On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Modern Publishing > Modern Publishing, extramural studies, first-cycle programme

Modern Publishing, extramural studies, first-cycle programme (NZ1-PW)

(in Polish: Publikowanie współczesne, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia)
first cycle programme
extramural, 3-year studies
Language: Polish

Studia na kierunku „Publikowanie współczesne” są odpowiedzią na wyzwania stojące przed pracownikami systemu wydawniczego. Wynikają one z dynamicznego rozwoju społeczeństwa informacyjnego i technologii cyfrowych. Studia mają na celu przygotowanie absolwentów pod względem merytorycznym i organizacyjnym do wykonywania cenionych na nowoczesnym rynku pracy profesji związanych z gwałtownie rozwijającym się rynkiem wydawniczym oraz - w szerszym ujęciu - tworzeniem i upowszechnianiem informacji. Współczesna praktyka edytorska wymaga nowych umiejętności i specjalizacji związanych z funkcjonowaniem i kreowaniem rynku książki, od tworzenia publikacji różnego typu tradycyjnych i cyfrowych, przez ich dystrybucję i przechowywanie, po propagowanie i kształtowanie czytelnictwa.

Kształcenie na kierunku „Publikowanie współczesne” obejmuje wiedzę z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach (obszaru bibliologii i informatologii) oraz nauk humanistycznych m.in. dotyczącą: zagadnień związanych z procesami projektowania, produkcji i recepcji społecznej funkcji i kultury książek oraz innych typów publikacji. Program studiów koncentruje się na: funkcjonalności; kategoriach estetycznych; edytorskim ukształtowaniu poszczególnych typów publikacji oraz graficznym wyposażeniu publikacji; problemach druku i publikowania cyfrowego; nowych formach książki i typach publikacji, a także zjawiskach i tendencjach zmian współczesnego rynku książki, w tym przemianach organizacyjnych w instytucjach zajmujących się publikowaniem. Program przewiduje także przedmioty umożliwiające studentom zdobycie niezbędnych na współczesnym rynku pracy kompetencji i umiejętności praktycznych, np. znajomość programów użytkowych oraz profesjonalnych, z którego korzystają obecnie wydawcy. Po pierwszym i drugim roku studiów przewidziano po 60 godzin praktyk studenckich.

Kwalifikacje zdobyte przez absolwenta kierunku „Publikowanie współczesne” pozwolą mu rozumieć zarówno tradycyjny, jak i cyfrowy proces wydawniczy, jego poszczególne etapy, wraz z ich otoczeniem społecznym, kulturowym, ekonomicznym i technicznym rozpatrywanym w kontekście historycznym i współczesnym. Orientacja w problematyce współczesnego rynku książki jako elementu składowego systemu książki, obejmującego problemy tworzenia (prace edytorskie, redakcyjne, drukarskie, ilustratorskie), rozpowszechniania (np. działalność księgarska) i promocji różnych typów publikacji pozwolą mu podjąć pracę w wydawnictwach tradycyjnych i cyfrowych, portalach internetowych, instytucjach nauki i kultury, księgarniach internetowych i tradycyjnych, strukturach sprzedaży sieciowej i bezpośredniej oficyn, czy działach wydawniczych różnego typu podmiotów. Oprócz tego w trakcie studiów organizowane są wyjazdy terenowe m.in. do: drukarni, firm księgarskich i dystrybucyjnych; wyjścia na zajęcia do BUW oraz innych instytucji kultury; warsztaty typograficzne.

Absolwent studiów powinien umieć poruszać się w społeczeństwie informacyjnym, a także rozumieć swoją rolę, jako pracownika systemu książki. Ma uporządkowaną podstawową wiedzę na temat edytorstwa jako subdyscypliny bibliologii i informatologii. Potrafi rozpoznać różne typy obiektów i instytucji działających na rynku książki, przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych dla studiowanej dyscypliny metod i narzędzi badawczych. Potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować i użytkować informację pochodzącą z różnych źródeł, zarówno dla potrzeb własnych jak i innych odbiorców. Rozumie powiązania między książką (szerzej informacją), jej instytucjami a czytelnikami - odbiorcami, co jest niezbędne dla prawidłowej organizacji obiegu książki i informacji w społeczeństwie informacyjnym. Potrafi funkcjonować we współczesnej infrastrukturze rynku książki.

Posiada umiejętności przygotowania różnego typu estetycznych i funkcjonalnych publikacji papierowych i cyfrowych w języku polskim i obcym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii wydawniczych Jest przygotowany do pracy w instytucjach związanych z rynkiem książki oraz w szeroko pojętych instytucjach kultury i edukacji, w bibliotekach, biznesie, administracji, ochronie zdrowia, placówkach naukowych i badawczo-rozwojowych. Ma świadomość potrzeby uczenia się przez całe życie i odpowiedzialności za zachowanie polskiego dziedzictwa narodowego oraz kulturowego zjednoczonej Europy.

Absolwent rozumie znaczenie dla poszanowania własności intelektualnej w zakresie rynku książki, ma świadomość odpowiedzialności za posiadane i udostępniane informacje, dzięki której buduje wysoki etos pracy w zawodzie wydawcy, edytora i redaktora lub innego pracownika rynku książki, a także postrzega ją jako element ochrony i wzbogacenia dziedzictwa kulturowego. Jest gotów do samodzielnego zdobywania wiedzy i poszerzania umiejętności w zakresie nowoczesnych procesów wydawniczych oraz kształtowania własnej kariery zawodowej.

Szczegółowy program studiów jest zamieszczony na stronie Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

Bachelor's degree in Modern Publishing

Access to further studies:

second cycle programme

Learning outcomes

Knowledge: The graduate knows and understands
1) the subject and methodological specificity of editing as sub-discipline of book and information science
2) general and specific terminology of book editing and book science, as well as disciplines related to the field of study
3) research methods and theories used in book editing and book science in historical and contemporary terms, as well as the history of development of editing over the centuries, its role in culture and science
4) selected research methods and theories used in related disciplines to the field of studies in historical and contemporary terms
5) methods of analysis and interpretation of cultural products, selected traditions, theories and research schools in the field of book and information science, and especially editing, as well as other disciplines related to the field of study
6) rules for the protection of industrial property and copyright as well as forms of development of individual entrepreneurship
7) principles of operation of systems and institutions operating on the book market in the traditional and digital area .
Skills: The graduate can
1) properly select sources and information derived from them; assess, critically analyze and synthesize information from the field of book editing and book science as well as disciplines related to the field of study
2) formulate and analyze research problems, choose the right methods and tools for their solution, including information and communication techniques, using the knowledge of book editing and book science as well as disciplines related to the field of study
3) conduct critical analysis and interpretation of institutions, facilities and services of the book market, taking into account the specific needs and conditions of the environment they serve, using typical methods to assess their significance and impact in the historical and cultural process
4) present substantive arguments using their own and other authors’ views, present research results, formulate conclusions, and create synthetic summaries in the field of book and information science, and book editing in particular, in Polish
5) present substantive arguments using their own and other authors’ views, present research results, formulate conclusions, and create synthetic summaries in the field of book and information science, and book editing in particular, in a foreign language at B2 level
6) popularize knowledge about institutions and facilities related to the book market, their resources and services
7) plan and organize both individual and team work
8) participate in teamwork, playing various roles
9) independently plan and implement their own life-long learning.
Social competences: The graduate is ready to
1) critically evaluate their own knowledge of the functioning of the book market, particularly in the editorial aspect
2) actively participate in the activities for the preservation of cultural heritage, with particular emphasis on written heritage
3) identify and resolve dilemmas related to the profession of publisher
4) participate in cultural life as a reader or co-author of various types of publications.

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/