On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > First-cycle studies > (in Polish) Studia międzydziedzinowe MISH > Interdisciplinary Individual Studies in the Humanities - Applied Linguistics within MISH, full-time, first cycle programme

Interdisciplinary Individual Studies in the Humanities - Applied Linguistics within MISH, full-time, first cycle programme (S1-PRK-LS-MISH)

(in Polish: Indywidualne studia międzydziedzinowe - lingwistyka stosowana w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia)
first cycle programme
full-time, 3-year studies
Language: Polish

Studia w Kolegium MISH przyporządkowane są do dziedziny nauk humanistycznych i dziedziny nauk społecznych.

Dziedzina nauk humanistycznych:

 • Archeologia
 • Filozofia
 • Historia
 • Językoznawstwo
 • Nauki o kulturze i religii
 • Nauki o sztuce

Dziedzina nauk społecznych:

 • Ekonomia i finanse
 • Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
 • Nauki o bezpieczeństwie
 • Nauki o komunikacji społecznej i mediach
 • Nauki o polityce i administracji
 • Nauki prawne
 • Nauki socjologiczne
 • Pedagogika
 • Psychologia

Kolegium MISH kształci studentów interdyscyplinarnych, tj. ludzi odznaczających się wiedzą, umiejętnościami i postawami ukształtowanymi w wyniku studiów międzydziedzinowych o zakresie ogólnym i szczegółowym: zakres ogólny - w ramach szeroko pojmowanej wiedzy i działań na terenie kultury (osiągany przez zdobywanie wiedzy i umiejętności na różnych wydziałach Uniwersytetu), zakres szczegółowy - zagwarantowany przez wypełnienie wymagań uniwersyteckich w obrębie programu kształcenia, tj. dyscypliny kierunkowej przyporządkowanej do właściwego obszaru kształcenia (poświadczony przez dyplom ukończenia studiów na kierunku, na którym student zrealizował minimum programowe, przygotował pracę dyplomową i złożył egzamin dyplomowy). Studia MISH kształtują samodzielność naukową: student sam stawia sobie cele edukacyjne i pracuje z wybranym przez siebie opiekunem naukowym (tutorem).

Studenci MISH realizują zajęcia w wybranych przez siebie jednostkach Uniwersytetu.

W ramach studiów w Kolegium MISH student ma możliwość uzyskania dyplomu na więcej niż jednym kierunku.

Do wyboru studenci mają następujące kierunki:

 1. antropozoologia
 2. archeologia
 3. artes liberales
 4. bezpieczeństwo wewnętrzne
 5. dziennikarstwo i medioznawstwo
 6. ekonomia
 7. etnologia i antropologia kulturowa
 8. europeistyka – integracja europejska
 9. filologia angielska (English Studies)
 10. filologia bałtycka
 11. filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie
 12. filologia nowogrecka
 13. filologia polska
 14. filologia romańska
 15. filologia rosyjska
 16. filologia włoska
 17. filozofia
 18. Finance, International Investment and Accounting
 19. finanse i rachunkowość
 20. geografia
 21. germanistyka
 22. historia
 23. historia i kultura Żydów
 24. historia sztuki
 25. hungarystyka
 26. iberystyka: hispanistyka
 27. iberystyka: portugalistyka
 28. informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
 29. informatyka i ekonometria
 30. International Studies in Philosophy
 31. kognitywistyka
 32. kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska
 33. kulturoznawstwo – wiedza o kulturze
 34. lingwistyka stosowana
 35. logopedia ogólna i kliniczna
 36. muzykologia
 37. orientalistyka – afrykanistyka
 38. orientalistyka – arabistyka
 39. orientalistyka – hebraistyka (od roku akad. 2020/21)
 40. orientalistyka – indologia
 41. orientalistyka – iranistyka
 42. orientalistyka – japonistyka
 43. orientalistyka – mongolistyka i tybetologia,
 44. orientalistyka – sinologia
 45. orientalistyka – turkologia
 46. pedagogika
 47. politologia
 48. polityka społeczna
 49. prawo (poziom kształcenia jednolite magisterskie)
 50. psychologia (poziom kształcenia: jednolite magisterskie)
 51. slawistyka
 52. socjologia
 53. socjologia stosowana i antropologia społeczna
 54. stosunki międzynarodowe
 55. studia amerykanistyczne (American Studies)
 56. studia wschodnie
Aktualny program studiów dostępny jest na stronie www.mish.uw.edu.pl.

Absolwent Kolegium MISH posiada - obok kompetencji właściwych dla kierunków realizowanych w ramach studiów MISH - umiejętności interdyscyplinarnego ujmowania problemów z zakresu wielu dyscyplin i dziedzin naukowych. Świadomie wykorzystuje metody dyscyplin badawczych poznane na wybranych przez siebie kierunkach studiów, przeprowadza interdyscyplinarne analizy i interpretacje zjawisk i procesów zachodzących w kulturze i społeczeństwie oraz rozwiązuje teoretyczne i praktyczne problemy związane z rozumieniem człowieka i procesów współczesnego świata. Odznacza się postawą otwartości i szacunku wobec różnych dyscyplin nauki, wobec tradycji i współczesności, a także umiejętnością świadomego i wiarygodnie uargumentowanego dokonywania ocen. Jest bardzo dobrze przygotowany zarówno do dalszego kształcenia się zarówno w systemie studiów międzydziedzinowych, jak i w ramach określonej dyscypliny naukowej.

Absolwent realizowanych w ramach Kolegium MISH studiów jednolitych magisterskich jest wszechstronnie przygotowany do podjęcia studiów doktoranckich: odznacza się umiejętnością samodzielnego stawiania problemów badawczych, trafnego doboru i zastosowania interdyscyplinarnej metodologii w ich rozwiązywaniu, odpowiedzialnego planowania indywidualnego rozwoju naukowego oraz tworzenia projektów badawczych. Absolwent ujawnia postawę gotowości do pogłębiania dotychczasowej wiedzy oraz doskonalenia umiejętności w ramach kształcenia ustawicznego. Posiada kompetencje rozstrzygające o wysokim potencjale zatrudnialności: m.in. otwartość, odpowiedzialność, samodyscyplinę, umiejętność tworzenia i realizowania projektów, gotowość do samodoskonalenia i współpracy.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

BA degree in Applied Linguistics within MISH

Access to further studies:

second cycle programme

Professional status:

In accordance with the Regulation of the Minister of Science and Higher Education of 17 January 2012 on the standards of education in preparation for the teaching profession (Journal of Laws 2012, item 131) the student obtained pedagogical qualifications required for teaching language B and language C in kindergartens and in primary schools.

Teaching standards

Author`s programme of the Faculty of Education

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/