunku stosunki międzynarodowe.

Wykładowcy kierunku stosunki międzynarodowe uczestniczą w wielu projektach finansowanych z funduszy unijnych. Główne obszary badawcze stanowią dla nich polityka międzynarodowa, dyplomacja i polityka zagraniczna, prawo i instytucje międzynarodowe, międzynarodowa ekonomia polityczna i business, ale również wielokulturowość w stosunkach międzynarodowych oraz studia nad Afryką, Ameryką Łacińską, Indiami lub Chinami. Wydział nawiązał współpracę naukową z uniwersytetami w Gruzji, Chinach, Brazylii, Tajwanie, Ukrainie, czy Kosowie. Dzięki podpisanym umowom z kilkudziesięcioma uczelniami z Unii Europejskiej każdy student ma możliwość nauki za granicą. Studenci stosunków międzynarodowych wyjeżdżają także do Rosji, Indii, Nepalu i Stanów Zjednoczonych.

Stołeczna lokalizacja, ogólnokrajowa ranga Uniwersytetu Warszawskiego oraz doświadczona kadra naukowa są gwarancją wysokiego poziomu kształcenia. Dyplom stosunków międzynarodowych posiada wielką wartość rynkową zapewniając pracę w kraju, jak i za granicą.

Studia I stopnia (licencjackie) trwają sześć semestrów i są przeznaczone dla absolwentów szkół średnich. Program studiów obejmuje zarówno historię stosunków międzynarodowych, historię dyplomacji, prawo międzynarodowe, negocjacje międzynarodowe oraz problematykę współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych, wojskowych, gospodarczych i kulturalnych. Na atrakcyjność programu wpływa również możliwość uczęszczania na przedmioty ogólnouniwersyteckie, w tym specjalistyczne, które zaspokoją wszystkie zainteresowania. Na trzecim roku studiów (semestr 6) student może wybrać jedną z trzech ścieżek przedmiotów do wyboru: prawno-polityczną, ekonomiczną, społeczną.

Szczegółowy programy studiów I stopnia: https://wnpism.uw.edu.pl/

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku na terenie Kampusu Głównego Uniwersytetu Warszawskiego, w budynku Gmachu Audytoryjnego, dawnej Bibliotece UW (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28), w Pałacu Zamoyskich (ul. Nowy Świat 69 i 67).

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów I stopnia posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk ekonomiczno-społecznych, politycznych i prawnych, umożliwiającą mu analizę gospodarki światowej i międzynarodowych stosunków politycznych. Absolwent zna oraz rozumie charakter i ewolucję międzynarodowych systemów politycznych i gospodarczych, a także dokonuje identyfikacji i oceny problemów i zdarzeń w perspektywie międzynarodowej.

Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki międzynarodowej. Posiada umiejętności skutecznego komunikowania się i dyskutowania.

Absolwent kierunku stosunki międzynarodowe jest przygotowany do pracy na stanowiskach analityka i specjalisty średniego szczebla w administracji państwowej i samorządowej, w organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą oraz w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Szczegóły na stronie https://rekrutacja.wnpism.uw.edu.pl/

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

First cycle degree - licencjat - in international relations

Access to further studies:

second cycle programme

Learning outcomes

Knowledge:

-has elementary knowledge of the place of international relations science in the system of social sciences and humanities and its subject and methodological links with other scientific disciplines;
-knows the basic terminology as well as the methods of studying international relations and the related disciplines included in the range of social sciences and humanities;
-has a systematic knowledge of the subjects of international relations and various levels and forms of their mutual relations (political, economic, financial, military, social and cultural), their history and the rules that govern them;
-has a basic knowledge of the global economic system and international economic relations;
-has basic knowledge of man as an entity constituting social, political, legal and economic structures and institutions, and about the mechanisms of his operation in those structures at the level of the nation state and on an international scale;
-has an elementary knowledge of the processes of operation and changes of structures and institutions of a social, political, legal and economic nature, their causes, course, scale and consequences, especially in the international dimension;
-has knowledge of legal and organizational norms and rules regulating the functioning of social, political and economic structures and institutions, especially in the international dimension;
-knows the basic theories and views on the nature, rules and regulations governing international relations in their various dimensions and has knowledge of their historical evolution;
-has structured knowledge of various sub-disciplines of international relations science, including basic paradigms, terminology and methodology as well as the latest achievements and development directions;
-has detailed knowledge of the history and contemporary situation in selected regions and subregions of the world, with particular emphasis on the role of those regions countries in the international system of economic cooperation and their cultural specificity;
-has detailed, systematic knowledge of the origins, evolution and effects of European integration; knows the basics of the legal system of the European Union;
-has an organized knowledge of the structure and practical functioning of the political systems of selected countries;
-knows the tools and techniques for obtaining data necessary for a methodologically correct analysis and description of structures and institutions of a social, political, legal and economic nature and their mutual relations, especially in the international dimension;
-knows and understands the basic concepts, principles and legal regulations in the field of intellectual property protection; has knowledge of the intellectual property protection system in Poland and internationally;
-knows and understands the basic methods of analysis and interpretation of legal and historical sources, as well as other types of documents published by enterprises, states and international organizations;
-is able to correctly interpret political, economic, cultural, military and legal phenomena on a global scale, at the selected regions and subregions of the world, as well as at the national levels;
-is able to use basic theoretical knowledge in the field of international relations science and related disciplines to analyze the origins, course and consequences of specific political, economic, cultural, military and legal processes and phenomena in the international and national dimension;
-is able to use the basic research paradigms and systematized detailed knowledge in the field of international relations science and related disciplines to solve specific problems emerging in professional work;
-has the ability to analyze, interpret and use the legal system and specific legal norms in professional situations, especially in the field of international economic transactions, intellectual property protection and public international law;
-is able to forecast and simulate the course of social processes and phenomena in the international dimension, using a wide range of tools and methods of the social sciences range;
-has the ability to understand, analyze and describe social phenomena in the international and national dimension as well as problems arising from them, and propose specific solutions for them;
-can, with the use of various sources and techniques, acquire, select and analyze the information needed to solve research problems, as well as specific tasks awaiting them in their professional life;
-has the ability to substantively argue, formulate coherent conclusions, negotiate and persuade, using the specialized language of the international relations science and related disciplines, for the purpose of communication with specialists in the field of discipline, as well as a wider audience;
-has basic skills in formulating and solving research problems in the field of international relations science, including the selection of methods and tools for their analysis as well as the development and presentation of results;
-is able to accurately and coherently express themselves orally and in writing; has the ability to prepare a paper that meets the basic criteria of a scientific study in the field of specific issues in the field of international relations science and related disciplines;
-knows a foreign language at the B2 level of proficiency in the European System for the Description of Language Education of the Council of Europe, with particular emphasis on terminology in the field of international relations studies.

Social competence:

-is prepared to work as an analyst and mid-level specialist in state and local government administration, in international or national organizations and institutions cooperating with foreign countries, and in enterprises operating on international markets, as well as to work in specialties not directly related to the theory and practice of international relations, is prepared to undertake second-cycle studies;
-is prepared to assume various roles within groups, organizations or institutions and to actively cooperate with others to achieve a jointly defined objective; understands the dynamics and basic mechanisms of group work process management;
-understands the need for continuous professional training, personal development and broadening of own intellectual horizons; determines the directions of their own development and education, in accordance with the planned professional objectives;
-is able to prepare, develop and conduct various types of social projects, with particular emphasis on the political, economic and legal conditions of such activities;
-is aware of the ethical dimension of research;
-has an awareness of cultural diversity and pluralism of views on the basic aspects of human life in the world, is able to appreciate their value and respect them; has the basic ability to conduct a dialogue with representatives of other cultures and civilizations;
-is a competent participant in global culture; benefits from various forms and media of cultural life widespread in Europe and beyond;
-correctly identifies and resolves dilemmas related to the practiced profession;
-understands the need to take care of their own physical fitness throughout their life, necessary to maintain health and perform professional activity.

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/