On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Organization of Labour Market > (in Polish) Organizowanie rynku pracy, stacjonarne, pierwszego stopnia

(in Polish) Organizowanie rynku pracy, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-ORP)

(in Polish: Organizowanie rynku pracy, stacjonarne, pierwszego stopnia)
first cycle programme
full-time, 3-year studies
Language: Polish

Organizowanie rynku pracy to studia…

… dla przyszłych specjalistów ds. HR, pośredników pracy, specjalistów ds. szkoleń, doradców zawodowych.

Ogólna charakterystyka

Organizowanie rynku pracy (Organization of Labour Market ) to nowoczesne studia o profilu praktycznym, utworzone pod honorowym patronatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i skierowane do osób zainteresowanych problematyką funkcjonowania rynku pracy i zarządzaniem rynkiem pracy.

Kierunek ma charakter interdyscyplinarny, gdyż do skutecznego zarządzania rynkiem pracy konieczne jest uwzględnienie wielu elementów i perspektyw. Studia obejmują przedmioty ekonomiczne, socjologiczne i prawne. Studenci poznają m.in. lokalne, regionalne, krajowe i międzynarodowe czynniki kształtujące rynek pracy, zagadnienia współpracy międzysektorowej oraz zasady działania Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczą się diagnozy i monitoringu rynku pracy, a także metod prowadzenia badań społecznych. Poznają kluczowe zagadnienia z obszaru doradztwa zawodowego i planowania kariery oraz programy work-life balance.

Zmieniający się rynek pracy oznacza zapotrzebowanie na dobrze i wszechstronnie przygotowanych absolwentów studiów wyższych – kompetentnych, innowacyjnych, nadążających za tempem zachodzących zmian . Dla efektywnego działania na rynku pracy oraz wykorzystania środków Unii Europejskiej konieczni są fachowcy, którzy będą w stanie tworzyć projekty przedsięwzięć i skutecznie wprowadzać je w życie. Potrzebna jest kadra osób znających mechanizmy ekonomii i polityki rynku pracy oraz posiadających umiejętności niezbędne do efektywnego wykorzystania zasobów ludzkich. Kluczem do sukcesu jest dzisiaj praktyka i gruntowna wiedza na temat funkcjonowania rynku pracy. Studia organizowanie rynku pracy koncentrują się na praktycznych zagadnieniach zatrudnienia i życia zawodowego dając wiedzę oraz umiejętności konieczne do poszukiwania optymalnych rozwiązań.

Program studiów

Studia I stopnia (licencjackie) trwają sześć semestrów i są przeznaczone dla absolwentów szkół średnich. Mogą na nie aplikować osoby posiadające polską, zagraniczną, międzynarodową lub europejską maturę. Studia realizowane są w formie stacjonarnej, zaś kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników maturalnych.

Program studiów obejmuje dwa komplementarne bloki treści kształcenia:

  • odnoszące się do wiedzy i umiejętności analitycznych z zakresu funkcjonowania rynku pracy,
  • odnoszące się do wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych związanych z bezpośrednią pracą z ludźmi w obszarze organizowania i zarządzania rynkiem pracy.

W zakresie pierwszego bloku student uzyskuje wiedzę i nabywa umiejętności z obszaru ekonomii (w tym ekonomii rynku pracy), prawa pracy, administracji publicznej, społecznych aspektów pracy, organizowania i funkcjonowania rynku pracy, a także metodologii badań prowadzonych w obszarze rynku pracy (w ujęciu statycznym i dynamicznym, także w odniesieniu do badań ewaluacyjnych). W bloku treści kształcenia odnoszących się do bezpośredniej pracy z ludźmi nacisk kładziony jest na nabywanie umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu diagnozy kompetencji zawodowych, doradztwa zawodowego i planowania kariery zawodowej, pośrednictwa pracy w ujęciu krajowym i międzynarodowym, planowania usług rynku pracy i projektowania programów integracji i reintegracji zawodowej z wykorzystaniem odpowiednich instrumentów i uwzględnieniem sytuacji i potrzeb grup defaworyzowanych na rynku pracy, budowania zespołu zadaniowego w miejscu pracy i zarządzania nim oraz współpracy międzyorganizacyjnej.

Przygotowanie studenta do podejmowania aktywności zawodowej opiera się nie tylko na wiedzy przekazanej w trakcie zajęć uniwersyteckich, ale również na wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach zdobytych w trakcie zajęć warsztatowych oraz praktyk. Konstrukcja programu studiów pozwala bowiem na nieustanne konfrontowanie wiedzy zdobytej podczas zajęć dydaktycznych z wiedzą i doświadczeniami zdobywanymi na zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych. Na drugim i trzecim roku studiów studenci odbywają obowiązkowe praktyki zawodowe w wymiarze 720 godzin (w uzasadnionych przypadkach praktyki mogą być realizowane wcześniej lub w trakcie przerw międzysemestralnych).

Szczegółowy program studiów I stopnia (licencjackich) na stronie: https://wnpism.uw.edu.pl/

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów posiada wiedzę na temat funkcjonowania polskiego i europejskiego rynku pracy oraz kształtujących je mechanizmów. Ma podstawową wiedzę ekonomiczną i socjologiczną. Zna instrumenty prawne i finansowe polityki rynku pracy oraz zasady działania kluczowych instytucji rynku pracy.

Absolwent posiada umiejętności badania i analizy rzeczywistości społecznej oraz diagnozowania i monitoringu rynku pracy, a także projektowania rozwiązań w wymiarze indywidualnym i grupowym.

Absolwent posiada wiedzę na temat wyzwań, jakie stawia rynek pracy przed pojedynczymi ludźmi: konieczności uzyskiwania nowych kompetencji, wyboru ścieżki kariery zawodowej i jej zmiany/korekty, rozwoju umiejętności pracy w grupie, czy też organizowania pracy zespołu. Absolwent posiada umiejętności w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, doradztwa zawodowego, rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, pośrednictwa pracy oraz współpracy z europejskimi strukturami wspierającymi realizację zadań z zakresu rynku pracy.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia w obszarze nauk społecznych.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

First cycle degree - licencjat - Organization of Labour Market

Access to further studies:

second cycle programme

Learning outcomes

Knowledge:

-Has basic knowledge of the specificity of social sciences compared to other sciences, and knowledge of the place of work sciences within the social sciences.
-Has knowledge of social bonds built in the context of the work performed, as well as arising on their foundation, norms and rules of social life.
-Has knowledge of the norms and rules organizing work and the labor market and the structures and social institutions created on their basis.
-Knows the basic institutional and organizational labor and labor market structures, understands the relations between them and the dynamics of their transformations.
-Knows the tools for acquiring data on social ties, norms and rules generated in the context of work, as well as institutions, structures and organizations created by them.
-Knows the basic axiological concepts relating to human work, its role in human life and its influence on the shape of social relations and structures.
-Knows the ways of creating and conducting commercial and non-for-profit activities aimed at the development of labor and labor market ties, norms and structures.
-Knows and understands the basic concepts and principles of the protection of industrial property and copyright.
-Has elementary knowledge of occupational health and safety in labor market institutions.

Skills:

-Is able to use in the course of professional work knowledge of labor sciences to analyze and interpret social processes and phenomena occurring in the area of labor and labor market.
-Is able to use in the course of professional work the acquired knowledge in the field of labor sciences in order to indicate the reasons for the occurrence and dynamics of development of social processes and phenomena occurring in the area of labour and the labor market.
-Is able to use knowledge and analytical tools in the course of professional work to forecast the practical consequences of changes occurring in the area of labour and the labor market.
-Based on the knowledge and skills acquired during apprenticeships, in the course of professional work, is able to assess and manage the processes occurring in the area of work and on the labor market, being aware of the normative features of the choices made.
-Has the ability to create papers (in Polish and a foreign language) of their own research, analyzes and forecasts relating to knowledge related to labor sciences and is able to use those skills in their own professional work.
-Has the ability to public presentation (in Polish and a foreign language) of their own research, analyzes and forecasts relating to knowledge related to labor sciences and is able to use those skills in their own professional work.
-Has language skills in the field of fields of study and disciplines related to labour and the labor market in accordance with the requirements specified for the B2 level of the European System for the Description of Language Education

Social competence:

-Understands the necessity of continuous learning and is able to supplement and improve their own knowledge and professional skills, as well as motivate others to undertake lifelong education.
-Adopts an active, creative and flexible attitude towards the surrounding world and professional work; plans the professional tasks undertaken thereby in an appropriate manner and solves the problems that arise during their implementation.
-Can prepare research and practical social projects related to the area of labor and the labor market in the course of their own professional work, using the knowledge gained during their own studies, as well as effectively cooperating with other people.
-Is able to to think and act in an entrepreneurial manner
-Is able to build a task team in the workplace and actively cooperate with other people within it.
-Correctly identifies and resolves dilemmas related to the performance of professions in the area of organizing and managing the labor market.
-Understands the need to take care of their own physical fitness throughout their life, necessary to maintain health and perform professional activity

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/