On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Eurasian Studies > Eurasian studies, full-time studies, second cycle

Eurasian studies, full-time studies, second cycle (S2-SEA)

(in Polish: Studia Euroazjatyckie, stacjonarne, drugiego stopnia)
second cycle programme
full-time, 2-year studies
Language: Polish

Ogólna charakterystyka

Studia euroazjatyckie są odpowiedzią na rosnące potrzeby Polski i Unii Europejskiej, które poszukują specjalistów w zakresie badań porównawczych ustrojów i systemów politycznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych państw Eurazji (poradzieckich: Rosji, państw Europy Wschodniej, Azji Centralnej i Kaukazu oraz państw Bliskiego Wschodu). Państwa te niezależnie od tego, czy i w jakim stopniu będą zainteresowane integracją z UE, będą z tą organizacją współpracować. Z różnym natężeniem i w różnym zakresie będą wdrażać reformy, zmierzające do zwiększenia ich pozycji politycznej i konkurencyjności ekonomicznej w świecie. Dlatego też obie części naszego kontynentu eurazjatyckiego są zdane nie tyle na współistnienie, co na współpracę.

Olbrzymią rolę w tej współpracy mogą spełnić absolwenci studiów magisterskich na kierunku studia euroazjatyckie, specjaliści wykształceni na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych.

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra dowolnego kierunku studiów i są realizowane w formie stacjonarnej.

Kwalifikacja na studia odbywa się na podstawie rozmowy predyspozycyjnej.

Studia trwają cztery semestry.

Program studiów obejmuje zarówno historię wybranych państw, ich konfliktów zbrojnych, elementy ich polityki zagranicznej, transformację systemów politycznych jak i przedmioty odnoszące się do etnopolityki, kultury w ujęciu socjologicznym i politycznym, czy kształtowania elit politycznych i przywództwa politycznego. Na atrakcyjność programu wpływa również możliwość doboru przedmiotów zgodnie z zainteresowaniami studenta i pogłębienie studiów w zakresie wybranego obszaru Rosji i Europy Wschodniej, Azji Centralnej i Kaukazu lub Bliskiego Wschodu.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 800 -2000, głównie na terenie Kampusu Centralnego Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście.

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania władzy politycznej, ruchów politycznych i grup nacisku, współczesnych wyzwań wybranych państw w perspektywie krajowej i międzynarodowej oraz ma umiejętność identyfikowania realnych i potencjalnych zagrożeń występujących w sferze politycznej.

Absolwent jest przygotowany do pracy w ośrodkach analiz politologicznych, wykonywania funkcji eksperta i doradcy oraz komentatora życia politycznego, szczególnie w odniesieniu do wybranych państw Europy Wschodniej, Azji Centralnej, Kaukazu i Bliskiego Wschodu.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

Second cycle degree - magister - in Eurasian studies

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Learning outcomes

Knowledge: the graduate knows and understands

-Has in-depth subject and methodological knowledge in the field of social sciences and Eurasian studies and their relationship to other sciences, especially the humanities.
-Has an in-depth and systematic knowledge of civilizational (including religious) determinants of social life in the Eurasian space.
-Has in-depth knowledge of the history of the Eurasian space and knowledge of the diversity of historiographic interpretations of the history of the Eurasian space, as well as the history and common political thought of the East.
-Has an advanced knowledge of the essence, nature, specificity and volatility of political, legal, social and economic institutions and processes in the Eurasian realities.
-Has in-depth knowledge of the nature, essence and forms of various levels of organization of social life in the countries of Eastern Europe, Central Asia, the Caucasus and the Middle East.
-Has extensive knowledge of international relations, their complexity and challenges, along with security conditions in the Eurasian area.
-Knows and understands basic concepts and principles of the protection of intellectual property and copyright and the need for management of the intellectual property resources;

Skills: the graduate can

-Is able to independently acquire knowledge and develop professional skills, perform tasks in an innovative manner in various conditions, using various sources (in the native and foreign language) and modern technologies (ICT).
-Has the ability to critically observe and interpret social and political phenomena of various nature and to perceive their mutual relations and dependencies. with particular emphasis on the phenomena in the field of Eastern studies.
-Is able to use the theoretical knowledge in the field of Eastern studies in an advanced way and independently formulate research hypotheses in this area based on the knowledge of research methods and techniques.
-Has an in-depth ability to present their own concepts, justify them and confront them with the views of other students, based on the achievements of various authors, in the context of various theoretical trends.
-Has an advanced ability to collect, prioritize, process and analyze data as well as create written works and oral presentations - along with conducting debates - in Polish and a foreign language in accordance with the requirements specified for the B2 + level of CEFR, on specific issues with the use of basic theoretical approaches and various sources.
-Is able to interact and cooperate in a group with a diversified structure and interests, performing various roles in it.
-Is able to independently and critically complement and improve knowledge and skills, extended by an interdisciplinary dimension, as well as inspire and motivate the environment to improve qualifications.

Social competences: the graduate is ready to

-Can independently and critically complement and verify and practically use knowledge (including interdisciplinary knowledge) and sources of scientific and journalistic information.
-Is able to set priorities for the implementation of a task defined by themselves and others, relating to educational, student and professional objectives.
-Is interested and is able to represent (by taking P7S_KO Responsibility / formal and informal actions) the interests of various social groups, fulfillment of social obligations taking into account political, economic and legal aspects and acting for the public interest of the undertaken thought initiatives and acts in accordance with the spirit of entrepreneurship, purposefulness, P7S_KO Responsibility / creativity and reliability, fulfilling social obligations and acting for the public interest.
-Correctly identifies and resolves dilemmas (including ethical ones) P7S_KR Professional role / independence related to the performance of the profession and demonstrates appropriate and ethos development in involvement in the public sphere.

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/