On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Early and Lower Primary School Education > Early and Lower Primary School Education

Early and Lower Primary School Education (SJ-PRK-PPiPW)

(in Polish: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, stacjonarne, jednolite)
long cycle programme
full-time, 5-year studies
Language: Polish
 • Dziedzina nauk społecznych; dyscyplina: Pedagogika

Charakterystyka programu

Jednolity 5-letni kierunek studiów o profilu ogólnoakademickim kształci nauczycieli na wysokim poziomie, uwzględniając potrzeby współczesnego społeczeństwa i edukacji. Wysoka jakość wczesnej edukacji wspiera rozwój potencjału dzieci, wyrównywanie szans edukacyjnych oraz efektywne wspomaganie dzieci ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi. Program jest zgodny z wymaganiami kierunkowymi kształcenia pedagogów, standardami kształcenia nauczycieli i Polskimi Ramami Kwalifikacji dla nauk społecznych, a także takich, które spełniają oczekiwania pracodawców. W konstrukcji programu uwzględnione zostały aktualne i perspektywiczne potrzeby gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, które są zgodne z wskazanymi przez Partnership for 21st Century Skills oraz National Council for Social Studies.

Program studiów ma charakter modułowy i zakłada ścisły związek przygotowania teoretycznego i praktycznego do pracy pedagogicznej z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się głównie w budynku Wydziału (ul. Mokotowska 16/20) od poniedziałku do piątku zgodnie z kalendarzem akademickim.

Praktyki studenckie organizowane są w placówkach na terenie Warszawy i pod opieką pracownika naukowo-dydaktycznego. W sytuacjach indywidualnych praktyki można zrealizować w miejscu swojego zamieszkania w kontakcie z opiekunem.

Wszystkie informacje dotyczące programu studiów znajdują się na stronie internetowej Wydziału: www.pedagog.uw.edu.pl

Sylwetka absolwenta

Absolwenci są przygotowani do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej, pedagoga szkolnego, nauczyciela świetlicy w trzech obszarach:

 • projektowania i realizowania programu własnego rozwoju zawodowego i osobistego nauczyciela,
 • wspierania rozwoju dzieci i organizowania sytuacji edukacyjno-wychowawczych sprzyjających konstruowaniu przez nie wiedzy i umiejętności w interakcjach społecznych,
 • tworzenia demokratycznej kultury przedszkola i szkoły jako nowoczesnej, autonomicznej wspólnoty, rozwijającej edukacyjne partnerstwo.

Absolwent kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna jest wyposażony w:

 1. kompetencje osobiste nauczyciela, w tym umiejętności:
 • definiowania zadań, planowania i organizowanie własnego działania z uwzględnieniem czasu na relaks i rozwijanie zainteresowań, nabywanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, wypaleniem zawodowym;
 • współpracy w zespole, podejmowania zadań i wspólnego rozwiązywania problemów, projektowania działań w bliższej i dalszej perspektywie;
 • korzystania literatury naukowej, badawczej, publikowanej także w językach obcych;
 • porozumiewanie się/biegłość w języku ojczystym i angielskim w celu wymiany doświadczeń;
 • wyszukiwania i zarządzania informacją - ocena, selekcja informacji, krytyczna analiza, posługiwanie się zasadami prawnymi i etycznymi dotyczącymi dostępu i przetwarzania informacji;
 • opracowania elektronicznego Portfolio i dokumentowania doświadczeń zawodowych;
 1. kompetencje dydaktyczne i wychowawcze nauczyciela obejmujące:
 • nawiązywanie relacji z dziećmi wspierających ich rozwój zgodnie z indywidualnymi potrzebami;
 • projektowanie i organizowanie procesu uczenia się dzieci z wykorzystaniem nowatorskich metod, form i środków dydaktycznych, rozwiązywanie problemów wychowawczych, organizowanie tutoringu szkolnego;
 • kreatywność i innowacyjność- generowanie oryginalnych pomysłów edukacyjnych, dzielenie się nimi, zaangażowanie w innowacyjne działania, które mogą przynieść wymierny efekt, przedsiębiorczość;
 • elastyczność i gotowość do zmiany w związku z różnymi potrzebami i oczekiwaniami dzieci i otoczenia;
 • myślenie krytyczne i rozwiązywanie problemów wychowawczych i dydaktycznych;
 • poznanie i wykorzystanie różnych narzędzi TIK stosowanych w edukacji i zalecanych do pracy z dziećmi;
 1. kompetencje niezbędne do funkcjonowania w instytucji edukacyjnej jako organizacji społecznej;
 • współpraca z innymi- umiejętność efektywnej pracy w zespołach o różnym składzie osobowym, pełnienie różnych ról, elastyczność, kompromisowość i otwartość na pomaganie innym członkom zespołu, przejmowanie odpowiedzialności za efekt wspólnej pracy;
 • kreowanie środowiska wspólnej aktywności innowacyjnej w obszarze oświaty, tworzenie i wykorzystywanie sieci służących współpracy przy realizacji różnych, innowacyjnych celów zawodowych.

Absolwenci są wyposażeni w kompetencje zawodowe, pozwalające wspomagać rozwój indywidualny i społeczny dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, także do współpracy ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym na rzecz dzieci oraz realizowania działań diagnostycznych i terapeutycznych w sytuacjach zakłócających przebieg rozwoju i edukacji.

Ukończenie studiów uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do Szkół Doktorskich.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

Long cycle programme, magister in Early and Lower Primary School Education

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Professional status:

Learning outcomes

1. Learning outcomes for the programme
A graduate knows and understands:
• the specifics of the professional role of the early childhood education teacher, the importance of planning personal and professional development;
• historical and contemporary pedagogical approaches with their origins, rationales and implications as well as the dilemmas they provoke, the main theories of preschool and school education as well as related concepts;
• the influence of diverse styles of philosophical reflection (including ethics and aesthetics) on the development of pedagogical thought and the interpretation of educational and pedagogical practices;
• the concepts of methodology, the logic of proceeding in social sciences and humanities research, the principles of designing and conducting both diagnostic and evaluation research, in particular involving preschool and early childhood children;
• biomedical and psychological theories of human development and the psychological foundations of learning and teaching; functioning of the apparatuses of speech, hearing, and eyesight and the correct use thereof;
• educationally relevant theories of sociology and cultural anthropology, the educational consequences of children’s diverse living environments, ways of effective social communication and equalising educational opportunities;
• the achievements, aims and objectives of preschool and early childhood education as well as contemporary interdisciplinary research on childhood and children’s well-being;
• basic knowledge of Polish, mathematics, natural sciences, arts and a foreign language as well as teaching and learning methodologies, assessment and the use of play in a variety of educational and training processes;
• methods for the design and evaluation of education and childcare situations in language, mathematics, science, social studies, art, physical education and health education, information technology and the use of information and communication technology;
• the issue of intercultural education, inclusive education and the principles of implementation of inclusion and methods to support the development of children with diverse learning needs;
• the rights of children and persons with disabilities and how these rights can be promoted and enforced in preschool and school, as well as the principles for ensuring health and safety at work.
The graduate is able to:
• confront historical and contemporary pedagogical positions, taking into account their origins, premises and consequences;
• use the sociology and cultural anthropology theories to analyse and plan educational and pedagogical processes, with particular emphasis on activities concerning the equalisation of educational opportunities for pre-school and early school-age children;
• diagnose children/pupils with disorders in different spheres of development and adapt didactic, educational and preventive programmes to current individual and group needs;
• design educational and pedagogical activities for children and pupils according to their developmental needs, assess the suitability of methods, means and materials for the implementation of education and care tasks;
• efficiently conduct educational activities, manage learning processes and effectively build student motivation;
• use intercultural and glottodidactic competences to communicate with people from diverse cultural and ethnic backgrounds and with migrant experiences, including children for whom Polish is a second language;
• identify and effectively solve educational and behavioural problems occurring in early childhood education by cooperating with parents, specialists (pedagogue, psychologist, doctor, speech therapist) and support institutions; provide first aid.
2. ECTS points required for the studies: 360 points; number of terms: 10
3. The programme is based on the standard of teacher training: the Regulation of the Minister of Science and Higher Education of July 25, 2019, on the standard of training which prepares for the teaching profession.
4. Pedagogical practices: 300 hours
5. Competences: In line with the standards of teacher training

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/