On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > International Relations > International Relations, full-time studies, second cycle

International Relations, full-time studies, second cycle (S2-SM)

(in Polish: Stosunki międzynarodowe, stacjonarne, drugiego stopnia)
second cycle programme
full-time, 2-year studies
Language: Polish
  • Dziedzina: nauk społecznych
  • Dyscyplna: nauki o polityce i administracji, nauki o bezpieczeństwie

Opis studiów

Stosunki międzynarodowe to kierunek studiów realizowany na Uniwersytecie Warszawskim z powodzeniem od ponad czterdziestu lat. O jego atrakcyjności świadczy fakt, że jest on najczęściej wybierany przez cudzoziemców podejmujących studia w Polsce. Na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW cudzoziemcy stanowią około 10% wszystkich studentów kierunku stosunki międzynarodowe.

Wykładowcy kierunku stosunki międzynarodowe uczestniczą w wielu projektach finansowanych z funduszy unijnych. Główne obszary badawcze stanowią dla nich polityka międzynarodowa, dyplomacja i polityka zagraniczna, prawo i instytucje międzynarodowe, międzynarodowa ekonomia polityczna i business, ale również wielokulturowość w stosunkach międzynarodowych oraz studia nad Afryką, Ameryką Łacińską, Indiami lub Chinami. Wydział nawiązał współpracę naukową z uniwersytetami w Gruzji, Chinach, Brazylii, Tajwanie, Ukrainie, czy Kosowie. Dzięki podpisanym umowom z kilkudziesięcioma uczelniami z Unii Europejskiej każdy student ma możliwość nauki za granicą. Studenci stosunków międzynarodowych wyjeżdżają także do Rosji, Indii, Nepalu, Republiki Korei, Izraela i Stanów Zjednoczonych.

Stołeczna lokalizacja, ogólnokrajowa ranga Uniwersytetu Warszawskiego oraz doświadczona kadra naukowa są gwarancją wysokiego poziomu kształcenia. Dyplom stosunków międzynarodowych posiada wielką wartość rynkową zapewniając pracę w kraju, jak i za granicą.

Studia II stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe przeznaczone są dla osób z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra dowolnego kierunku studiów.

Po pierwszym semestrze studiów studenci wybierają jedną z 4 specjalności:

  • bezpieczeństwo i studia strategiczne,
  • dyplomacja współczesna,
  • międzynarodowa polityka handlowa,
  • studia regionalne i globalne (od trzeciego semestru – wybór ścieżki specjalizacyjnej spośród następujących ścieżek: Amerykanistyka, Azja, Bliski Wschód i Afryka).

Szczegółowy programy studiów II stopnia: https://wnpism.uw.edu.pl/

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku na terenie Kampusu Głównego Uniwersytetu Warszawskiego, w budynku Gmachu Audytoryjnego, dawnej Bibliotece UW (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28), w Pałacu Zamoyskich (ul. Nowy Świat 69 i 67).

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada rozszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – interdyscyplinarną wiedzę z obszaru stosunków międzynarodowych, zwłaszcza z zakresu międzynarodowej problematyki ekonomicznej, społecznej, politycznej i prawnej. Zna teorię i praktykę stosunków międzynarodowych oraz teorię i praktykę podejmowania decyzji politycznych i gospodarczych.

Absolwent posiada umiejętności analityczne i metodologiczne, pozwalające podejmować pracę na stanowiskach wymagających świadomych, racjonalnych i trafnych ocen i opinii oraz ma wpojone nawyki osobistej odpowiedzialności i inicjatywy. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach i przedsiębiorstwach związanych z obrotem międzynarodowym, organizacjach i instytucjach międzynarodowych, jednostkach administracji państwowej związanych z polityką zagraniczną i gospodarczą, ośrodkach badawczych i eksperckich zajmujących się stosunkami międzynarodowymi, dyplomacji oraz środkach masowego przekazu.

Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

Second cycle degree - magister - in international relations

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Learning outcomes

Knowledge: the graduate knows and understands

-Has knowledge of the place of international relations science in the system of social sciences and humanities and its subject and methodological links with other scientific disciplines, to the extent that allows them to freely use the interdisciplinary perspective.
-Knows the terminology and methods of studying international relations and related disciplines at an advanced level, has knowledge of their subject and methodological specificity.
-Has knowledge of the theory of international relations.
-Has knowledge of theories, paradigms and views in terms of the nature, rules and regularities governing international relations, especially in the dimension of political relations, security, international economic transactions, and problems of ecology and development; knows the specialist terminology and research methodology characteristic of those sub-disciplines, as well as their latest achievements and development directions.
-Has knowledge of the global economic system and international economic relations, including the WTO system and the international financial and currency market; has knowledge of the causes, mechanisms, dynamics and effects of the globalization process, both in economic and security terms.
-Has an advanced knowledge of man as a subject constituting political, military, economic and religious structures and institutions, and knows the rules governing them.
-Has knowledge of the processes of operation and changes in structures and institutions of a political, military, economic and social nature in the international dimension, has knowledge of the theory and practice of political and economic decision-making in those structures at the level of the nation state and on an international scale.
-Has knowledge of the norms regulating various spheres of international relations, including in particular international economic transactions (in particular within the EU and WTO) and about the systems of international human rights protection and international environmental protection.
-Has knowledge about the history and contemporary situation in selected regions and subregions of the world, including in particular international regional groupings.
-Has knowledge about the foreign economic and security policy of selected countries and the activities of related international institutions.
-Has knowledge about international social policy and the role of international organizations and non-governmental organizations in activities for environmental protection.
-Knows the tools, methods and techniques of data acquisition, modeling, description and forecasting of the evolution of social, political, legal and economic structures and institutions, and their mutual relations, especially in terms of international security and global economic transactions.
-Knows and understands the methods of analysis and interpretation of documents published by enterprises, states and international organizations.

Skills: the graduate can

-Is able to use theoretical and factual knowledge in the field of international relations science and related disciplines for an in-depth analysis of the genesis, course and consequences of specific political, economic, cultural, military and legal processes and phenomena in the international and national terms, especially in the sphere of issues related to state security and development; is able to formulate rational and accurate opinions in this respect.
-Has the ability to integrate knowledge in the field of international relations science and a set of related disciplines and use it in the procedure of resolving specific problems and performing tasks that arise in professional work, especially in institutions and enterprises related to international trade, in international organizations and institutions, state administration related to foreign and economic policy, scientific research and expert centers dealing with international relations, diplomacy and in the mass media (press, radio, television).
-Efficiently uses normative systems in the field of international regulation of human rights protection, economic law of the European Union and international transactions, as well as financial and currency transactions.
-Is able to model, forecast and simulate the course of processes and phenomena in the international dimension, with particular emphasis on the sphere of security and development of states, using the tools and methods of the range of social science.
-Can, with the use of various sources and techniques, acquire, select and critically analyze the information needed to solve research problems, as well as specific tasks awaiting them in their professional life, is able to independently acquire knowledge and take actions aimed at developing their own abilities in accordance with the desired direction of their professional career.
-Has the ability to independently formulate views, to support them with extensive argumentation using various approaches and theoretical perspectives, to formulate coherent conclusions and their synthetic summary, using the specialized language of the international relations science and a set of related disciplines, for the purpose of communication with specialists in the field of discipline, as well as a wider audience.
-Has developed skills in formulating and solving research problems in the field of international relations science and related disciplines, selects methods accurately and constructs adequate research tools, interprets, develops and presents research results in an accessible manner, proposes original solutions to the problem presented thereto and indicates potential directions of further research.
-Can express themselves in a precise, clear and coherent way both orally and in writing.
-Prepares extensive written works that meet the basic criteria of a scientific study in the field of international relations science and related disciplines.
-Has foreign language skills at the B2 + level in the field of learning about international relations.
-Is able to apply the appropriate methodology and theoretical paradigm in a research project.
-Is able to work in a group, taking different roles in it.
-Independently determines the directions of their own development and education, in accordance with the planned professional objectives.
-Is prepared to continue education in third-cycle studies.

Social competences: the graduate is ready to

-Is prepared to consciously assess their own level of knowledge, can critically evaluate their research activities.
-Is prepared to develop and conduct various types of social projects, with particular emphasis on the political, economic and legal conditions of such action and its social consequences.
-Is ready to consciously perceive cultural diversity and a pluralism of views with regard to fundamental aspects of human life on a global scale; is able to appreciate their value and respect them; has the basic skills of dialogue with representatives of other cultures and civilizations.
-Is prepared to conduct scientific research in an ethical manner.
-Is ready to be a competent participant in global culture; benefits from various forms of cultural life widespread in Europe and beyond.
-Is prepared to work in institutions and enterprises related to international trade, in international organizations and institutions, state administration units related to foreign and economic policy, scientific research and expert centers dealing with international relations, diplomacy and in the mass media (press, radio, television).

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/