On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Social Policy > full time post-graduate masters' degree in social policy

full time post-graduate masters' degree in social policy (S2-SP)

(in Polish: Polityka społeczna, stacjonarne, drugiego stopnia)
second cycle programme
full-time, 2-year studies
Language: Polish

Ogólna charakterystyka

Polityka społeczna jest częścią nauk o polityce, jednak od klasycznej politologii odróżnia ją to, że zajmuje się polityką bezpośrednio kształtującą codzienne życie ludzi . Studenci na kierunku polityka społeczna uczą się kształtować szczegółowe polityki publiczne wobec takich kwestii jak edukacja, ochrona zdrowia, zatrudnienie, migracje i integracja społeczno-kulturowa, mieszkalnictwo, rodzina czy niepełnosprawność.

Współczesne procesy polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturowe, np. integracja regionalna w Europie, globalizacja i nasilenie migracji międzynarodowych, wzrost aktywności zawodowej kobiet, zmiany wzorów życia rodzinnego, stwarzają nowe problemy i wyzwania, które wymagają innowacyjnych i kreatywnych rozwiązań. Bez gruntownej i interdyscyplinarnej wiedzy o współczesnym świecie i jego przemianach trudno takie rozwiązania zaproponować.

Zmieniający się rynek pracy wciąż zgłasza zapotrzebowanie na dobrze i wszechstronnie przygotowanych absolwentów studiów wyższych, świadomych potrzeby samokształcenia, podnoszenia kwalifikacji, innowacyjności. Efektywne wykorzystanie środków Unii Europejskiej wymaga przygotowania fachowych kadr, które będą w stanie kompetentnie tworzyć projekty przedsięwzięć i wprowadzać je w życie. Potrzebna jest kadra twórców regionalnych i lokalnych strategii społecznych, ewaluatorów projektów i ich efektów.

Wąska specjalizacja odchodzi w przeszłość. Pracownicy i przedsiębiorcy są elastyczni, zmieniają miejsca pracy i kierunki działalności gospodarczej oraz uczą się przez całe zawodowe życie. Studia na polityce społecznej proponują podróż po świecie współczesnych nauk społecznych z wyraźniejszym niż gdzie indziej nastawieniem na problemy życia codziennego i zawodowego ludzi oraz dają wiedzę i umiejętności ich rozwiązywania.

Program studiów

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra dowolnego kierunku studiów i są realizowane w formie stacjonarnej. Kwalifikacja na studia odbywa się na podstawie wyników rozmowy predyspozycyjnej. Studia trwają cztery semestry.

Studia drugiego stopnia przygotowują do samodzielnego realizowania badań społecznych, przeprowadzania analizy prawnej dokumentów, analizy statystycznej danych ilościowych, tworzenia programów aktywizujących społeczność lokalną, projektowania strategii rozwoju gminy albo kampanii społecznej.

Student kierunku polityka społeczna nabywa umiejętności niezbędne do pracy w:

 • instytucjach centralnych i lokalnych (ministerstwa i urzędy centralne, instytucje szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego),
 • firmach ubezpieczeniowych, działach personalnych przedsiębiorstw, agencjach doradztwa personalnego,
 • instytucjach ubezpieczeń społecznych (ZUS, KRUS),
 • instytucjach i firmach specjalizujących się w wykorzystywaniu środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
 • publicznych służbach zatrudnienia, agencjach zatrudnienia, instytucjach szkoleniowych, dialogu społecznego oraz partnerstwa lokalnego,
 • organizacjach pozarządowych (organizacje pożytku publicznego, stowarzyszenia, organizacje pracodawców i związki zawodowe),
 • organizacjach międzynarodowych,
 • jednostkach badawczo-rozwojowych,
 • firmach badawczych,
 • instytucjach rozwoju regionalnego i lokalnego,
 • instytucjach rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,
 • instytucjach wsparcia rodziny, pomocy i integracji społecznej.

Szczegółowy program studiów II stopnia (magisterskich) na stronie: https://wnpism.uw.edu.pl/

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów uzyskuje wiedzę teoretyczną z zakresu polityki społecznej oraz o przyczynach, sposobach diagnozowania, łagodzenia, zapobiegania i rozwiązywania problemów i kwestii społecznych w wymiarze indywidualnym, grupowym, lokalnym, narodowym i ponadnarodowym. Uzyskuje też podstawową wiedzę politologiczną, socjologiczną i ekonomiczną, a także o instrumentach prawnych i finansowych polityki społecznej, zadaniach i funkcjonowaniu instytucji sfery społecznej (ubezpieczenia społeczne, pomoc społeczna, rynek pracy, samorząd lokalny, organizacje pozarządowe).

Absolwent posiada umiejętności stosowania i rozwijania teoretycznych wskazań polityki społecznej, badania i pogłębiania analizy rzeczywistości społecznej, krytycznej analizy procesów powstawania i rozwiązywania problemów i kwestii społecznych, prognozowania przebiegu procesów społecznych, projektowania rozwiązań indywidualnych i grupowych problemów społecznych, poszukiwania nowatorskich sposobów realizacji zadań różnych podmiotów polityki społecznej, animowania współpracy z europejskimi strukturami kreującymi i realizującymi zadania z zakresu polityki społecznej.

Absolwent posiada umiejętności udzielania wsparcia osobom, rodzinom i grupom wymagającym interwencji, sporządzania projektów socjalnych i ich ewaluacji.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

Secondy cycle degree - magister - in social policy

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Learning outcomes

1) Teaching outcomes for the programme
After the studies a student has the knowledge and skills defined – among others- by the following educational outcomes:
• has in-depth knowledge about the types, manifestations, structure and dynamics of social problems on national, local, global scale and relationships between them and structural determinants
• has in-depth knowledge about transformations of the family, neighbourhood, local, professional bonds and structures in various historical periods; about the character, sources and consequences of those changes for social policy
• knows insightfully the legal and administrative rules of the operations of national and local-level entities of social policy
• knows insightfully the rules of social policy institutions’ financing and managing
• is able to identify the social benefits and services eligible to persons and groups in specific situations and explain their relationship to EU-level regulations
• is able to design and evaluate programmes deployed by social policy institutions
• is able to point out the relationships between theoretical assumptions and methods of diagnosing social problems and social policies
• is able to design a simple concept for a social programme or social intervention on various scales of social policy
• is able to prepare an oral thesis in Polish and in one foreign language concerning basic issues of social policy
• is able to participate in preparation of research projects and creation of concepts for social programmes

1) Dimension of the studies in ECTS credits and number of terms

The dimension of the studies expressed in ECTS credits is 120. The studies last 4 terms

2) The programme is not based on ministry standards

3) The number of ECTS credits allocated to to classes in the field of basic science,. practical classes, modular classes to choose from

The total number of ECTS credits that a student has to obtain during classes in basic sciences – 76 ECTS credits
The total number of ECTS credits that a student has to obtain during practical classes– 6 ECTS credits
The total number of ECTS credits that a student has to obtain during optional classes – 44 ECTS credits

4) Information about internship
On the job-training is not mandatory, but students are encouraged to take 120 hour of internship, which is equivalent to an optional subject for 5 ECTS credits.

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/