On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > First-cycle studies > Economics > Interdisciplinary Economic-Managerial Studies, full-time, first cycle programme

Interdisciplinary Economic-Managerial Studies, full-time, first cycle programme (S1-PRK-EK-MSEMEN)

(in Polish: Ekonomia, specjalność międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie, stacjonarne, pierwszego stopnia)
first cycle programme
full-time, 3-year studies
Language: Polish

Na studia I stopnia są przyjmowani kandydaci na 3 kierunki łącznie: ekonomia, finanse i rachunkowość , informatyka i ekonometria.

Przed pierwszym rokiem studiów następuje wybór specjalności w przypadku kierunku Ekonomia:

 • Międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie (w trakcie składania dokumentów)
 • Międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne (w systemie IRK)

Po pierwszym roku studiów następuje wybór konkretnego kierunku (i ew. specjalności studiów) w przypadku programów:

 • Kierunek ekonomia, specjalność ekonomia międzynarodowa
 • Kierunek ekonomia, specjalność ekonomia przedsiębiorstwa
 • Kierunek Finanse i rachunkowość
 • Kierunek Finanse i rachunkowość, specjalność finanse publiczne i podatki
 • Kierunek informatyka i ekonometria

Zapisy na kierunki i specjalności studiów odbywają się na podstawie preferencji Studenta oraz średniej ocen z pierwszego roku studiów.

Wszyscy studenci studiów I stopnia Wydziału Nauk Ekonomicznych uzyskują szeroką wiedzę z zakresu teorii mikroekonomii i makroekonomii w warunkach gospodarki otwartej oraz narzędzi analitycznych - analiza matematyczna, statystyka matematyczna, ekonometria), stanowiących podstawę zawodowego warsztatu ekonomisty każdej specjalności. Znają zastosowania analizy ekonomicznej i uzyskują wiedzę z wielu dziedzin potrzebnych w pracy zawodowej (podstawy informatyki, finanse, rachunkowość, zarządzanie, prawo handlowe). Kształcenie obejmuje również naukę języków obcych (głównie angielskiego biznesowego), w stopniu umożliwiającym ich używanie w pracy zawodowej. Ponadto dysponują wiedzą w zakresie innych dyscyplin społecznych, co pozwala zrozumieć społeczny kontekst funkcjonowania gospodarki. Wybrane przez studenta przedmioty uzupełniające główny nurt edukacji ekonomicznej (historia ekonomii, historia gospodarcza, demografia), pozwalają pełniej zrozumieć niejednolitość podejścia do problemów ekonomicznych, pobudzić zainteresowanie sposobami badania świata z wykorzystaniem podstaw rozumowania ekonomicznego.

Absolwenci WNE studiów I stopnia wiedzą, jak funkcjonuje gospodarka, rozumieją jej mechanizmy i potrafią tę wiedzę wykorzystać w różnych zastosowaniach praktycznych – przede wszystkim do wykonywania analiz ekonomicznych w skali pojedynczych firm, poszczególnych rynków, a także całego kraju stosując nowoczesne metody analityczne i narzędzia (w tym: matematyczne i informatyczne), podbudowane szeroką wiedzą społeczną, umiejętnościami zarządczymi i dobrą organizacją pracy.

Absolwenci dysponują ogólnymi umiejętnościami warsztatowymi, takimi jak wyszukiwanie, gromadzenie, analizowanie i prezentowanie danych lub redagowanie tekstów o charakterze analitycznym, z wykorzystaniem podstawowych technik informatycznych. Mogą te zadania wykonywać w formie pracy indywidualnej lub zespołowej, bowiem zadania w trakcie zajęć wykonują zarówno indywidualnie, jak i w grupach projektowych. Uczą się sumiennie zdobywać wiedzę i umiejętności oraz poddawać je rzetelnemu ocenianiu, co pozwala wykształcić cechy uczciwego i odpowiedzialnego studenta i pracownika o wysokim poziomie etyki zawodowej.

Dzięki nauce języka obcego, dostępowi do zajęć prowadzonych po angielsku, wyjazdom na stypendia w ramach programu Erasmus i innych umów umożliwiającym studia przez co najmniej 1 semestr w uczelniach zagranicznych, środowisku międzynarodowemu na Wydziale Nauk Ekonomicznych (stopień internacjonalizacji ponad 20%) czy goszczeniu wielu obcokrajowców (ponad 100 studentów każdego roku) absolwent WNE ma podstawy do podejmowania się zadań zawodowych wymagających użycia języka angielskiego, w tym w otoczeniu i w zespole międzynarodowym.

Wszyscy absolwenci – niezależnie od wybranego od II roku studiów kierunku i specjalności - mają wiedzę i umiejętności konieczne do pracy na stanowiskach ekonomistów i finansistów średniego szczebla w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych, w instytucjach publicznych, organizacjach non-profit, a ponadto szereg umiejętności szczególnie sprzyjających zatrudnieniu zgodnemu z wiedzą i umiejętnościami wyspecjalizowanymi. W czasie studiów istnieje możliwość uczestniczenia w zajęciach akredytowanych ACCA, jak i SAS Data Mining Certificate Program, a także innych oferowanych przez Wydział ścieżkach rozwoju zawodowego.

Absolwenci są też przygotowani do samodzielnego doskonalenia wiedzy i kwalifikacji, jak również do dalszego kształcenia, w tym do podjęcia studiów II stopnia w najbardziej wymagających uczelniach krajowych lub zagranicznych.

Międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne (MSEM) to specjalność prowadzona wspólnie z Wydziałem Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Studia na tej specjalności mogą podjąć jedynie studenci zakwalifikowani zarówno na matematykę, jak i na ekonomię, którzy w rekrutacji na kierunek Matematyka uzyskali co najmniej 80 punktów rekrutacyjnych. To wymagająca ścieżka, dająca możliwość uzyskania dyplomów zarówno z matematyki, jak i ekonomii.

Kierunek jest prowadzony przez Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, który:

 • znajduje się w 5% najlepszych instytucji naukowych Europy, międzynarodowej bazy RePEC;
 • jako jedyny ośrodek w Polsce posiada 3 prestiżowe Certyfikaty Doskonałości Kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej, obejmujące w momencie oceny wszystkie prowadzone przez Wydział kierunki;
 • zgodnie z ogólnopolskim rankingiem magazynu Perspektywy 2020 prowadzi najlepszy w Polsce kierunek „Ekonomia” oraz drugi w kraju „Finanse i rachunkowość”;
 • w rankingu dziennika “Rzeczpospolita” z 2019 r., tworzonego na podstawie danych Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA) Wydział i jego absolwenci plasują się na 1. miejscu osiągając najwyższe średnie zarobki w Polsce, w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu.

Qualification awarded:

First cycle degree - licencjat - in economics

Access to further studies:

second cycle programme

Learning outcomes

The graduate of this specialization:
- knows and understands research methodology and terminology in the field of economics and finance, as well as management and quality sciences;
- has advanced knowledge of micro- and macroeconomics, finance, and quantitative methods in economics, including methods of obtaining and analysing data;
- knows at an advanced level how the economy, markets, and market institutions function;
- knows and understands at an advanced level the rules, procedures, and practices related to the activities of various types of organization, its key functions (operational, marketing, financial, personnel management), and its relations with the environment;
- has knowledge of mathematics, which they apply when solving economic problems and issues related to the management of organizations;
- knows and understands at an advanced level legal regulations concerning the functioning of the organization and the entire economy;
- knows and understands technological, social, political, legal, economic, and ecological processes and phenomena and their impact on the functioning of the organization and the entire economy, including the principles of industrial property protection and copyright;
- can use the micro, macroeconomic and financial theory to model socio-economic and business processes based on the scientific method;
- can use the theory of the discipline of management science and quality to recognize, diagnose and solve problems related to key functions in the organization and integrate them within the organization’s strategy, selecting the sources appropriately and adapting existing methods;
- can prepare reports for business and present effectively the results of independent analyses, also in English at the minimum level of B2 and using IT and communication tools;
- can use knowledge in the field of mathematics, operations research, statistical and econometric methods, together with the ability to use the analytical software STATA, Excel, Maxima to conduct a quantitative analysis of economic, financial, and management problems, in particular in the study of enterprises;
- can participate in debates, critically refer to the results of own analyses and compare them with scientific research in economics and finance as well as in management and quality sciences; can plan and organize their own work and work in a team, especially of an interdisciplinary nature; can plan and implement their own learning throughout their life; and
- is prepared to participate in the preparation of business projects for entities operating in various sectors of the economy.

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/