On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Regional and Local Studies > Regional and Local Studies, full-time, second cycle programme

Regional and Local Studies, full-time, second cycle programme (S2-PRK-SRIL)

(in Polish: Studia regionalne i lokalne, drugiego stopnia, program EUROREG)
second cycle programme
full-time, 2-year studies
Language: Polish

Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG oferuje interdyscyplinarne, kameralne i cenione przez pracodawców studia magisterskie na kierunku Projektowanie rozwoju regionalnego i lokalnego. Na studia zapraszamy osoby posiadające dyplom licencjata, inżyniera, magistra lub równoważny, z uczelni polskiej lub zagranicznej.

Dlaczego projektowanie rozwoju regionalnego i lokalnego?

Badania regionalne trafnie odpowiadają na wyzwania współczesności związane z przestrzennym zróżnicowaniem procesów rozwoju i skutków globalizacji. Perspektywa regionalna jest „soczewką”, która pozwala precyzyjniej dostrzec często nieostre w szerszym ujęciu zjawiska społeczno-gospodarcze. Program studiów łączy perspektywę globalną – analizę światowych megatrendów, z lokalną – badaniem oddolnych procesów rozwojowych w rzeczywistości polskich regionów, miast, wsi i miasteczek.

Podczas studiów przekazywana jest wiedza na temat przebiegu procesów rozwoju społeczno-gospodarczego oraz narzędzi wykorzystywanych w zarządzaniu rozwojem regionalnym, lokalnym i miejskim, a zwłaszcza tworzenia i ewaluowania polityk publicznych. Cechą wyróżniającą kierunek jest połączenie perspektyw kilku różnych dyscyplin: ekonomii, socjologii, geografii i gospodarki przestrzennej, jak również nauk o polityce i administracji, a także bliskie powiązanie z prowadzonymi w EUROREG-u badaniami naukowymi.

Program zajęć

„Nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria”, dlatego program studiów pozwala na zarysowanie panoramy współczesnych zagadnień rozwoju regionalnego i lokalnego w szerokim ujęciu teoretycznym. Są to m.in.: odwzorowanie gospodarczej i kulturowej mapy Polski na tle Europy i świata; odnajdywanie zależności między środowiskiem naturalnym, urbanistyką, transportem, mieszkalnictwem, technologiami, innowacyjnością a społeczno-gospodarczymi procesami rozwoju; analiza procesów metropolizacji, suburbanizacji, gentryfikacji; elementy urban studies; identyfikacja konfliktów przestrzennych z perspektywy teorii krytycznej. Za teorią podąża praktyka, dlatego studenci i studentki zyskują umiejętności i narzędzia takie jak m.in.: przygotowanie metodologiczne do prowadzenia projektów badawczych (naukowych oraz konsultingowych); pisanie tekstów badawczych po angielsku; projektowanie przyciągających uwagę wykresów, map i infografik; tworzenie i ewaluacja polityk publicznych na poziomie unijnym, krajowym i samorządowym; tworzenie strategii rozwoju miast i regionów. W toku zajęć studenci i studentki uczą się korzystać z takich programów jak: R, STATISTICA, QGIS, GeoDa, Microsoft Access, X-Mind, MAXQDA, itp.

Pracownia badawcza

W ramach trzysemestralnej „pracowni badawczej” studenci i studentki uczestniczą w realizacji projektów badawczych (opracowywanie metod, zbieranie i przetwarzanie danych, analiza wyników, przygotowanie raportów i prezentacji) i mają możliwość być współautorami/kami artykułów naukowych jeszcze przed uzyskaniem stopnia magistra.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne

Oprócz tradycyjnych wykładów i ćwiczeń program obejmuje praktyczną naukę zarządzania procesami rozwojowymi – program wizyt studyjnych, obserwacji terenowych, warsztatów, czwartkowych seminariów EUROREG z udziałem polskich i zagranicznych gości, a także gry strategiczne i symulacyjne. Projektowanie rozwoju regionalnego i lokalnego to także praktyki dyplomowe w formie udziału w projektach badawczych realizowanych przez zespół EUROREG, zazwyczaj w formie wyjazdowych badań terenowych.

Przygotowanie do przyszłej pracy zawodowej

Kameralna grupa studentów i studentek, nastawienie na użyteczny wymiar realizowanych badań, bezpośredni kontakt z wykładowcami-mentorami posiadającymi doświadczenie w realizacji projektów badawczych, ewaluacyjnych i doradczych oraz duża liczba zajęć w grupach pozwalają na trening praktycznych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej.

Absolwenci i absolwentki Studiów regionalnych i lokalnych są przygotowani do pracy w administracji rządowej (ministerstwa) i samorządowej (urzędy miast, urzędy marszałkowskie), firmach doradczych i konsultingowych, instytutach badawczych i think tankach, sektorze pozarządowym i organizacjach aktywistycznych, instytucjach międzynarodowych (agendy Unii Europejskiej, ONZ), a także do kontynuowania studiów na poziomie doktoranckim. Sylwetki naszych absolwentów znajdują się tutaj.

Informacje praktyczne

Zajęcia odbywają się na Kampusie Głównym Uniwersytetu Warszawskiego. Większość zajęć odbywa się w przytulnej i w pełni wyposażonej sali studenckiej. Plan zajęć układany jest tak, aby wszystkie przedmioty obowiązkowe odbywały się w 3-4 dni w tygodniu (I rok) lub 2-3 dni (II rok). Studenci i studentki Studiów regionalnych i lokalnych korzystają z różnorodnych form dofinansowania działalności naukowej oraz z pomocy życzliwego Dziekanatu ds. studenckich. Więcej informacji o studiach tutaj.

Qualification awarded:

Second cycle degree - magister - in regional and local studies

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Learning outcomes

The graduate has achieved the learning outcomes defined for the study program;

Knowledge: a graduate knows and understands
1. In depth facts, objects and phenomena as well as scientific theories related to mechanisms of regional and local development, as well as methodology of empirical research in this field and terminology used in the literature.
2. In depth main development tendencies and relations between studies on regional and local development and other disciplines in the framework of social sciences, as well as capabilities and limitations resulting from interdisciplinary research conducted in the framework of regional and local studies, understands relationship of the terminology employed in the framework of regional and local studies with the terminology used in other disciplines in the framework of social sciences.
3. In depth the significance of human as the subject of research (researcher) as well as the significance of human, community and territory as objects of research in the framework of regional and local studies.
4. Fundamental dilemmas of the contemporary civilization and economic, legal and ethic conditions of professional activity related with regional and local studies, including principles of protection of industrial property and intellectual rights.
5. Principles of creation and development of forms of individual entrepreneurship, making use of knowledge in the field of scientific disciplines related to regional and local studies.
Skills: a graduate knows how to
1.Select sources and information coming from them, make assessment, critical analysis, synthesis, creative interpretation and presentation of this information in the context of regional and local studies.
2 Implement right methods and tools for investigation in the field of regional and local studies, including advanced IT techniques, adapt existing or develop new methods and tools, formulate and test hypotheses related to simple research problems.
3. Use normative systems, norms and rules (legal, organizational, professional, moral, ethical) in order to solving actual problems in the field of regional and local studies, physical planning and the related conflicts, social policy; has enlarged skills in the area of territorially embedded social links.
4. In a clear, logical and precise way prepare written scientific works as well as prepare and present interesting, engaging and coherent oral presentations touching specific issues from the field of regional and local studies or being on borders with related scientific disciplines.
5. Give logical shape and moderate discussion of researchers from the field of regional and local studies or being on borders with related scientific disciplines.
6. Use specialised terminology, elaborate chosen issues in conformity with requirements of scientific style as well as present results of his/her own scientific research in English at B2+ level of the European System of Description of Language Learning ( Common European Framework of Reference for Languages).
7. Properly determine priorities of undertaken activities, both in individual and collective, work ,first of all in the stages of preparation and carrying out of research projects in the field of regional and local studies.
8. Think and act in a creative and entrepreneurial way, set up strategic and operational aims, use principles of monitoring and evaluation of tasks.
9. Diagnose needs for new knowledge, skills and competences in the field of regional and local studies and then plan and implement his/her own strategy of life-long learning.
Social competences:a graduate is ready to
1. Assess reliability and usefulness of theories, methods and information that have to be used to solve problems in the field of regional and local studies.
2. Recognise significance of knowledge in solving cognitive and practical problems as well as consult experts in the case of difficulty independent solving problems.
3. Make use of the gained knowledge when working for the social environment, performing public functions and organizing social activities related to regional and local studies.
4. Demonstrate initiative in activities for fublic interest in the field of regional and local studies.
5. Creative thinking and acting for solving problems related to regional and local studies.
6. Assume the role of researcher and analyst aware of challenges and responsibility related to formulating and transmitting to the society of results of research, information and opinions, developing professional achievements, maintaining professional ethos as well as respecting and developing of principles of professional ethics.

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/