On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Social Policy > full time post-graduate masters' degree in social policy

full time post-graduate masters' degree in social policy (S2-SP)

(in Polish: Polityka społeczna, stacjonarne, drugiego stopnia)
second cycle programme
full-time, 2-year studies
Language: Polish

Ogólna charakterystyka

Polityka społeczna jest częścią nauk o polityce, jednak od klasycznej politologii odróżnia ją to, że zajmuje się polityką bezpośrednio kształtującą codzienne życie ludzi . Studenci na kierunku polityka społeczna uczą się kształtować szczegółowe polityki publiczne wobec takich kwestii jak edukacja, ochrona zdrowia, zatrudnienie, migracje i integracja społeczno-kulturowa, mieszkalnictwo, rodzina czy niepełnosprawność.

Współczesne procesy polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturowe, np. integracja regionalna w Europie, globalizacja i nasilenie migracji międzynarodowych, wzrost aktywności zawodowej kobiet, zmiany wzorów życia rodzinnego, stwarzają nowe problemy i wyzwania, które wymagają innowacyjnych i kreatywnych rozwiązań. Bez gruntownej i interdyscyplinarnej wiedzy o współczesnym świecie i jego przemianach trudno takie rozwiązania zaproponować.

Zmieniający się rynek pracy wciąż zgłasza zapotrzebowanie na dobrze i wszechstronnie przygotowanych absolwentów studiów wyższych, świadomych potrzeby samokształcenia, podnoszenia kwalifikacji, innowacyjności. Efektywne wykorzystanie środków Unii Europejskiej wymaga przygotowania fachowych kadr, które będą w stanie kompetentnie tworzyć projekty przedsięwzięć i wprowadzać je w życie. Potrzebna jest kadra twórców regionalnych i lokalnych strategii społecznych, ewaluatorów projektów i ich efektów.

Wąska specjalizacja odchodzi w przeszłość. Pracownicy i przedsiębiorcy są elastyczni, zmieniają miejsca pracy i kierunki działalności gospodarczej oraz uczą się przez całe zawodowe życie. Studia na polityce społecznej proponują podróż po świecie współczesnych nauk społecznych z wyraźniejszym niż gdzie indziej nastawieniem na problemy życia codziennego i zawodowego ludzi oraz dają wiedzę i umiejętności ich rozwiązywania.

Program studiów

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra dowolnego kierunku studiów i są realizowane w formie stacjonarnej. Kwalifikacja na studia odbywa się na podstawie wyników rozmowy predyspozycyjnej. Studia trwają cztery semestry.

Studia drugiego stopnia przygotowują do samodzielnego realizowania badań społecznych, przeprowadzania analizy prawnej dokumentów, analizy statystycznej danych ilościowych, tworzenia programów aktywizujących społeczność lokalną, projektowania strategii rozwoju gminy albo kampanii społecznej.

Student kierunku polityka społeczna nabywa umiejętności niezbędne do pracy w:

 • instytucjach centralnych i lokalnych (ministerstwa i urzędy centralne, instytucje szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego),
 • firmach ubezpieczeniowych, działach personalnych przedsiębiorstw, agencjach doradztwa personalnego,
 • instytucjach ubezpieczeń społecznych (ZUS, KRUS),
 • instytucjach i firmach specjalizujących się w wykorzystywaniu środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
 • publicznych służbach zatrudnienia, agencjach zatrudnienia, instytucjach szkoleniowych, dialogu społecznego oraz partnerstwa lokalnego,
 • organizacjach pozarządowych (organizacje pożytku publicznego, stowarzyszenia, organizacje pracodawców i związki zawodowe),
 • organizacjach międzynarodowych,
 • jednostkach badawczo-rozwojowych,
 • firmach badawczych,
 • instytucjach rozwoju regionalnego i lokalnego,
 • instytucjach rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,
 • instytucjach wsparcia rodziny, pomocy i integracji społecznej.

Szczegółowy program studiów II stopnia (magisterskich) na stronie: https://wnpism.uw.edu.pl/

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów uzyskuje wiedzę teoretyczną z zakresu polityki społecznej oraz o przyczynach, sposobach diagnozowania, łagodzenia, zapobiegania i rozwiązywania problemów i kwestii społecznych w wymiarze indywidualnym, grupowym, lokalnym, narodowym i ponadnarodowym. Uzyskuje też podstawową wiedzę politologiczną, socjologiczną i ekonomiczną, a także o instrumentach prawnych i finansowych polityki społecznej, zadaniach i funkcjonowaniu instytucji sfery społecznej (ubezpieczenia społeczne, pomoc społeczna, rynek pracy, samorząd lokalny, organizacje pozarządowe).

Absolwent posiada umiejętności stosowania i rozwijania teoretycznych wskazań polityki społecznej, badania i pogłębiania analizy rzeczywistości społecznej, krytycznej analizy procesów powstawania i rozwiązywania problemów i kwestii społecznych, prognozowania przebiegu procesów społecznych, projektowania rozwiązań indywidualnych i grupowych problemów społecznych, poszukiwania nowatorskich sposobów realizacji zadań różnych podmiotów polityki społecznej, animowania współpracy z europejskimi strukturami kreującymi i realizującymi zadania z zakresu polityki społecznej.

Absolwent posiada umiejętności udzielania wsparcia osobom, rodzinom i grupom wymagającym interwencji, sporządzania projektów socjalnych i ich ewaluacji.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

Secondy cycle degree - magister - in social policy

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Learning outcomes

Knowledge: the graduate knows and understands

-Has knowledge about the role of social policy science in the system of science and knows the theoretical categories of social policy science.
-Has in-depth knowledge of the sources of information on social problems and the ways of acquiring data on social problems.
-Knows in detail contemporary and historical trends in theorizing about social problems and their causes.
-Knows thoroughly the legal and administrative principles of the operation of national and local social policy entities.
-Knows thoroughly principles of financing and managing social policy institutions.
-Has in-depth knowledge of the types, manifestations, structure and dynamics of social problems on a national, local and global scale as well as the relationships between them and their structural conditions.
-Has in-depth knowledge about changes in family, neighborhood, local and professional ties and structures, in various historical periods; about the nature, sources and consequences of those changes for social policy.
-Has in-depth knowledge of the role of communication in human functioning in the social world.
-Understands the relationship of social policy in the sphere of the labor market with the socio-economic development processes.
Understands relations of the social policy towards groups at risk of social marginalization with the processes of socio-economic development.
-Understands the role of the European Union in defining the principles of social security and providing social services.

Skills: the graduate can

-Accurately and in detail indicate the main economic and socio-demographic determinants of social problems.
-Is able to critically analyze social programs and activities of social policy at national, local and international levels.
-Is able to indicate, in an in-depth way, interests and value systems in the social program and explain their relationship with specific solutions.
-Is able to identify different axiological and practical dilemmas in the professional work of a social politician or social worker and propose possible solutions.
-Is able to indicate the relationship between theoretical assumptions and ways of diagnosing problems and social policies.
-Is able to assign social problems to the competences of social policy institutions of various levels.
-Is able to identify benefits and social services to which individuals and groups are entitled in specific situations and explain their relationship to regulations at EU level.
-Is able to prepare a paper in Polish and one foreign language on the basic issues of social policy.
-Is able to prepare an oral work in Polish and one foreign language on the basic issues of social policy.
-Has foreign language skills at the B2+ level in the field of learning about social policy.
-Is able to design and evaluate programs implemented by social policy institutions.
-Can design a simple concept of a social program or social intervention at various scales of social policy.
-Is able to interact in a group, play different roles in that group.
-Is able to design a research using the theory of social sciences.
-Is able to select the methodology for the proposed research.
-Is able to present the results obtained in the course of research.
-Is able to interpret contemporary and historical social phenomena by accurately identifying social problems, social issues and social risks.
-Understands the need for lifelong learning and is able to supplement and improve the acquired knowledge and skills.

Social competences: the graduate is ready to

-Is able to define priorities for the implementation of tasks assigned thereby or a group.
-Understands cultural diversity and the importance of non-discriminatory and non-sexist language.
-Knows how to participate in the preparation of research projects and the creation of the concept of social programs.
-Is able to to think in an entrepreneurial manner.
-Correctly identifies and resolves dilemmas related to the work of a social politician or a social worker.

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/