On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Sociology of Social Intervention > Sociology of Social Intervention

Sociology of Social Intervention (S2-PRK-SIS)

(in Polish: Socjologia interwencji społecznych, stacjonarne, drugiego stopnia)
second cycle program
full-time, 2-year studies
Language: Polish

Socjologia interwencji społecznych to kierunek dla osób, które ukończyły studia (co najmniej) licencjackie z szeroko pojętego pola nauk społecznych, np. socjologii, ekonomii, prawa, politologii, psychologii, zarządzania i kierunków pokrewnych.

Celem studiów jest kształcenie badaczek i badaczy społecznych, którzy będą rozumieli przebieg i konsekwencje programów interwencji społecznej oraz będą potrafili poddawać je pogłębionej analizie, uwzględniając ich szerszy, społeczny i gospodarczy kontekst.

Program studiów, bazujący na międzynarodowych wzorcach aktywności naukowej i nauczania w obszarze public sociology, kładzie nacisk na kształtowanie umiejętności metodologicznych i eksperckich niezbędnych do świadomego analizowania i kształtowania polityk publicznych.

Absolwent/ka kierunku będzie osobą, która głęboko rozumie związek procesów zmiany społecznej z kwestiami i problemami ładu zbiorowego, dobrze orientuje się w najnowszych trendach w zakresie projektowania, wdrażania i ewaluacji interwencji społecznych, ale też – i to jest unikalne w naszej propozycji – będzie miał/a wiedzę i kompetencje mocno osadzone w praktyce, zweryfikowane dzięki konstrukcji programu studiów zbudowanego wokół zajęć badawczych i warsztatowych realizowanych we współpracy z partnerami zewnętrznymi, adresujących realne kwestie istotne w życiu zbiorowym i będące przedmiotem polityk publicznych.

Absolwentki i absolwenci kierunku mogą pracować w takich miejscach jak:

  • analityczne departamenty administracji publicznej w Polsce, w organizacjach ponadnarodowych i międzynarodowych;
  • merytoryczne wydziały jednostek samorządu terytorialnego (np. wydziały zdrowia, pomocy społecznej, edukacji czy polityki senioralnej w urzędach miast, gmin czy województw);
  • think tanki polskie, europejskie, międzynarodowe analizujące polityki publiczne;
  • działy analityczne firm i organizacji pozarządowych działających w sektorze publicznym lub współpracujących z sektorem publicznym (np. oferujących usługi społeczne użyteczności publicznej);
  • firmy badawcze oferujące analizy, badania i ekspertyzy dotyczące polityk publicznych, administracji samorządowej, trzeciego sektor.

Zajęcia na pierwszym roku studiów mają przede wszystkim zbudować teoretyczne i metodologiczne podstawy konieczne do pracy analitycznej i eksperckiej.

Drugi rok studiów jest podporządkowany realizacji projektu grupowego realizowanego w ścisłej kooperacji z partnerem zewnętrznym (np. organizacją sektora publicznego - administracji publicznej lub samorządowej, organizacją pozarządową, związkiem zawodowym, przedsiębiorstwem etc.).

Qualification awarded:

Second cycle degree - magister - in sociology

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Learning outcomes

None

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/