On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Psychology > Psychology, evening, long cycle programme

Psychology, evening, long cycle programme (NWJ-PS)

(in Polish: Psychologia, niestacjonarne (wieczorowe), jednolite magisterskie)
long cycle programme
full-time, 5-year studies
Language: Polish

Cechy programu

Studia na kierunku Psychologia nastawione są na uniwersalne wykształcenie zgodnie ze strategią kształcenia ogólnoakademickiego. Jednocześnie program naszych studiów zapewnia osiągnięcie szeregu praktycznych umiejętności, przez co dostosowany jest do wymagań zmieniającego się rynku pracy oraz gospodarki opartej na wiedzy. Są to studia wielokierunkowe i interdyscyplinarne rozwijające otwartość na różne idee, uczące poszukiwania i uwzględniania różnych rodzajów argumentacji.

Program studiów na kierunku Psychologia charakteryzuje się względną elastycznością, co oznacza, że studenci w określonych granicach mogą kształtować swój własny grafik zajęć oraz swój własny profil kształcenia. Zapewnia to system swobodnej rejestracji na zajęcia oraz wybór zajęć nieobowiązkowych dotyczących różnych obszarów psychologii.

Lista specjalizacji

Specjalizacje to bloki zajęć lub ścieżki kształcenia ukierunkowane na wybrany obszar tematyczny, przygotowujące do podjęcia pracy zawodowej. Oferujemy następujące specjalizacje:

  • Neuropsychologia kliniczna
  • Psychologia kliniczna dziecka i rodziny
  • Psychoterapia
  • Psychologia zdrowia i rehabilitacji
  • Psychologia sądowa
  • Psychologia ekonomiczna
  • Psychologia wychowawcza
  • Wspieranie rozwoju osobowości
  • Psychologia organizacji i pracy

Nabór na specjalizacje realizowany jest pod koniec III roku studiów. Większość specjalizacji ma dzisiaj ograniczony limit studentów, co oznacza, że na zakwalifikowanie się mogą liczyć studenci z najlepszymi średnimi ocen. Uczestnicy specjalizacji Psychologia wychowawcza mają możliwość uzyskania uprawnień nauczycielskich.

Ważne informacje

Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku Wydziału Psychologii na ul. Stawki 5/7. Zajęcia odbywają się w ciągu całego dnia od 8:30 do 21:00. Staramy się zapewnić komplet zajęć dla studentów pracujących – po godzinie 16-tej dublowane są wszystkie zajęcia obligatoryjne oraz większość zajęć nieobligatoryjnych. Poza ograniczeniami w początkowej fazie zapisów na zajęcia wszystkie grupy są dostępne dla wszystkich studentów niezależnie od trybu studiowania (stacjonarne/niestacjonarne). Na miejscu jest biblioteka i czytelnia oraz dwie pracownie komputerowe dostępne dla wszystkich poza godzinami zajęć.

Program zajęć i podstawowe zasady studiowania można znaleźć na naszej stronie: http://psych.uw.edu.pl/dla-studentow/informator-studencki/

Sylwetka absolwenta

Celem studiów na kierunku "Psychologia" jest przygotowanie przyszłych absolwentów do opisywania i wyjaśniania złożonych mechanizmów funkcjonowania człowieka we współczesnym świecie, w perspektywie intrapsychicznej i interpersonalnej. Program kształcenia dostarcza wiedzy z zakresu psychologii akademickiej i umożliwia dalszy rozwój zawodowy absolwentów zarówno w obszarze prowadzenia badań naukowych, jak i działań aplikacyjnych.

W toku realizacji programu kształcenia studenci uzyskują gruntowną i rzetelną wiedzę na temat różnych podejść teoretycznych wyjaśniających zachowanie człowieka a także uczą się nowoczesnych metod badawczych i obliczeniowych.

Ponadto studenci nabywają praktycznych umiejętności psychologicznych i interpersonalnych, jak również uczą się jak planować badania empiryczne oraz analizować i interpretować, a następnie przedstawiać ich wyniki. Ważnym celem kształcenia jest rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia oraz zdolności do refleksji nad analizowanymi zjawiskami i procesami, a także potrzeby ciągłego doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji profesjonalnych.

Ponadto ważnym zadaniem w kształceniu przyszłych psychologów jest rozwijanie kompetencji interpersonalnych, zdolności do współpracy w zespole oraz umiejętności zastosowania wiedzy psychologicznej w codziennym życiu.

Absolwenci kierunku "Psychologia" otrzymują tytuł zawodowy psychologa, który pozwala na podjęcie pracy w różnego typu placówkach i instytucjach medycznych, edukacyjnych, badawczych, biznesowych, itp. Absolwenci mogą kontynuować kształcenie w ramach studiów III stopnia oraz studiów podyplomowych.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

Long cycle degree - magister - in psychology

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Learning outcomes

The graduate accomplished the following learning outcomes defined for their course of studies:
a) Knowledge:
● Knows specifics of the scientific language of psychology. Has in-depth knowledge of the differences in methods and concepts used in psychology and other related sciences. Knows the history of development of psychological thought.
● Understands the concept of the scientific method in the context of psychology.
● Knows statistical methods used in current psychology research.
● Has in-depth knowledge of biological bases and mechanisms which condition behavior, including anatomy, physiology of the nervous system, etology, genetics and psychophysiology.
● Can characterize the human development in different life stages and in basic functioning.
● Has in-depth knowledge of cognitive and affective functions, and knows personality structures in different theoretical frameworks.
● Knows and understands mechanisms and patterns of human social functioning.
● Can identify symptoms of different mental disorders, is aware of their conditions and methods of influencing people experiencing such disorders.
b) Skills:
● Can establish and maintain contact with another person or a group of people, actively listen and provide feedback.
● Plans the diagnostic procedure, can apply proper methods of psychological assessment and conveys the derived results.
● Has in-depth research skills, which include designing and conducting scientific research.
● Can evaluate the ethical aspect of actions taken on a professional level.
c) Social competences:
● Is aware of the variety of goals and values recognized by people and is able to respect this variety. Treats other people with respect regardless of their gender, sexual orientation, education, social group, religion and culture.
● Can use the obtained knowledge in order to undertake or support innovative and entrepreneurial activities.
● Can apply their psychological knowledge in efforts taken for other people. Can work in groups.
● Can initiate, prepare and guide a discussion, participating in it in a constructive way.
● Understands the necessity for continuous learning and updating the obtained knowledge.

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/