On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Local Government and Regional Policy > Local Government and Regional Policy, extramural, second cycle programme

Local Government and Regional Policy, extramural, second cycle programme (NZ2-STPR)

(in Polish: Samorząd terytorialny i polityka regionalna, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia)
second cycle programme
extramural, 2-year studies
Language: Polish

Studia niestacjonarne II stopnia na kierunku „Samorząd terytorialny i polityka regionalna” mają charakter interdyscyplinarny - obejmują przedmioty z zakresu dwóch dyscyplin nauk społecznych: nauk prawnych oraz nauk o polityce i administracji. Od września 2019 r. kierunek prowadzony jest w ramach Wydziału Prawa i Administracji. W związku z tym studenci, którzy rozpoczną studia w roku akademickim 2019/2020 będą studentami tego Wydziału.

Celem kształcenia na studiach II stopnia (magisterskich) jest pogłębienie wiedzy dotyczącej rozmaitych procesów i zjawisk zachodzących w administracji publicznej, zwłaszcza samorządowej, jak również rozwinięcie umiejętności w zakresie zarządzania tymi procesami. Unikalną cechą studiów jest połączenie nabywania wiedzy i umiejętności w zakresie przedmiotów prawniczych, administracyjnych, politologicznych oraz umiejętności z zakresu zarządzania. W szczególności studenci uzyskują niezbędną dla wykonywania zawodu wiedzę z zakresu administracji w systemie politycznym, uwarunkowań i zasad prowadzenia polityki rozwoju na szczeblu lokalnym i regionalnym, najważniejszych pozostałych polityk publicznych realizowanych w jednostkach samorządu terytorialnego, finansów samorządu terytorialnego, systemu podatkowego, instytucji Unii Europejskiej, zarządzania realizowanymi przez jednostki samorządu terytorialnego projektami finansowanymi ze środków europejskich, wybranych dziedzin prawa publicznego (szczegółowe zasady działania organów jednostek samorządu terytorialnego, zagospodarowanie przestrzenne, prawo budowlane, kontrola w administracji), ekologii w polityce samorządowej. Istotne miejsce w programie studiów zajmują zagadnienia uwarunkowań procesów rozwojowych, zwłaszcza w kontekście integracji z UE oraz absorpcji środków pochodzących z budżetu UE. W trakcie kształcenia student pogłębia umiejętności dotyczące warsztatu badawczego oraz nabywa umiejętności stosowane następnie podczas pisania pracy magisterskiej (w tym: umiejętność gromadzenia, pod opieką promotora, literatury przedmiotu, źródeł i aktów prawnych). Ponadto celem kształcenia jest przekazanie studentowi zasad etycznych i prawnych związanych z respektowaniem własności intelektualnej. Zajęcia odbywają się w budynkach zlokalizowanych w Kampusie Głównym UW. Studia dają się łatwo łączyć z pracą zawodową, ponieważ zajęcia odbywają się w soboty co dwa tygodnie, a uzupełnieniem oferty dydaktycznej są kursy e-learningowe.

Absolwent powinien wykazać się znajomością mechanizmów funkcjonowania administracji publicznej, także w kontekście integracji europejskiej, umiejętnością analizowania i wyciągania wniosków z obserwacji przebiegu procesów zachodzących w strukturach administracyjnych państwa, posługiwać się przepisami prawnymi, posiadać podstawową wiedzę na temat tworzenia i wykładni prawa.

Absolwent potrafi wykorzystywać wiedzę w pracy zawodowej, z zachowaniem zasad etycznych. Jest przygotowany do pracy w różnych jednostkach administracji publicznej – przede wszystkim samorządowej (zarówno gminnej i powiatowej, jak i wojewódzkiej), ale także rządowej, a zwłaszcza w urzędach obsługujących poszczególne organy administracji. Absolwenci mogą także znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie gospodarki komunalnej, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych oraz w przedsiębiorstwach specjalizujących się we współpracy albo świadczących rozmaite usługi na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. Absolwenci są przygotowani do sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji, narzędziami i technikami poznawanymi w ramach prowadzonych przedmiotów, a także do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności. Mogą kształcić się dalej na studiach podyplomowych, zwłaszcza w zakresie kierunków pokrewnych (prawa, administracji, politologii i ekonomii), jak również prowadzić badania na odpowiednich studiach doktoranckich.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

Second cycle degree - magister - in Local Government and Regional Policy

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Learning outcomes

1. Local Government and Regional Policy - educational results in the field of study
- Has advanced knowledge of various forms of state and local government structures and the basic elements of these structures,
- Has advanced knowledge of the procedures and conditions ruling decision-making within the European Union, at the national and local government level,
- Has deepened and expanded knowledge on contemporary theoretical trends and concepts regarding the functioning of local government and civil society and the evolution of views on these issues,
- Can competently identify and diagnose the circumstances of problems related to regional and local government,
- Is capable of demonstrating an analytical and conceptual approach to problems related to the functioning of public administration within the European Union and at the national level,
- Can identify social problems at the regional and local level and select appropriate solutions,
- Understands the need for learning throughout his/her life due to changes in the legal, institutional and social environment ,
- Correctly identifies and resolves dilemmas related to work in public administration.
2. Study scope: 120 ECTS, 4 semesters
3. The program is not based on teacher education standards.
4. ECTS credits per class:
• for basic sciences - 51
• practical classes (laboratories, project courses and modular classes) - 36
5.Work placements: none

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/