On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Finance Law and Treasury > Financial Law, second cycle study, MA

Financial Law, second cycle study, MA (NW2-PF)

(in Polish: Prawo finansowe, niestacjonarne (wieczorowe), drugiego stopnia)
second cycle programme
full-time, 2-year studies
Language: Polish

Opis programu studiów:

UWAGA: Zajęcia na kierunku Prawo finansowe i skarbowość (studia II stopnia, niestacjonarne) odbywać będą się co tydzień w piątki (od godz. 16:45) i w soboty.

Studia na kierunku Prawo finansowe i skarbowość (studia II stopnia, niestacjonarne) zaliczane są do dziedziny nauk społecznych i dyscypliny nauki prawne.

Studia drugiego stopnia (studia magisterskie) na kierunku Prawo Finansowe i Skarbowość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego mają charakter prawniczy, lecz są uzupełnione o rozbudowane wątki interdyscyplinarne z zakresu: nauki finansów, administratywistyki, rachunkowości i wiedzy ekonomicznej.

Koncepcja kształcenia dla studiów drugiego stopnia (studia magisterskie) na kierunku Prawo Finansowe i Skarbowość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego zakłada, że mogą one stanowić kontynuację studiów pierwszego stopnia w zakresie administracji, ekonomii, finansów lub rachunkowości, prowadząc do poszerzenia zdobytej już wiedzy oraz specjalizacji w wąskich obszarach funkcjonowania administracji finansowej i skarbowej oraz instytucji finansowych. Mogą one stanowić także ciekawe uzupełnienie wiedzy i wykształcenia zdobytego w ramach innych kierunków studiów o finansowe aspekty działalności państwa i innych podmiotów publicznych lub prywatnych. W obu przypadkach studia pozwalają na rozwój kluczowych kompetencji społecznych i umiejętności, w tym w szczególności umiejętności wykorzystywania w praktyce nabytej wiedzy, sposobu profesjonalnej argumentacji i schematów praktycznego myślenia.

Zajęcia objęte programem studiów odbywają się w piątek popołudniu i w sobotę. Taki model studiów pozwala na ich swobodne łączenie z pełnoetatową pracą zawodową, zdobywaniem praktyk czy realizacją własnych pasji. Wszystkie zajęcia odbywają się w budynkach znajdujących się w prestiżowych i dobrze skomunikowanych lokalizacjach w Śródmieściu - na kampusie centralnym przy Krakowskim Przedmieściu lub na Powiślu (w odległości około 5-7 minut pieszo od kampusu centralnego). Budynki są w pełni dostępne i przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wydział dysponuje obecnie ponad 20 salami dydaktycznymi (w 4 budynkach), pozwalającymi na komfortowe prowadzenie i uczestniczenie w wykładach, ćwiczeniach, warsztatach oraz zajęciach seminaryjnych, a także salą do symulacji rozpraw sądowych.

Studenci zyskują ponadto dostęp do najlepiej wyposażonej biblioteki prawniczej w Polsce, obejmującej również pokaźne zbiory z zakresu prawa administracyjnego i nauki administracji.

Program studiów obowiązujący na kierunku Prawo Finansowe i Skarbowość nie przewiduje obowiązku odbycia przez studenta praktyki zawodowej. Studia są prowadzone w trybie niestacjonarnym, zaś osoby, które dotychczas wybierały ten kierunek studiów w przytłaczającej większości pracują zawodowo i mają bogate doświadczenie praktyczne.

Sylwetka absolwenta:

Dzięki uzyskaniu szerokiej i kompleksowej wiedzy ogólnoakademickiej, osoby które ukończą studia drugiego stopnia na kierunku Prawo Finansowe i Skarbowość (studia magisterskie), są przygotowane do wejścia na konkurencyjny i wymagający rynek pracy, a także do czynnego uczestniczenia w rozmaitych wydarzeniach życia zawodowego, społecznego i gospodarczego. Nabyte i rozwinięte w trakcie studiów kompetencje interpersonalne, umiejętności sprawnego i skutecznego komunikowania się z otoczeniem, rzeczowej argumentacji i obrony prezentowanych poglądów, a także umiejętność pracy zadaniowej, pracy w grupach, wykorzystywania posiadanej szerokiej wiedzy ogólnoakademickiej i problemowego sposobu myślenia w praktyce zawodowej, pozwalają absolwentom na podjęcie pracy w administracji publicznej, w tym zwłaszcza finansowej i skarbowej oraz instytucjach finansowych oraz uczestniczyć́ w wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego. Posiadana wiedza, umiejętności i kompetencje pozwalają także na podjęcie i sprawne prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie obsługi rozliczeń podatkowych lub współpracę z szeroko rozumianym biznesem i sektorem publicznym. Absolwent jest merytorycznie przygotowany do pracy w sektorze bankowości i ubezpieczeń, doradztwie podatkowym i prawnym, konsultingu, pionach finansowych podmiotów gospodarczych oraz biurach rachunkowych.

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Prawo Finansowe i Skarbowość, którego udział w zajęciach związanych z prowadzeniem badań naukowych, w tym przede wszystkim w seminarium magisterskim i zajęciach w ramach specjalizacji, wykazał jego predyspozycje do pracy badawczej i naukowej, będzie gotowy do podjęcia i kontynuowania nauki na studiach III stopnia, zmierzających do uzyskania stopnia naukowego doktora.

Na mocy odrębnej umowy zawartej z Państwową Komisją Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego, absolwent, który zdał lub zaliczył określone przedmioty, jest zwolniony z części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

Second cycle degree – magister – In Financial Law and Finances

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Learning outcomes

None

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/