On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > East European Studies > East European Studies, Bachelor, full-time

East European Studies, Bachelor, full-time (S1-SW)

(in Polish: Studia wschodnie, stacjonarne, pierwszego stopnia)
first cycle programme
full-time, 3-year studies
Language: English, Polish, Russian

1. Obszar nauk humanistycznych oraz obszar nauk społecznych

2. Dyscypliny

 1. z dziedziny nauk humanistycznych: historia, nauki o kulturze i religii, językoznawstwo,
 2. z dziedziny nauk społecznych: nauki socjologiczne, nauki o bezpieczeństwie, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.

Dyscyplina wiodąca: historia, nauka o polityce i administracji.

3. Unikatowe cechy programu:

Studia Wschodnie są pierwszymi w Polsce tak kompleksowymi studiami uniwersyteckimi pierwszego stopnia o charakterze interdyscyplinarnym poświęconymi tematyce wscvhodniej. Dostosowane są do światowych trendów rozwojowych dotyczących tworzenia tzw. „area studies”.

Podobnie jak działalność Studium Europy Wschodniej wykracza poza obszar nauki i dydaktyki, tak samo specyfika Studiów Wschodnich nie ogranicza się do wymiaru stricte akademickiego, tkwi także w ich społecznej przydatności. Nie trzeba podkreślać roli i wagi kierunku wschodniego dla polskiej polityki zagranicznej oraz polskiej racji stanu. W ostatnich latach także w Unii Europejskiej daje się zauważyć rosnące zainteresowanie tym obszarem pod względem politycznym i gospodarczym, militarnym i społecznym. Nie ulega wątpliwości, że wzrost zainteresowania przekłada się na rosnące zapotrzebowanie na dobrze wykształconych i przygotowanych specjalistów od problematyki tego regionu. Długoletnie doświadczenie w zakresie bezpośrednich związków i wspólnota losów historycznych otwiera przed Polską możliwość odegrania ważnej roli w ramach działań Unii Europejskiej w tym obszarze. Dostarczając wykształconych ekspertów i dobrych specjalistów, Studia Wschodnie są przedsięwzięciem akademickim służącym rozwojowi Polski oraz podniesieniu jej rangi zarówno w najbliższym sąsiedztwie, jak i w Unii Europejskiej.

Szczególną cechą studiów, wyjątkową w skali kraju, jest umiejętne połączenie nauczania prowadzonego przez wybitnych naukowców, legitymujących się znacznym dorobkiem badawczym oraz praktyków, którzy zdobyli ogromne dościadczenie, sprawując ważne fukcje w instytucjach zajmujących się wschodem, w tym pełniąc służbę dyplomatyczną i konsularną w państwach regionu zainteresowań oraz pracując w najważniejszych polskich instytucjach analitycznych.

Niezwykle ciekawe możliwości otwierają się przed studentami studiów wschodnich w związku z kilkoma, prowadzonymi i koordynowanymi przez Studium Europy Wschodniej, programami stypendialnymi dla osób z regionu zainteresowań Studium. Polscy studenci mają niezwykłą okazję do poznania licznych kolegów z wielu krajów i nawiązania kontaktów, owocujących w przyszłości. Podtrzymaniu tych kontaktów służą także zjazdy absolwentów, które odbywają się co 2 lata.

Studenckie Koło Naukowe SEW wraz ze Studium Europy Wschodniej organizuje studencko-doktoranckie konferencje naukowe, w czasie których studencki zdobywają umiejętności organziacyjne oraz preznetują wyniki swoich badań. Najlepsze referaty publikowane są w czasopismach naukowych Studium – „Obóz” i „Nowy Prometeusz”.

4. Miejsce, w których odbywają się zajęcia: Campus Centralny

 1. Pałac Tyszkiewiczów - Potockich (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28)
 2. gmach na ul. Oboźnej 7 (wejście od ul. Sewerynów)

5. Praktyki studenckie, wyjazdy terenowe.

 1. Studenci studiów wschodnich nie mają obowiązku odbywania praktyk. Studium wspiera natomiast udział studentów w stażach przez system dofinansowywania wyjazdów na zagraniczne staże w polskich placówkach dyplomatycznych, instytucjach międzynarodowych, placówkach naukowych, muzealnych i kulturalnych. Z początkiem roku akademickiego ogłaszane są zasady wsparcia finansowego i aplikowania.
 2. W ramach współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym w Gori (Gruzja) studenci mogą uczestniczyć w Szkole Letniej Gruzińskich Studiów Literackich i Historycznych w Gori – większość kosztów pokrywają oba uniwersytety.
 3. W ramach bliskiej współpracy z licznymi instytucjami polskimi Studium wspiera studentów w ich staraniach o staże w nich.
 4. W programie studiów licencjackich znajduje się objazd naukowy po państwach regionu – tygodniowy na III roku. Koszty objazdu pokrywa w znaczącej części Studium w zakresie zgodnym z odpowiednimi zasadami.
 5. Organizowane i finansowane przez Studium są obozy zajmujące się renowacją polskich cmentarzy na Kresach.

Aktualny program kierunku studiów dostępny jest na stronie studium.uw.edu.pl/licencjackie-studia-wschodnie

Sylwetka absolwenta

1. Po zakończeniu studiów wschodnich pierwszego stopnia absolwent dysponuje:

 1. interdyscyplinarną wiedzą elementarną z zakresu nauk społecznych i humanistycznych o społeczeństwach, kulturze i gospodarce Europy Środkowej. Bałkanów, Europy Wschodniej, Rosji, Kaukazu i Azji Środkowej, o kontaktach tych obszarów z regionami sąsiednimi orach o ich udziale w światowej polityce i gospodarce,
 2. umiejętnościami umożliwiającymi rozpoznawanie oraz analizowanie problemów społecznych, politycznych, ekonomicznych, prawnych, kulturowych, etnicznych i religijnych na tym obszarze,
 3. znajomością języka rosyjskiego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy,

2. Dalsze kierunki edukacji:

Po ukończeniu studiów wschodnich pierwszego stopnia przed ich ansolwentem otwierają się szerokie możliwości dalszego kształcenia, począwszy od studiów wschodnich drugiego stopnia poprzez właściwie wszystkie kierunki studiów z zakresu nauk społecznych i humanistycznych.

3. Możliwości zatrudnienia:

 1. administracja krajowa i samorządowa, w tym ministerstwa zajmujące się stosunkami z krajami regionu (resort spraw zagranicznych, gospodarki, kultury; urzędy zajmujące się migrantami i uchodźami,
 2. instytucje międzynarodowe, w tym Euroregiony,
 3. przedsiębiorstwa polskie współpracujące z krajami regionu,
 4. organizacje pozarządowe współpracujące z krajami regionu,
 5. think-tanki.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

Bachelor’s Degree in East European Studies

Access to further studies:

second cycle programme

Learning outcomes

A graduate of first cycle degree studies in the field of Eastern Studies:

- possesses a basic, general knowledge in the fields of social and political science, law and economics, oriented towards areas and societies encompassed in the objective field(s) of study (Eastern Europe, Central Europe, the Balkans, Russia, Caucasus, Central Asia)
- possesses cultural knowledge which allows for the interpretation of contemporary occurrences, as well as social, political and cultural processes
- is familiar with the specific national and religious character of the region, as well as the roots and essence of nationality/ethnic conflicts

- utilizes basic historical concepts; is able to analyze source materials; understands the basis of the region’s historical, national identity; is able to perceive the ethno-cultural co-relations between nations in the given region
- possesses skills enabling the recognition and analysis of social, political, economic, legal, cultural, ethnic and religious issues in the region
- knows Russian and one other foreign language at B2 level, according to the Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment of the European Council

- is a specialist prepared to work in: (1) public administration and self-government, (2) international institutions, (3) corporations, as well as (4) non-governmental organizations coordinating international cooperation with countries of the region
- is open to new ideas and is prepared to alter his/her opinion in the light of available information and arguments
- is conscious of the significance of European intellectual heritage for the understanding of social and cultural occurrences
- is conscious of the significance of humanistic reflection for the formation of social bonds

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/