On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > First-cycle studies > Political Science > Political Science, part-time studies, first cycle

Political Science, part-time studies, first cycle (NZ1-PO)

(in Polish: Politologia, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia)
first cycle programme
extramural, 3-year studies
Language: Polish

Ogólna charakterystyka

Politologia to nauka społeczna zajmująca się polityką rozumianą jako całokształt działalności związanej ze sprawowaniem władzy politycznej, jej funkcją i rolą w życiu społecznym, a także teorią jej organizacji. Do podstawowych kategorii tej nauki należy państwo. Politologia opisuje jego historyczny rozwój, funkcje, charakter i sposób funkcjonowania. Bada jego ustrój i reżim polityczny. Politologia zajmuje się także funkcjonowaniem organizacji międzynarodowych, charakterystyką współczesnych problemów globalnych, integracją europejską, etc. W wymiarze krajowym przedmiotem jej zainteresowania są także administracja, samorząd lokalny, komunikowanie polityczne, czy wreszcie trzeci sektor i społeczeństwo obywatelskie.

Od wielu lat politologia pozostaje także jednym z najpopularniejszych kierunków studiów. Jej interdyscyplinarny charakter sprawia, że zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych jest jednym z najchętniej wybieranych kierunków w ramach studiów I stopnia . Polskim liderem kształcenia na kierunku politologia jest bez wątpienia Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, najstarszy i największy ośrodek politologiczny w Polsce. Najwyższe standardy potwierdzają Certyfikat Jakości Kształcenia przyznany przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną i pozytywna ocenaPaństwowej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku politologia. Dominującą pozycję weryfikują także coroczne rankingi przygotowywane przez opiniotwórcze pisma społeczno-polityczne.

Studia I stopnia (licencjackie) trwają sześć semestrów i są przeznaczone dla absolwentów szkół średnich. Mogą na nie aplikować osoby posiadające polską, zagraniczną, międzynarodową lub europejską maturę.

Studia realizowane są w formie niestacjonarnej (zaocznej). Kwalifikacja na studia niestacjonarne zaoczne odbywa się na podstawie złożonych dokumentów.

Na drugim roku studiów studenci dokonują wyboru jednej z kilku atrakcyjnych specjalizacji:

  • Państwo i administracja
  • Ustrojowa
  • Historyczno-politologiczna
  • Marketing polityczny

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co około dwa tygodnie, w godzinach 800-2000, głównie na terenie Kampusu Centralnego Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście.

Praktyki nie są obowiązkowe (istnieje możliwość fakultatywnego zrealizowania praktyk studenckich).

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów I stopnia posiada ogólną wiedzę pozwalającą zrozumieć zjawiska i procesy polityczne zachodzące w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej a także pozwalające analizować zależności między funkcjonowaniem instytucji politycznych, społeczeństw i jednostek ludzkich. Zna historyczne uwarunkowania oraz współczesne mechanizmy działania systemów politycznych.

Absolwent posiada umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Umie rozwiązywać proste problemy zawodowe, uczestniczyć w pracy zespołowej, kierować zespołami ludzkimi, wykonującymi zadania zlecone, komunikować się z otoczeniem, zbierać, hierarchizować, przetwarzać i przekazywać informacje.

Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu.

Absolwent jest przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej, organach partii politycznych, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych a także w mediach oraz szkolnictwie. Jest również przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Szczegóły na stronie https://rekrutacja.wnpism.uw.edu.pl/

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

First cycle degree - licencjat - in political sciences

Access to further studies:

second cycle programme

Learning outcomes

Knowledge:

-has a general knowledge of the nature of the political science, and its relationship to other sciences;
-has knowledge, from a historical and contemporary perspective, about the role of man in social life and about his interactions with the immediate social environment;
-knows the conditions and forms of participation in social life at its various levels and the use of political science knowledge to create forms of individual entrepreneurship;
-has knowledge about the historical, economic, social and cultural determinants of political life;
-has knowledge about political, economic and cultural structures and their changes;
-has knowledge in the Polish, European and global dimension about the state, power, politics, administration and law, as well as about the principles of the functioning of the political system and other socio-political organizations and institutions;
-has knowledge, from a historical and contemporary perspective in the Polish, European and global dimension about democracy, civil society and political culture;
-has knowledge about the currents of political thought;
-knows the directions of political science research and their relations with research in other social sciences;
-has knowledge about various policy concepts as well as social values, patterns and norms;
-knows and understands the mechanisms of political action, governing and making political decisions;
-has knowledge about communication processes in the political space;
-knows and understands the basic concepts and principles of the protection of intellectual property and copyright;
-has elementary knowledge of occupational health and safety.

Skills:

-has the ability to observe and interpret social and political phenomena of various nature and to perceive their mutual relations and dependencies;
-has the ability to understand the causes and course as well as to forecast phenomena in the sphere of politics; is able to research and explain the role of social, economic and cultural structures in the contemporary state and the world;
-can use theoretical knowledge in the field of political science and related disciplines in order to analyze and interpret phenomena and processes in the field of politics;
-can indicate and explain the principles and values of a democratic state, as well as a civil society. Can evaluate the cultural heritage of a man, with particular emphasis on political culture;
-can use the basic theoretical approaches and use research methods and techniques to diagnose and forecast various phenomena in the field of politics;
-is able to identify the assumptions of various concepts of politics and assess their effectiveness and see the relationship between politics and historical, economic, social and cultural phenomena and processes;
-uses an axionormative system and specific rules and norms; perceives and analyzes ethical dilemmas;
-is able to independently acquire knowledge and develop professional skills, using various sources (in native and foreign languages) and modern technologies (ICT);
-can analyze and evaluate the content of the media message;
-has the ability to collect, prioritize, process information and create typical papers in Polish and a foreign language on specific issues using basic theoretical approaches and various sources;
-has the ability to prepare oral presentations in Polish and a foreign language on specific issues with the use of basic theoretical approaches and various sources;
-has language skills in the field of political science in accordance with the requirements specified for the B2 level of the European System for the Description of Language Education.

Social competence:

-is prepared to actively participate in public life, also in teams pursuing social, political and civic objectives;
-is prepared to participate in building institutionalized forms of civic activity, is able to think and act in an entrepreneurial way;
-is able to work in a group, play different roles in that group;
-is able to properly identify priorities for implementation of a task he determined himself or tasks of others;
-correctly identifies and resolves dilemmas related to the practiced profession;
-understands the need for lifelong learning;
-has a need to continue to complete their knowledge as well as to improve and expand their skills;
-understands the need to take care of their own physical fitness throughout their life, necessary to maintain health and perform professional activity.

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/