On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Special Education > (in Polish) Pedagogika specjalna

(in Polish) Pedagogika specjalna (NZJ-PRK-PDS)

(in Polish: Pedagogika specjalna)
(in Polish) Jednolite magisterskie
(in Polish) Niestacjonarne (zaoczne), (in Polish) 5-letnie
Language: Polish

Dzień Otwarty na Wydziale Pedagogicznym UW

Zapraszamy na prezentację poszczególnych kierunków przygotowaną przez samych studentów.

11 czerwca 2022, 11:00- 15:00Wydział Pedagogiczny UW, ul. Mokotowska 16/20, 00-561 Warszawa

Więcej informacji: tutaj

Nazwa kierunku: Pedagogika specjalna, studia jednolite, niestacjonarne

Opis programu studiów

Dziedzina nauk społecznych; dyscyplina: Pedagogika

Charakterystyka programu:

Utworzenie 5-letniego, jednolitego kierunku studiów: pedagogika specjalna jest efektem wprowadzenia w Ustawie 2.0 obowiązku kształcenia nauczycieli/pedagogów specjalnych w takim trybie. Zapis ten pozwala kształcić nauczycieli na wysokim poziomie z uwzględnieniem potrzeb współczesnego społeczeństwa i współczesnej szkoły. Wysoka jakość kształcenia specjalnego umożliwia rozwój potencjału dzieci z niepełnosprawnościami, ich lepsze przygotowanie do wyzwań współczesności, wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze zróżnicowanymi SPE także ze środowisk defaworyzowanych oraz efektywne ich przygotowanie do społecznej integracji w kolejnych etapach edukacji.

Program jest zgodny z wymaganiami kierunkowymi kształcenia pedagogów, standardami kształcenia nauczycieli i Polskimi Ramami Kwalifikacji dla nauk społecznych oraz spełniają oczekiwania pracodawców. W konstrukcji programu uwzględnione zostały aktualne i perspektywiczne potrzeby gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, które są zgodne z wskazanymi przez Partnership for 21st Century Skills oraz National Council for Social Studies.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się głównie w budynku Wydziału (ul. Mokotowska 16/20 w soboty i niedziele (zjazdy odbywają się najczęściej co dwa tygodnie). Praktyki studenckie organizowane są w placówkach na terenie Warszawy i pod opieką pracownika naukowo-dydaktycznego. W sytuacjach indywidualnych praktyki można zrealizować w miejscu swojego zamieszkania w kontakcie z opiekunem z Wydziału.

Wszystkie informacje dotyczące programu studiów znajdują się na stronie internetowej Wydziału: www.pedagog.uw.edu.pl

Sylwetka absolwenta:

Absolwenci są przygotowani do wykonywania zawodu nauczyciela we wszystkich, obecnie realizowanych formach edukacji dzieci i młodzieży ze SPE: włączającej, integracyjnej oraz przedszkolach i szkołach specjalnych

Absolwent kierunku Pedagogika Specjalna jest wyposażony w:

1. kompetencje osobiste nauczyciela, w tym umiejętności:

 • rozumienie potrzeby kształcenia przez całe życie- definiowanie zadań, ustalanie ich priorytetów, planowanie i organizowanie własnego działania z uwzględnieniem czasu na relaks i rozwijanie zainteresowań, nabywanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, wypaleniem zawodowym;
 • umiejętności współpracy w zespole, podejmowania zadań i wspólnego rozwiązywania problemów, projektowania działań w bliższej i dalszej perspektywie;
 • korzystanie z literatury naukowej, badawczej, opublikowanej także w językach obcych;
 • porozumiewanie się/biegłość w języku ojczystym i angielskim w celu wymiany doświadczeń;
 • wyszukiwanie i zarządzanie informacją - ocena, selekcja informacji, krytyczna analiza, posługiwanie się zasadami prawnymi i etycznymi dotyczącymi dostępu i przetwarzania informacji;
 • opracowanie elektronicznego Portfolio i dokumentowanie doświadczeń zawodowych;

2. kompetencje dydaktyczne i wychowawcze nauczyciela obejmujące:

 • nawiązywanie z dziećmi ze SPE relacji wspierających ich rozwój zgodnie z indywidualnymi potrzebami;
 • projektowanie i organizowanie procesu nauczania i uczenia się dzieci z niepełnosprawnościami z wykorzystaniem nowatorskich metod, form i środków dydaktycznych, zarządzanie klasą, rozwiązywanie problemów wychowawczych, organizowanie tutoringu szkolnego;
 • kreatywność i innowacyjność- generowanie oryginalnych pomysłów edukacyjnych, dzielenie się nimi, akceptacja odmiennych sposobów myślenia i działania, zaangażowanie w innowacyjne działania, które mogą przynieść trwały i wymierny efekt, przedsiębiorczość;
 • elastyczność i gotowość do zmiany w związku z różnymi potrzebami i oczekiwaniami dzieci ze SPE i ich środowiska społecznego w tym rodzinnego;
 • myślenie krytyczne i rozwiązywanie problemów wychowawczych i dydaktycznych;
 • poznanie i wykorzystanie różnych narzędzi TIK stosowanych w edukacji i zalecanych do pracy z dziećmi;

3. kompetencje niezbędne do funkcjonowania w instytucji edukacyjnej jako organizacji społecznej:

 • kompetencje komunikacyjne i interpersonalne- otwieranie i podtrzymywanie kontaktu, tworzenie klimatu emocjonalnego wspierającego współpracę, rozwiązywanie problemów i negocjowanie, podnoszenie motywacji w działaniu;
 • przywództwo-nabywanie cech i wartości, sprzyjających pozyskiwaniu sojuszników i tworzeniu zespołów wspólnie osiągających uzgodnione cele;
 • współpraca z innymi- umiejętność efektywnej pracy w zespołach o różnym składzie osobowym, pełnienie różnych ról, elastyczność, kompromisowość i otwartość na pomaganie innym członkom zespołu, przejmowanie odpowiedzialności za efekt wspólnej pracy;
 • kreowanie środowiska wspólnej aktywności innowacyjnej w obszarze oświaty, tworzenie i wykorzystywanie sieci służących współpracy przy realizacji różnych, innowacyjnych celów zawodowych.

Ukończenie studiów uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do Szkół Doktorskich.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

Long cycle programme, magister in Special Education

Access to further studies:

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/