On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Organization of Labour Market > (in Polish) Organizowanie rynku pracy, stacjonarne, pierwszego stopnia

(in Polish) Organizowanie rynku pracy, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-ORP)

(in Polish: Organizowanie rynku pracy, stacjonarne, pierwszego stopnia)
first cycle programme
full-time, 3-year studies
Language: Polish

Organizowanie rynku pracy to studia…

… dla przyszłych specjalistów ds. HR, pośredników pracy, doradców zawodowych, trenerów pracy, specjalistów ds. szkoleń, specjalistów ds. społecznej odpowiedzialności biznesu.

Ogólna charakterystyka

Organizowanie rynku pracy to nowoczesne studia o profilu praktycznym, skierowane do osób zainteresowanych problematyką funkcjonowania rynku pracy i zarządzaniem rynkiem pracy.

Kierunek ma charakter interdyscyplinarny, gdyż do skutecznego zarządzania rynkiem pracy konieczne jest uwzględnienie wielu elementów i perspektyw. Studia obejmują przedmioty ekonomiczne, socjologiczne, politologiczne i prawne. Studenci poznają m.in. lokalne, regionalne, krajowe i międzynarodowe czynniki kształtujące rynek pracy, zagadnienia współpracy międzysektorowej oraz zasady działania Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczą się diagnozy i monitoringu rynku pracy, a także metod prowadzenia badań społecznych. Poznają kluczowe zagadnienia z obszaru doradztwa zawodowego i planowania kariery oraz programy work-life balance.

Na zmieniającym się rynku pracy rośnie zapotrzebowanie na dobrze i wszechstronnie przygotowanych absolwentów studiów wyższych – kompetentnych, innowacyjnych, nadążających za tempem zachodzących zmian . Dla efektywnego działania na rynku pracy oraz wykorzystania środków Unii Europejskiej konieczni są fachowcy, którzy będą w stanie tworzyć projekty przedsięwzięć i skutecznie wprowadzać je w życie. Potrzebna jest kadra osób znających mechanizmy ekonomii i polityki rynku pracy oraz posiadających umiejętności niezbędne do efektywnego wykorzystania zasobów ludzkich. Kluczem do sukcesu jest dzisiaj praktyka i gruntowna wiedza na temat funkcjonowania rynku pracy. Studia organizowanie rynku pracy koncentrują się na praktycznych zagadnieniach zatrudnienia i życia zawodowego dając wiedzę oraz umiejętności konieczne do poszukiwania najlepszych rozwiązań.

Program studiów

Studia I stopnia (licencjackie) trwają sześć semestrów i są przeznaczone dla absolwentów szkół średnich. Mogą na nie aplikować osoby posiadające polską, zagraniczną, międzynarodową lub europejską maturę. Studia realizowane są w formie stacjonarnej, zaś kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników maturalnych.

Program studiów obejmuje dwa komplementarne bloki treści kształcenia:

  • odnoszące się do wiedzy i umiejętności analitycznych z zakresu funkcjonowania rynku pracy,
  • odnoszące się do wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych związanych z bezpośrednią pracą z ludźmi w obszarze organizowania i zarządzania rynkiem pracy.

W zakresie pierwszego bloku student uzyskuje wiedzę i nabywa umiejętności z obszaru ekonomii (w tym ekonomii rynku pracy), prawa pracy, administracji publicznej, społecznych aspektów pracy, organizowania i funkcjonowania rynku pracy, a także metodologii badań prowadzonych w obszarze rynku pracy (w ujęciu statycznym i dynamicznym, także w odniesieniu do badań ewaluacyjnych). W bloku treści kształcenia odnoszących się do bezpośredniej pracy z ludźmi nacisk kładziony jest na nabywanie umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu diagnozy kompetencji zawodowych, doradztwa zawodowego i planowania kariery zawodowej, pośrednictwa pracy w ujęciu krajowym i międzynarodowym, planowania usług rynku pracy i projektowania programów integracji i reintegracji zawodowej z wykorzystaniem odpowiednich instrumentów i uwzględnieniem sytuacji i potrzeb grup defaworyzowanych na rynku pracy, budowania zespołu zadaniowego w miejscu pracy i zarządzania nim oraz współpracy międzyorganizacyjnej.

Przygotowanie studenta do podejmowania aktywności zawodowej opiera się nie tylko na wiedzy przekazanej w trakcie zajęć uniwersyteckich, ale również na wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach zdobytych w trakcie zajęć warsztatowych oraz praktyk. Konstrukcja programu studiów pozwala bowiem na nieustanne konfrontowanie wiedzy zdobytej podczas zajęć dydaktycznych z wiedzą i doświadczeniami zdobywanymi na zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych. Na drugim i trzecim roku studiów studenci odbywają obowiązkowe praktyki zawodowe w wymiarze 720 godzin (w uzasadnionych przypadkach praktyki mogą być realizowane wcześniej lub w trakcie przerw międzysemestralnych).

Szczegółowy program studiów I stopnia (licencjackich) na stronie Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów posiada wiedzę na temat funkcjonowania polskiego i europejskiego rynku pracy oraz kształtujących je mechanizmów. Ma podstawową wiedzę ekonomiczną i socjologiczną. Zna instrumenty prawne i finansowe polityki rynku pracy oraz zasady działania kluczowych instytucji rynku pracy.

Absolwent posiada umiejętności badania i analizy rzeczywistości społecznej oraz diagnozowania i monitoringu rynku pracy, a także projektowania rozwiązań w wymiarze indywidualnym i grupowym.

Absolwent posiada wiedzę na temat wyzwań, jakie stawia rynek pracy przed pojedynczymi ludźmi: konieczności uzyskiwania nowych kompetencji, wyboru ścieżki kariery zawodowej i jej zmiany (korekty), rozwoju umiejętności pracy w grupie, czy też organizowania pracy zespołu. Absolwent posiada umiejętności w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, doradztwa zawodowego, rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, pośrednictwa pracy oraz współpracy z europejskimi strukturami wspierającymi realizację zadań z zakresu rynku pracy.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia w obszarze nauk społecznych.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

First cycle degree - licencjat - Organization of Labour Market

Access to further studies:

second cycle programme

Learning outcomes

Knowledge: the graduate knows and understands
– the specificity of political science and administration compared to other sciences and the place of labour studies in the framework of the social sciences;
– the social ties developed in the context of the work performed and the norms and rules of social life that arise on their basis;
– the theories describing norms and rules governing the work and labour market, in addition to the social structures and institutions created on their basis; knows their sources, understands conditions and consequences of their application in the spheres of practical and professional activity;
– the basic institutional and organisational structures of work and the labour market, their mutual relations and the dynamics of their transformation;
– in practice – the tools for obtaining data on the social ties, norms and rules established in the context of work and the institutions, structures and organisations they create;
– the basic axiological concepts relating to human labour, its role in the human life and its impact on the shape of social relations and structures;
– how to create and carry out commercial and non-for-profit activities aimed at developing links, norms and structures in the labour market;
– basic notions and principles in the field of industrial property and copyright law protection;
– ethical, legal and cultural principles and norms, especially in social relations.

Skills: the graduate is able
– to apply for practical purposes the knowledge of labour studies to analyse and interpret social processes and phenomena occurring in the field of work and labour market;
– to apply the acquired knowledge in the field of labour studies in order to identify the reasons for the occurrence and course of social processes and phenomena taking place in the sphere of work and on the labour market;
– to apply knowledge and analytical tools to forecast the practical consequences of changes in the field of work, including the selection and application of advanced information and communication techniques;
– to assess and manage work and labour market processes on the basis of their knowledge and skills acquired in the course of their internship and are aware of the normative character of the choices they make;
– to produce written studies on their research, analyses and forecasts relating to the knowledge in the field of labour studies;
– to present their research, analyses and forecasts relating to knowledge in the field of labour studies in public and participate in the debate on these issues;
– to speak a foreign language at a CEFR B2 level;
– to build a project team, plan and organise its work and cooperate actively with others;
– to plan their own learning, regularly improve their knowledge and skills and motivate others to engage in lifelong learning.

Social skills: the graduate is prepared
– to use their knowledge practically in their professional activity; to recognise the significance of knowledge in the field of social sciences, labour studies and others in everyday functioning;
– to critically assess the knowledge they possess and to take expert opinions into account when determining priorities in the completion of specific tasks;
– to prepare research and practical social projects related to the field of work and the labour market, applying the knowledge they acquired during their studies and being able to expand it, as well as cooperating effectively with others, including gaining knowledge from experts;
– to adopt an active attitude towards the world around them, including initiating actions in the public interest, appropriately planning the undertaken tasks and solving problems that arise in the course of their completion;
– to think and act entrepreneurially;
– to correctly identify and resolve dilemmas related to pursuing professions in the field of organising and managing the labour market, while adhering to professional ethics and expecting the same from others.

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/