On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Political Science > Political Science, part-time studies, first cycle

Political Science, part-time studies, first cycle (NZ1-PO)

(in Polish: Politologia, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia)
first cycle programme
extramural, 3-year studies
Language: Polish

Ogólna charakterystyka

Politologia to nauka społeczna zajmująca się polityką rozumianą jako całokształt działalności związanej ze sprawowaniem władzy politycznej, jej funkcją i rolą w życiu społecznym, a także teorią jej organizacji. Do podstawowych kategorii tej nauki należy państwo. Politologia opisuje jego historyczny rozwój, funkcje, charakter i sposób funkcjonowania. Bada jego ustrój i reżim polityczny. Politologia zajmuje się także funkcjonowaniem organizacji międzynarodowych, charakterystyką współczesnych problemów globalnych, integracją europejską, etc. W wymiarze krajowym przedmiotem jej zainteresowania są także administracja, samorząd lokalny, komunikowanie polityczne, czy wreszcie trzeci sektor i społeczeństwo obywatelskie.

Od wielu lat politologia pozostaje także jednym z najpopularniejszych kierunków studiów. Jej interdyscyplinarny charakter sprawia, że zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych jest jednym z najchętniej wybieranych kierunków w ramach studiów I stopnia . Polskim liderem kształcenia na kierunku politologia jest bez wątpienia Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, najstarszy i największy ośrodek politologiczny w Polsce. Najwyższe standardy potwierdzają Certyfikat Jakości Kształcenia przyznany przezUniwersytecką Komisję Akredytacyjną i pozytywna ocenaPaństwowej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku politologia. Dominującą pozycję weryfikują także coroczne rankingi przygotowywane przez opiniotwórcze pisma społeczno-polityczne.

Studia I stopnia (licencjackie) trwają sześć semestrów i są przeznaczone dla absolwentów szkół średnich. Mogą na nie aplikować osoby posiadające polską, zagraniczną, międzynarodową lub europejską maturę.

Studia realizowane są w formie niestacjonarnej (zaocznej). Kwalifikacja na studia niestacjonarne zaoczne odbywa się na podstawie złożonych dokumentów.

Na drugim roku studiów studenci dokonują wyboru jednej z kilku atrakcyjnych specjalizacji:

  • Państwo i administracja
  • Ustrojowa
  • Historyczno-politologiczna
  • Marketing polityczny

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co około dwa tygodnie, w godzinach 800-2000, głównie na terenie Kampusu Centralnego Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście.

Praktyki nie są obowiązkowe (istnieje możliwość fakultatywnego zrealizowania praktyk studenckich).

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów I stopnia posiada ogólną wiedzę pozwalającą zrozumieć zjawiska i procesy polityczne zachodzące w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej a także pozwalające analizować zależności między funkcjonowaniem instytucji politycznych, społeczeństw i jednostek ludzkich. Zna historyczne uwarunkowania oraz współczesne mechanizmy działania systemów politycznych.

Absolwent posiada umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Umie rozwiązywać proste problemy zawodowe, uczestniczyć w pracy zespołowej, kierować zespołami ludzkimi, wykonującymi zadania zlecone, komunikować się z otoczeniem, zbierać, hierarchizować, przetwarzać i przekazywać informacje.

Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu.

Absolwent jest przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej, organach partii politycznych, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych a także w mediach oraz szkolnictwie. Jest również przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

First cycle degree - licencjat - in political sciences

Access to further studies:

second cycle programme

Learning outcomes

Knowledge
A graduate student majoring in political science has knowledge about:
- conditions and forms of participation in society on different levels;
- state, power, politics, administration and law, the principles of the political system and other organizations and socio-political institutions on a Polish, European and global level;
- trends in political thought;
- different concepts of politics as well as values, patterns and social norms;
- political action, governance and decision-making mechanisms;
- political communication processes in the political sphere.
Skills
A graduate student majoring in political science has skills in:
- observing and interpreting social and political phenomena of different nature and noticing their relationships and dependencies;
- understanding of the causes and course and forecasting phenomena related to the sphere of politics;
- using theoretical knowledge of political science and related disciplines to analyze and interpret phenomena and processes in the political sphere;
- indicating the assumptions of various policy approaches and evaluating their effectiveness;
- recognizing the relationship between politics and historical, economic, social and cultural phenomena and processes;
- analyzing and assessing the content of media and the use of media in public activities.
- preparing speeches in Polish and foreign language on specific issues using basic theoretical approaches and different sources.

Competences
A graduate student majoring in political science has competences in:
- preparing to active participation in public life, including in teams pursuing social, political and civil objectives
- appropriately determining the priorities for the implementation of tasks;
- identifying and resolving dilemmas associated with the practice of profession;
- preparing to lead/manage small groups of people.

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/