On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Social Policy > full time post-graduate masters' degree in social policy

full time post-graduate masters' degree in social policy (S2-SP)

(in Polish: Polityka społeczna, stacjonarne, drugiego stopnia)
second cycle programme
full-time, 2-year studies
Language: Polish

Ogólna charakterystyka

Polityka społeczna jest częścią nauk o polityce, jednak od klasycznej politologii odróżnia ją to, że zajmuje się polityką bezpośrednio kształtującą codzienne życie ludzi . Studenci na kierunku polityka społeczna uczą się kształtować szczegółowe polityki publiczne wobec takich kwestii jak edukacja, ochrona zdrowia, zatrudnienie, migracje i integracja społeczno-kulturowa, mieszkalnictwo, rodzina czy niepełnosprawność.

Współczesne procesy polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturowe, np. integracja regionalna w Europie, globalizacja i nasilenie migracji międzynarodowych, wzrost aktywności zawodowej kobiet, zmiany wzorów życia rodzinnego, stwarzają nowe problemy i wyzwania, które wymagają innowacyjnych i kreatywnych rozwiązań. Bez gruntownej i interdyscyplinarnej wiedzy o współczesnym świecie i jego przemianach trudno takie rozwiązania zaproponować.

Zmieniający się rynek pracy wciąż zgłasza zapotrzebowanie na dobrze i wszechstronnie przygotowanych absolwentów studiów wyższych, świadomych potrzeby samokształcenia, podnoszenia kwalifikacji, innowacyjności. Efektywne wykorzystanie środków Unii Europejskiej wymaga przygotowania fachowych kadr, które będą w stanie kompetentnie tworzyć projekty przedsięwzięć i wprowadzać je w życie. Potrzebna jest kadra twórców regionalnych i lokalnych strategii społecznych, ewaluatorów projektów i ich efektów.

Wąska specjalizacja odchodzi w przeszłość. Pracownicy i przedsiębiorcy są elastyczni, zmieniają miejsca pracy i kierunki działalności gospodarczej oraz uczą się przez całe zawodowe życie. Studia na polityce społecznej proponują podróż po świecie współczesnych nauk społecznych z wyraźniejszym niż gdzie indziej nastawieniem na problemy życia codziennego i zawodowego ludzi oraz dają wiedzę i umiejętności ich rozwiązywania.

Program studiów

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra dowolnego kierunku studiów i są realizowane w formie stacjonarnej. Kwalifikacja na studia odbywa się na podstawie wyników rozmowy predyspozycyjnej. Studia trwają cztery semestry.

Studia drugiego stopnia przygotowują do samodzielnego realizowania badań społecznych, przeprowadzania analizy prawnej dokumentów, analizy statystycznej danych ilościowych, tworzenia programów aktywizujących społeczność lokalną, projektowania strategii rozwoju gminy albo kampanii społecznej.

Student kierunku polityka społeczna nabywa umiejętności niezbędne do pracy w:

 • instytucjach centralnych i lokalnych (ministerstwa i urzędy centralne, instytucje szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego),
 • firmach ubezpieczeniowych, działach personalnych przedsiębiorstw, agencjach doradztwa personalnego,
 • instytucjach ubezpieczeń społecznych (ZUS, KRUS),
 • instytucjach i firmach specjalizujących się w wykorzystywaniu środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
 • publicznych służbach zatrudnienia, agencjach zatrudnienia, instytucjach szkoleniowych, dialogu społecznego oraz partnerstwa lokalnego,
 • organizacjach pozarządowych (organizacje pożytku publicznego, stowarzyszenia, organizacje pracodawców i związki zawodowe),
 • organizacjach międzynarodowych,
 • jednostkach badawczo-rozwojowych,
 • firmach badawczych,
 • instytucjach rozwoju regionalnego i lokalnego,
 • instytucjach rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,
 • instytucjach wsparcia rodziny, pomocy i integracji społecznej.

Szczegółowy program studiów II stopnia (magisterskich) na stronie Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów uzyskuje wiedzę teoretyczną z zakresu polityki społecznej oraz o przyczynach, sposobach diagnozowania, łagodzenia, zapobiegania i rozwiązywania problemów i kwestii społecznych w wymiarze indywidualnym, grupowym, lokalnym, narodowym i ponadnarodowym. Uzyskuje też podstawową wiedzę politologiczną, socjologiczną i ekonomiczną, a także o instrumentach prawnych i finansowych polityki społecznej, zadaniach i funkcjonowaniu instytucji sfery społecznej (ubezpieczenia społeczne, pomoc społeczna, rynek pracy, samorząd lokalny, organizacje pozarządowe).

Absolwent posiada umiejętności stosowania i rozwijania teoretycznych wskazań polityki społecznej, badania i pogłębiania analizy rzeczywistości społecznej, krytycznej analizy procesów powstawania i rozwiązywania problemów i kwestii społecznych, prognozowania przebiegu procesów społecznych, projektowania rozwiązań indywidualnych i grupowych problemów społecznych, poszukiwania nowatorskich sposobów realizacji zadań różnych podmiotów polityki społecznej, animowania współpracy z europejskimi strukturami kreującymi i realizującymi zadania z zakresu polityki społecznej.

Absolwent posiada umiejętności udzielania wsparcia osobom, rodzinom i grupom wymagającym interwencji, sporządzania projektów socjalnych i ich ewaluacji.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

Secondy cycle degree - magister - in social policy

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Learning outcomes

Knowledge: The graduate knows and understands:

- the place of social policy studies within the system of sciences, together with theoretical categories in social policy studies;
- the theoretical and methodological paradigms and research methods in social policy studies;
- social policy models in comparative terms;
- the historical and modern strands of theory on social issues and their causes;
- processes governing the creation of social policy at the local, national, and international levels;
- processes governing social and economic development, including the significance of various forms of entrepreneurship for social and economic development, with the knowledge and understanding of social development in the context of social policy;
- the significance of social policy in the sphere of labour, along with the relationship between social policy on the labour market and socioeconomic development processes;
- the role of the European Union and other international organisations in determining the rules governing social security, delivery of social services, and shaping of a social development strategy;
- the role of communication in the functioning of individuals in social life, and its meaning within social policy;
- decision-making processes and mechanisms in social policy;
- the significance of intellectual and industrial property protection in social policy studies.

Skills: The graduate is able to:

- critically analyse processes governing the creation and implementation of social policy at the local, national, and international levels;
- point out interests and value systems in the social programme, and explain their link to specific solutions, using the theoretical knowledge in social policy;
- design and carry out own research in social policy, state and test hypotheses relating to simple research problems, using selected scientific approaches and the right methodology together with advanced information and communication techniques;
- design and carry out an evaluation of a social programme/project in social policy;
- present the results of own and existing analyses and research in social policy in written and oral form, placing them in the broader theoretical and methodological context, taking into account a diverse audience;
- using their knowledge, debate on selected topics in social policy, taking on various roles, including that of the moderator;
- use a foreign language in line with the requirements for level B2+ on the scales of the Common European Framework of Reference for Languages, together with specialist terminology concerning social policy studies;
- cooperate with others in a working group, assuming various roles, and have team management skills;
- update and improve their knowledge and skills in social policy through life-long learning, motivating others, too, to pursue life-long learning.

Social competences: The graduate is ready to:

- critically assess the social and scientific debate in social policy along with their own participation in it, acknowledging scientific evidence and the role of experts in creating and implementing social policy;
- inspire, initiate, and participate in the process of creating and evaluating social policy at different scales and fields, i.a. design, present, and implement own solutions;
- correctly identify and solve dilemmas related to work in social policy, both as researcher and practitioner, being ready to play their professional roles responsibly, and develop the legacy of professions in social policy.

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/