On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Management > Management, extramural, second cycle programme

Management, extramural, second cycle programme (NZ2-ZA)

(in Polish: Zarządzanie, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia)
second cycle programme
extramural, 2-year studies
Language: Polish

Dziedzina: nauki społeczne

Dyscypliny: nauki o zarządzaniu i jakości, ekonomia i finanse, nauki prawne

Dyscyplina wiodąca: nauki o zarządzaniu i jakości

Cele programu studiów:

Studia drugiego stopnia na kierunku Zarządzaniemają na celu wykształcenie absolwenta posiadającego pogłębioną wiedzę z zakresu zarządzania oraz dyscyplin pokrewnych (w tym przede wszystkim z ekonomii, finansów, nauk prawnych), znającego w pogłębionym stopniu metodologię badań i terminologię w zakresie zarządzania oraz w dyscyplinach uzupełniających.

Studia mają na celu wykształcenie absolwenta, który ma wiedzę o zasadach tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości i gotowego do działania w sposób przedsiębiorczy w wymiarze krajowym i globalnym. Wykształcą absolwenta posiadającego umiejętności i kompetencje do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów związanych z funkcjonowaniem organizacji oraz do określenia wpływu otoczenia: technologicznego, społecznego, politycznego, prawnego, ekonomicznego i ekologicznego, na funkcjonowanie organizacji i całej gospodarki. Studia wykształcą umiejętności samodzielnego i zespołowego przygotowania opracowań dotyczących złożonych i nietypowych problemów związanych z funkcjonowaniem organizacji, sektora i całej gospodarki oraz komunikatywnego ich przedstawiania w języku polskim i angielskim. Przygotują absolwenta do samodzielnego uczenia się i aktualizowania wiedzy, wspierania innych w tym zakresie oraz do przestrzegania i rozwijania zawodowych standardów etycznych.

Specjalności:

 • Zarządzanie marketingowe
 • Zarządzanie ludźmi
 • Zarządzanie innowacjami i technologiami
 • Przywództwo i rozwój organizacji
 • Przedsiębiorczość i zarządzanie start-up’ami
 • Analityka biznesowa

Nabór studentów do grup w ramach specjalności, będzie dokonywany na podstawie średniej z 1 semestru studiów oraz wyniku postępowania rekrutacyjnego.

Uruchomienie w/w specjalności będzie możliwe po zapisaniu się wymaganej liczby, minimum 30 studentów.

Miejsce zajęć:

Zajęcia odbywają się w siedzibie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Szturmowej 1/3, w Warszawie.
Wirtualny spacer po kampusie

Zajęcia odbywają się średnio co 2 tygodnie, w soboty i niedziele, od godz. 8.00 do (najpóźniej) godz. 18.00.

Program studiów

Sylwetka absolwenta

Absolwent w zakresie wiedzy:

 • Posiada pogłębioną wiedzę o charakterze nauk o zarządzaniu i jej miejscu w systemie nauk społecznych oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi. Postrzega zarządzanie jako naukę interdyscyplinarną.
 • Zna i rozumie w stopniu pogłębionym, terminologię i metodologię badań w zakresie dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz w dyscyplinach uzupełniających: ekonomii i finansach, naukach prawnych.
 • Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o funkcjonowaniu organizacji, o jej różnorodnych typach, celach, strukturach, operacjach, kulturach oraz relacjach z otoczeniem.
 • Zna w sposób pogłębiony procedury i praktyki efektywnego zarządzania organizacjami. Umie je zastosować w różnych typach organizacji i sytuacjach decyzyjnych.
 • Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę dotyczącą funkcji w organizacji: operacyjnej, marketingowej, finansowej, zarządzania personelem.
 • Zna i rozumie w sposób pogłębiony teorie i modele ekonomiczne dotyczące funkcjonowania organizacji i całej gospodarki.
 • Zna i rozumie w sposób pogłębiony regulacje prawne dotyczące funkcjonowania organizacji i całej gospodarki.
 • Zna zaawansowane techniki analizowania wpływu otoczenia zewnętrznego na funkcjonowanie organizacji.
 • Zna zaawansowane metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania, analizy i ochrony danych, potrzebnych do podejmowania decyzji w organizacjach.
 • Zna i rozumie pojęcia oraz zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej.
 • Ma wiedzę o zasadach tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości w wymiarze krajowym i globalnym.

Absolwent w zakresie umiejętności:

 • Potrafi prawidłowo interpretować złożone i nietypowe zjawiska społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne, technologiczne i ich wpływ na funkcjonowanie organizacji i całości gospodarki.
 • Analizuje proponowane rozwiązania złożonych i nietypowych problemów związanych
  z funkcjonowaniem przedsiębiorstw i proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia.
 • Potrafi samodzielnie analizować złożone i nietypowe sytuacje decyzyjne oraz dokonywać wyboru odpowiedniej decyzji.
 • Potrafi ocenić w sposób kompleksowy efekty rynkowe, finansowe i społeczne podejmowanych decyzji i przedsięwzięć oraz przedstawić ich merytoryczne uzasadnienie.
 • Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące złożonych i nietypowych problemów funkcjonowania organizacji, sektora i całej gospodarki.
 • Potrafi wykorzystać zaawansowane narzędzia informatyczno-komunikacyjne w swojej pracy.
 • Uzasadnia w sposób kompetentny i komunikatywny zaproponowane rozwiązania i poddaje je krytyce.
 • Samodzielnie wyszukuje informacje w literaturze naukowej i aktach prawnych, także w językach obcych.
 • Formułuje problem badawczy i hipotezy, osadzając je w adekwatnej literaturze przedmiotu, dobiera metody do jego rozwiązania oraz przeprowadza analizę służącą jego rozwiązaniu.
 • Prezentuje swoje poglądy w postaci dłuższego opracowania pisemnego, osadzając je w adekwatnej literaturze przedmiotu.
 • Posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i różnych źródeł.
 • Umie posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie stosować specjalistyczną terminologię z zakresu zarzadzania w języku obcym, w opracowaniach pisemnych i wystąpieniach ustnych.
 • Posiada umiejętność współdziałania, pracowania i kierowania w większej lub mniejszej grupie, przyjmując w zespołach różne role, wykazując przy tym przywództwo, komunikatywność, sumienność i wytrwałość.
 • Rozumie potrzebę uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności, w tym na studiach doktoranckich i studiach podyplomowych.

Absolwent w zakresie kompetencji społecznych:

 • Potrafi dokonywać ocen krytycznych złożonych sytuacji i zjawisk związanych z funkcjonowaniem organizacji, sektora i całej gospodarki.
 • Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy w wymiarze krajowymi i globalnym.
 • Wykazuje wrażliwość na kwestie etyczne, społeczne oraz na różnice kulturowe i jest gotów do rozwijania branżowych standardów etycznych.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 • przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych, w tym korporacjach transnarodowych,
 • administracji państwowej,
 • administracji samorządowej,
 • organizacjach niedochodowych,
 • własnych przedsiębiorstwach (rodzinnych, założonych przez absolwenta).

Wśród potencjalnych stanowisk pracy znajdują się: starszy specjalista, analityk, menedżer niższego i średniego szczebla (kierownik zespołu, koordynator, doradca itd.). Absolwent studiów II stopnia przygotowany jest do wykonywania pracy wymagającej kwalifikacji specjalistycznych, posiada wiedzę umożliwiającą pracę zarówno w biznesie, jak i administracji. Wszechstronna wiedza umożliwia łatwą adaptację absolwentów do wymogów zróżnicowanych pracodawców, w tym korporacji zagranicznych. Stanowi podstawę osiągania dalszego awansu zawodowego i stwarza możliwość kontynuowania edukacji na studiach podyplomowych i studiach trzeciego stopnia (doktoranckich). Absolwent posiada też wiedzę i umiejętności niezbędne przy tworzeniu i prowadzeniu własnej firmy.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

Second cycle degree - magister - in management, speciality: banking, insurance and capital market
Second cycle degree - magister - in management, speciality: business analytics
Second cycle degree - magister - in management, speciality: e-business
Second cycle degree - magister - in management, speciality: enterpreneurship
Second cycle degree - magister - in management, speciality: entrepreneurship and management of start-ups
Second cycle degree - magister - in management, speciality: health care management
Second cycle degree - magister - in management, speciality: human resources development
Second cycle degree - magister - in management, speciality: innovation and technology management
Second cycle degree - magister - in management, speciality: international management
Second cycle degree - magister - in management, speciality: leadership and organization development
Second cycle degree - magister - in management, speciality: management of the organization
Second cycle degree - magister - in management, speciality: marketing management
Second cycle degree - magister - in management, speciality: organizational consulting
Second cycle degree - magister - in management, speciality: people management (HR management)
Second cycle degree - magister - in management, speciality: public management
Second cycle degree - magister - in management, speciality: sales management
Second cycle degree - magister - in management, speciality: tourism management
Second cycle degree - magister - in managemnt, speciality: marketing

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Learning outcomes

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

Knowledge: the graduate knows and understands

K_W01 knows and understands to a greater extent the research methodology and terminology in the field of management and quality sciences as well as in complementary disciplines (economics and finance, legal sciences)

K_W02 knows and understands complex processes and phenomena occurring in various types of organizations and in the world around them, uses the theory of management and complementary disciplines (economics and finance, legal sciences) to identify, diagnose, and solve problems related to key functions in the organization (operational, marketing, financial, personnel management) and their integration into the organization's strategy

K_W03 knows and deeply understands the theories and economic models related to the functioning of the organization and the entire economy

K_W04 knows and has an in-depth understanding of legal regulations concerning the functioning of the organization and the entire economy.

K_W05 knows and understands complex technological, social, political, legal, economic and ecological processes and phenomena, their impact on the functioning of the organization and the entire economy, including the principles of industrial property protection and copyright

K_W06 knows and understands the principles of creating and developing various forms of entrepreneurship in the national and global dimension

Skills: the graduate can

K_U01 can use the theory of the discipline of management and quality sciences and complementary sciences (economics and finance, legal sciences) to identify, diagnose and solve complex and unusual problems related to key functions in the organization, and to integrate them within the organizational strategy, using the appropriate selection of sources and adapting existing or developing new methods

K_U02 can correctly interpret complex technological, social, political, legal, economic and ecological processes and phenomena and their impact on the functioning of the organization and the economy as a whole, using the right selection of sources

K_U03 is able to independently, and as a team member, prepare analyzes, diagnoses and reports on complex and unusual problems related to the functioning of the organization, sector and the entire economy, and present them communicatively, also in English - using advanced IT and communication tools.

K_U04 can use a foreign language at the B2 + level of the Common European Framework of Reference for Language, and can use a specialist terminology in the field of management and quality sciences

K_U05 can plan, organize, and manage teamwork

K_U06 has the ability to self-educate, improve acquired qualifications, and support others in this area

Social competences: the graduate is ready to
K_K01 is ready to assess and critically approach complex situations and phenomena related to the functioning of the organization, sector and the entire economy

K_K02 is ready to think and act in an entrepreneurial way nationally and globally

K_K03 is ready to uphold and develop professional ethical standards

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/