On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > International Relations > International Relations, full-time studies, first cycle

International Relations, full-time studies, first cycle (S1-SM)

(in Polish: Stosunki międzynarodowe, stacjonarne, pierwszego stopnia)
first cycle programme
full-time, 3-year studies
Language: Polish
  • Dziedzina: nauk społecznych
  • Dyscyplina: nauki o polityce i administracji, nauki o bezpieczeństwie

Opisstudiów

Stosunki międzynarodowe to kierunek studiów realizowany na Uniwersytecie Warszawskim z powodzeniem od ponad czterdziestu lat. O jego atrakcyjności świadczy fakt, że jest on najczęściej wybierany przez cudzoziemców podejmujących studia w Polsce. Na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW cudzoziemcy stanowią około 10% wszystkich studentów kierunku stosunki międzynarodowe.

Wykładowcy kierunku stosunki międzynarodowe uczestniczą w wielu projektach finansowanych z funduszy unijnych. Główne obszary badawcze stanowią dla nich polityka międzynarodowa, dyplomacja i polityka zagraniczna, prawo i instytucje międzynarodowe, międzynarodowa ekonomia polityczna i business, ale również wielokulturowość w stosunkach międzynarodowych oraz studia nad Afryką, Ameryką Łacińską, Indiami lub Chinami. Wydział nawiązał współpracę naukową z uniwersytetami w Gruzji, Chinach, Brazylii, Tajwanie, Ukrainie, czy Kosowie. Dzięki podpisanym umowom z kilkudziesięcioma uczelniami z Unii Europejskiej każdy student ma możliwość nauki za granicą. Studenci stosunków międzynarodowych wyjeżdżają także do Rosji, Indii, Nepalu i Stanów Zjednoczonych.

Stołeczna lokalizacja, ogólnokrajowa ranga Uniwersytetu Warszawskiego oraz doświadczona kadra naukowa są gwarancją wysokiego poziomu kształcenia. Dyplom stosunków międzynarodowych posiada wielką wartość rynkową zapewniając pracę w kraju, jak i za granicą.

Studia I stopnia (licencjackie) trwają sześć semestrów i są przeznaczone dla absolwentów szkół średnich. Program studiów obejmuje zarówno historię stosunków międzynarodowych, historię dyplomacji, prawo międzynarodowe, negocjacje międzynarodowe oraz problematykę współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych, wojskowych, gospodarczych i kulturalnych. Na atrakcyjność programu wpływa również możliwość uczęszczania na przedmioty ogólnouniwersyteckie, w tym specjalistyczne, które zaspokoją wszystkie zainteresowania. Na trzecim roku studiów (semestr 6) student może wybrać jedną z trzech ścieżek przedmiotów do wyboru: prawno-polityczną, ekonomiczną, społeczną.

Szczegółowy programy studiów I stopnia: https://wnpism.uw.edu.pl/

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku na terenie Kampusu Głównego Uniwersytetu Warszawskiego, w budynku Gmachu Audytoryjnego, dawnej Bibliotece UW (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28), w Pałacu Zamoyskich (ul. Nowy Świat 69 i 67).

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów I stopnia posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk ekonomiczno-społecznych, politycznych i prawnych, umożliwiającą mu analizę gospodarki światowej i międzynarodowych stosunków politycznych. Absolwent zna oraz rozumie charakter i ewolucję międzynarodowych systemów politycznych i gospodarczych, a także dokonuje identyfikacji i oceny problemów i zdarzeń w perspektywie międzynarodowej.

Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki międzynarodowej. Posiada umiejętności skutecznego komunikowania się i dyskutowania.

Absolwent kierunku stosunki międzynarodowe jest przygotowany do pracy na stanowiskach analityka i specjalisty średniego szczebla w administracji państwowej i samorządowej, w organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą oraz w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Szczegóły na stronie https://rekrutacja.wnpism.uw.edu.pl/

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

First cycle degree - licencjat - in international relations

Access to further studies:

second cycle programme

Learning outcomes

Knowledge: the graduate knows and understands
– the most important facts, phenomena and issues in the field of international relations;
– methods and theories that explain processes occurring in international relations at an advanced level;
– the state and non-state actors of international relations at an advanced level;
– selected issues of international security and states' security strategies at an advanced level;
– the legal, socio-economic and political conditioning of international relations development and international cooperation;
– the significance of different regions of the world and their contemporary challenges at an advanced level;
– the basic economic, social, legal, ethical and other conditioning factors of professional activity related to international relations, including basic notions and principles of industrial property protection and copyright law;
– the contemporary threats to international security and the issues of military cooperation between states and other entities;
– the basic principles for the creation of multinational companies and their functioning in the national order and in international relations.

Skills: the graduate is able
–to correctly interpret political, economic, cultural, military and legal phenomena on a global scale, in selected regions and subregions of the world, as well as at the national level, applying the theoretical and empirical knowledge acquired in the course of their studies with the use of information and communication technologies;
– to argue substantively, formulate coherent conclusions with the use of specialist language of international relations science and related disciplines, for the purpose of communication with specialists in the field, as well as a wider audience;
– to speak a foreign language at a CEFR B2 level, both in speech and writing;
– to plan and organise individual research work in the science of international relations and cooperate with others on a specific issue in the field of international relations as part of teamwork;
– to plan and achieve their own educational objectives, including, among others, making decisions regarding the choice of an appropriate second cycle course of study.

Social skills: the graduate is prepared
– to critically assess their knowledge and the content of their course of study;
– to recognise the significance of knowledge in solving cognitive issues in the field of international relations and to seek expert opinions if needed to solve a specific issue in the field of study;
– to organise activities to promote the awareness of challenges in contemporary international relations, including the challenges that arise at a global scale;
– to manage situations that require initiative and independent thinking;
– to pursue a profession in the field of international relations responsibly, adhering to the principles of professional ethics and caring for the traditions of the profession.

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/