On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Political Science > Political Science, part-time studies, second cycle

Political Science, part-time studies, second cycle (NZ2-PO)

(in Polish: Politologia, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia)
second cycle programme
extramural, 2-year studies
Language: Polish

Ogólna charakterystyka

Studia II stopnia realizowane na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych to najnowocześniejsza i najbardziej atrakcyjna oferta studiów politologicznych w Polsce. Każdy student wpływa na charakter studiów wybierając spośród przedmiotów fakultatywnych oraz ogólnouniwersyteckich te zajęcia, które są zgodne z jego zainteresowaniami.

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra dowolnego kierunku studiów.

Od drugiego semestru studia mogą być realizowane w ramach czterech specjalności:

  • Administracja publiczna
  • Marketing polityczny
  • Analiza i doradztwo polityczne
  • Infobrokering polityczny

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co około dwa tygodnie, w godzinach 800-2000, głównie na terenie Kampusu Centralnego Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów posiada rozszerzoną (w stosunku do studiów I stopnia) wiedzę dotyczącą funkcjonowania sfery polityki, umożliwiającą rozumienie: dynamiki zmian politycznych, strategii decyzyjnych, analizy postaw i zachowań uczestników procesów politycznych i ich wzajemnych relacji oraz interakcji z innymi podmiotami życia społecznego.

Absolwent posiada również wiedzę i umiejętności pozwalające na dokonywanie samodzielnych, pogłębionych analiz i syntez procesów zachodzących w życiu publicznym, kompetentne, zgodne z zasadami etyki kierowanie zespołami ludzkimi i podejmowanie decyzji politycznych. Jest przygotowany do samodzielnego wykonywania pracy w administracji rządowej i samorządowej, organach partii politycznych, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych, a także w mediach oraz szkolnictwie.

Absolwent specjalności Administracja Publiczna posiada dodatkowo umiejętności praktyczne związane z przyszłą pracą w administracji rządowej i samorządowej, instytucjach pozarządowych, partiach politycznych, stowarzyszeniach i fundacjach oraz organizacjach międzynarodowych.

Absolwent specjalności Marketing polityczny posiada dodatkowo umiejętności praktyczne niezbędne do podjęcia pracy w instytucjach marketingowych, w obsłudze działalności politycznej, przy organizacji kampanii politycznych (wyborczych), a także w partiach politycznych i organizacjach społecznych.

Absolwent specjalności Analiza i doradztwo polityczne posiada wiedzę i umiejętności praktyczne wykorzystywane w doradztwie politycznym przez podmioty takie jak partie polityczne, organy administracji rządowej i samorządowej, instytucje analityczne, organizacje trzeciego sektora, a także firmy działające w sektorze publicznym i prywatnym.

Absolwent specjalności Infobrokering polityczny posiada dodatkowo wiedzę na temat mechanizmów zarządzania informacją polityczną, a w szczególności jej pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystywania do definiowania i interpretacji wydarzeń politycznych oraz umiejętności różnorodnego raportowania informacji politycznych i wykorzystywania wiedzy politycznej do tworzenia strategii podmiotów politycznych z uwzględnieniem w tym procesie profesjonalnej eksploracji zasobów Internetu.

Absolwent ma również ukształtowane nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do pracy badawczej i kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

Second cycle degree - magister -in political sciences

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Learning outcomes

Knowledge: the graduate knows and understands

-Has extended and deepened subject and methodological knowledge of the nature of political science, directions of their development and research, and their relationship to other sciences, especially social sciences.
-Has extensive knowledge, in historical and contemporary terms, about the role of man in social life, his interactions with the environment and understands the role of information in social life.
-Has in-depth knowledge of the conditions and forms of participation in social life at its various levels and the use of political science knowledge to create forms of individual entrepreneurship.
-Has an advanced knowledge of the historical, economic, social cultural and legal determinants of political life.
-Has an advanced knowledge about political, economic and cultural structures and their changes.
-Has detailed knowledge of the principles of the functioning of political systems in comparative terms, political organizations and institutions, and socio-political mechanisms.
-Has in-depth knowledge about the currents of political thought.
-Has knowledge about various concepts and theories of politics in comparative terms.
-Knows and understands the mechanisms of political action, political communication, governance and political decision-making and their consequences in a diverse time perspective.
-Knows and understands basic concepts and principles of the protection of intellectual property and copyright and the need for management of the intellectual property resources;

Skills: the graduate can

-Has the ability to critically observe and interpret social and political phenomena of various nature, and analyzes their mutual relations and dependencies.
-Is able to independently research (using theoretical knowledge) and explain the role of social, economic and cultural structures in the modern state and the world.
-Is able to identify the assumptions of various concepts of politics, assess their effectiveness and see the relationship between politics and historical, economic, social and cultural phenomena and processes.
-Uses specific rules and standards and can indicate their usefulness in typical and unusual professional situations; perceives and analyzes ethical dilemmas.
-Is able to independently acquire knowledge and develop professional skills, perform tasks in an innovative manner in various conditions, using various sources of knowledge (in the native and foreign language) and modern technologies (ICT).
-Has an extended ability to present their own concepts, justify them and confront them with the views of other students, various authors, taking into account various theoretical trends.
-Has an advanced ability to collect, prioritize, process and analyze data as well as create written works and oral presentations - along with conducting debates - in Polish and a foreign language in accordance with the requirements specified for the B2 + level of the European System for the Description of Languages, on specific issues with the use of basic theoretical approaches and various sources.
-Is able to independently and critically complement and improve knowledge and skills, as well as inspire and motivate the environment to improve qualifications.

Social competences: the graduate is ready to

-Can independently and critically complement and verify and practically use knowledge (including interdisciplinary knowledge) and sources of scientific and journalistic information.
-Is able to set priorities for the implementation of a task defined by themselves and others, relating to educational and professional objectives.
-Is able to represent in various ways (including institutionalized way) the diverse interests of social groups, taking into account the political, economic and legal aspects of the initiatives taken.
-Is able to interact and cooperate in a group with a diversified structure and interests, performing various roles in it.
-Correctly identifies, resolves dilemmas (including ethical ones) related to the performance of the profession and demonstrates due commitment in the public sphere.
-Thinks and acts in a spirit of entrepreneurship, purposefulness, creativity and integrity.

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/