On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Local Government and Regional Policy > Local Government and Regional Policy, full-time, first cycle programme

Local Government and Regional Policy, full-time, first cycle programme (S1-STPR)

(in Polish: Samorząd terytorialny i polityka regionalna, stacjonarne, pierwszego stopnia)
first cycle programme
full-time, 3-year studies
Language: Polish

Studia stacjonarne I stopnia na kierunku „Samorząd terytorialny i polityka regionalna” mają charakter interdyscyplinarny - obejmują przede wszystkim przedmioty z zakresu dwóch dyscyplin nauk społecznych: nauk prawnych oraz nauk o polityce i administracji. Od września 2019 r. kierunek prowadzony jest w ramach Wydziału Prawa i Administracji. W związku z tym studenci, którzy rozpoczną studia w roku akademickim 2019/2020 będą studentami tego Wydziału. Program studiów obejmuje jednak także podstawy wiedzy ekonomicznej i socjologicznej. W trakcie studiów studenci poznają mechanizmy funkcjonowania struktur administracji publicznej, zwłaszcza samorządowej, organów i instytucji Unii Europejskiej, jak również przesłanki i mechanizmy procesów rozwojowych w układzie terytorialnym (lokalnym i regionalnym). Poznają także prawne i praktyczne uwarunkowania procesów programowania i realizacji planów i strategii rozwojowych, w tym pozyskiwania środków finansowych na rozwój lokalny i regionalny ze źródeł krajowych i zagranicznych. Uzyskują szeroką wiedzę z zakresu zasad organizacji i funkcjonowania administracji publicznej oraz jej otoczenia instytucjonalnego. Unikalną cechą studiów jest połączenie nabywania wiedzy i umiejętności w zakresie przedmiotów prawniczych, administracyjnych, politologicznych, ekonomicznych, socjologicznych, oraz umiejętności z zakresu zarządzania. W szczególności studenci uzyskują niezbędną dla wykonywania zawodu wiedzę z zakresu mikro- i makroekonomii, statystyki i demografii, socjologii (wraz z metodyką prowadzenia badań społecznych), prawa ustrojowego, ze szczególnym uwzględnieniem ustroju samorządu terytorialnego, prawa cywilnego, zwłaszcza prawa umów (wraz z zastosowaniami tego prawa w funkcjonowaniu administracji), ogólnego prawa administracyjnego oraz postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego, publicznego prawa gospodarczego oraz prawa finansowego, nauki o administracji, polityki społecznej oraz zarządzania w administracji. Studenci odbywają także praktyki, przede wszystkim w urzędach administracji publicznej, w wymiarze 160 godzin.

Celem kształcenia na studiach I stopnia jest pozyskanie wiedzy i umiejętności uwzględniających najnowsze osiągnięcia nauk administracyjno-prawnych i politologicznych, w tym zagadnienia e-Government, good governance oraz podstawy ekonomicznej analizy prawa. Absolwent uzyskuje szeroką wiedzę z zakresu nauk prawnych i społecznych, zwłaszcza nauk z zakresu administracji i politologii, oraz podstawową wiedzę ekonomiczną. Celem studiów jest ponadto nabycie umiejętności dotyczących warsztatu badawczego, który musi być stosowany podczas pisania pracy licencjackiej (w tym: gromadzenia, pod opieką promotora, literatury przedmiotu, źródeł i aktów prawnych oraz ich analizy). Studentowi przekazywane są także zasady etyczne i prawne związane z respektowaniem własności intelektualnej. Podczas studiów I stopnia student opanowuje język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz uczy się posługiwania językiem specjalistycznym z zakresu administracji, prawa i ekonomii, w stopniu koniecznym do wykonywania zawodu. Zajęcia w formie ćwiczeń lub warsztatów prowadzone są z podziałem na grupy obejmujące nie więcej niż kilkanaście osób. Zajęcia prowadzone są w budynkach zlokalizowanych w Kampusie Głównym UW.

Absolwent potrafi wykorzystywać wiedzę w pracy zawodowej, z zachowaniem zasad etycznych. Jest przygotowany do pracy w różnych jednostkach administracji publicznej – przede wszystkim samorządowej (zarówno gminnej i powiatowej, jak i wojewódzkiej), ale także rządowej, a zwłaszcza w urzędach obsługujących poszczególne organy administracji. Absolwenci mogą także znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie gospodarki komunalnej, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych oraz w przedsiębiorstwach specjalizujących się we współpracy albo świadczących rozmaite usługi na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. Absolwenci są przygotowani do sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji, narzędziami i technikami poznawanymi w ramach prowadzonych przedmiotów, a także do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności. Mogą kształcić się dalej na studiach magisterskich (drugiego stopnia) na kierunku Samorząd terytorialny i polityka regionalna, jak również na innych kierunkach pokrewnych, przede wszystkim z zakresu prawa, administracji, politologii i ekonomii, następnie zaś – na odpowiednich studiach doktoranckich.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

First cycle degree - licencjat - in Local Government and Regional Policy

Access to further studies:

second cycle programme

Learning outcomes

1.Local Government and Regional Policy – educational results in the field of study (most important 8)
- Has basic knowledge of various forms of state and local government structures and the basic elements of these structures,
- Has basic knowledge of the functioning of local government entities and social groups, as well as of structure transformations and local and regional links,
- Has knowledge on contemporary theoretical trends and concepts regarding the functioning of local government and civil society and the evolution of views on these issues,
- Can competently diagnose problems related to regional and local government,
- Is capable of conducting a critical analysis of the local government’s tasks and forecasting community needs at the local and regional level,
- Correctly applies normative systems and chosen norms and rules (legal, professional, moral) to solve specific tasks within the scope of the functioning of public administration,
- Understands the need for learning throughout his/her life due to changes in the legal, institutional and social environment,
- Is capable of preparing social projects ( political, economic, civil), taking into account legal, economic and political aspects at the local and regional level.
2. Study scope: 180 ECTS, 6 semesters
3. The program is not based on teacher education standards.
4. ECTS credits per class:
• for basic sciences - 75
• practical classes (laboratories, project courses and modular classes) - 54
5.Work placements: 160 hours , 8 ECTS

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/