On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Urban Studies > (in Polish) Studia miejskie

(in Polish) Studia miejskie (S2-PRK-STM)

(in Polish: Studia miejskie)
second cycle program
full-time, 2-year studies
Language: Polish

Studia miejskie to studia interdyscyplinarne oferujące wiedzę z dziedzin nauk społecznych, humanistycznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych.

Od dekady ponad połowa globalnej populacji zamieszkuje miasta a współczesne procesy rozwojowe koncentrują się w obszarach zurbanizowanych. Znajdujące się tam zasoby stanowią o potencjale rozwojowym regionów i państw. W miastach najjaskrawiej widać społeczne nierówności i skutki presji człowieka na środowisko. Znajomość uwarunkowań i konsekwencji procesów rozwoju miast jest kluczowa dla zrozumienia współczesnego świata i niezbędna do skutecznego zarządzania rozwojem w wymiarach gospodarczym, społecznym i przestrzennym w różnych skalach geograficznych.

Studia miejskie to odpowiedź na wyzwania związane z procesami urbanizacji: proponują innowacyjne, interdyscyplinarne podejście do kwestii miejskich, oparte na nowoczesnych metodach dydaktycznych.

Studia realizowane będą przez konsorcjum następujących jednostek uniwersyteckich:

  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych,
  • Instytut Ameryk i Europy – Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (Euroreg),
  • Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji – Instytut Stosowanych Nauk Społecznych,
  • Wydział Polonistyki – Instytut Kultury Polskiej,
  • Wydział Historyczny

Kierunek Studia miejskie łączy podejścia i paradygmaty oraz metody i wiedzę z dyscyplin nauk społecznych (geografia społeczno-ekonomiczna, gospodarka przestrzenna, ekonomia, socjologia, nauki o polityce i administracji), humanistycznych (historia, nauki o kulturze i religii) oraz nauk ścisłych i przyrodniczych (nauki o Ziemi i środowisku).

Interdyscyplinarność studiów zapewniają treści programowe zajęć oraz wiedza i doświadczenia badawcze i dydaktyczne prowadzących zajęcia.

Studia prowadzone będą w formule modułowej. Po pierwszym semestrze studenci dokonywać będą wyboru jednego z trzech modułów:

  • przestrzennego
  • ekonomiczno-politycznego
  • społecznego

W pierwszym semestrze studenci uczestniczyć będą w zajęciach wspólnych (bez podziału na moduły), które obejmować będą przedmioty wprowadzające w tematykę miejską, w tym w zakresie metod badań wykorzystywanych w studiach miejskich.

Formuła modułowa umożliwi objęcie studiami szerokiej interdyscyplinarnej tematyki miejskiej i pozwoli na zgłębianie wiedzy przy wykorzystaniu specyficznych podejść i perspektyw oraz wykorzystaniu oryginalnego instrumentarium badawczego różnych dziedzin nauki. Od drugiego semestru główną część zajęć stanowić będą przedmioty modułowe (do wyboru), ale wszyscy studenci dalej będą uczestniczyć w kilku zajęciach wspólnych. Dzięki temu zachowany zostanie interdyscyplinarny charakter studiów i integracja grupy studenckiej. Część z realizowanych przedmiotów wspólnych będzie mieć charakter obowiązkowy, a część fakultatywny tzn. student będzie mógł je zamienić na przedmiot/y przypisany/e do modułu innego niż ten, który dany student realizuje.

Oferta studiów adresowana jest do osób, które chcą posiąść i poszerzać wiedzę teoretyczną i znajomość praktycznego wymiaru funkcjonowania miast. Zakres tematyczny studiów i ich interdyscyplinarna formuła organizacyjna mają inspirować i motywować do innowacyjnych podejść i kreatywnych ujęć problematyki miejskiej. Program studiów umożliwi studentom poznanie wybranych narzędzi badania miast, a także da czas na indywidualną pracę nad wybranymi problemami badawczymi.

Studia miejskie wyposażą studentów w wiedzę i umiejętności, które wzmocnią ich konkurencyjność na rynku pracy. Absolwenci będą przygotowani do pracy badawczej, do pracy w jednostkach zajmujących się planowaniem rozwoju i planowaniem przestrzennym, w administracji publicznej (samorządy i administracja rządowa), w instytucjach zajmujących się problemami rozwoju społecznego, w instytucjach kultury i innych, w których praca wymaga aktualnej wiedzy na temat współczesnych problemów rozwoju zurbanizowanego świata.

Qualification awarded:

Second cykle degree - magister - in Urban studies

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Learning outcomes

None

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/