On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Teaching Foreign Languages > Teaching foreign languages, English language teaching, secondary subject - teaching social studies, first-cycle, full-time studies

Teaching foreign languages, English language teaching, secondary subject - teaching social studies, first-cycle, full-time studies (S1-PRK-NJO-A-WoS)

(in Polish: Nauczanie języków obcych, j. angielski, dod. nauczanie przedmiotu wiedza o społeczeństwie, stacjonarne, I stopnia)
first cycle programme
full-time, 3-year studies
Language: English, Polish

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego (CKNJOiEE UW) prowadzi trzyletnie wyższe studia nauczycielskie w systemie stacjonarnym, w dyscyplinie wiodącej językoznawstwo. Program studiów na kierunku „nauczanie języków obcych” jest unikalny w skali kraju. Jest to jedyny w Polsce akademicki program kształcenia nauczycieli języków obcych o profilu praktycznym, przygotowujący równolegle do wykonywania zawodu nauczyciela dwóch przedmiotów.

Program studiów obejmuje praktyczną naukę języka angielskiego, przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne (w tym praktyki pedagogiczne, które pozwalają zapoznać się z zawodem) oraz przedmioty podstawowe i uzupełniające, w skład których wchodzą zajęcia z językoznawstwa, historii, kultury i literatury krajów anglojęzycznych, a także informatyczne przygotowanie przyszłych nauczycieli języka angielskiego. W ramach studiów realizowana jest obowiązkowa druga specjalność nauczycielska, uprawniająca do nauczania drugiego przedmiotu: języka francuskiego lub języka niemieckiego lub przedmiotu „wiedza o społeczeństwie”. Program studiów w zakresie tych przedmiotów obejmuje: praktyczną naukę języka francuskiego/niemieckiego, przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne (w tym praktyki pedagogiczne, które pozwalają zapoznać się z zawodem), oraz blok przedmiotów podstawowych i uzupełniających, w skład którego wchodzą zajęcia z językoznawstwa, historii, kultury i literatury krajów francusko-/niemiecko- języcznych, a także informatyczne przygotowanie przyszłych nauczycieli języka francuskiego/niemieckiego. Praktyki studenckie student odbywa w przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach językowych, placówkach kulturalno-oświatowych oraz opcjonalnie w ramach programu Erasmus+.

Aktualny plan studiów znajduje się na stronie Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej.

Zajęcia odbywają się w budynku dydaktycznym Ksawerów, przy al. Niepodległości 22 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00 i są prowadzone w przeważającej części w języku angielskim lub w języku dodatkowej specjalności.

Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku nauczanie języków obcych absolwent może podjąć studia II stopnia na tym kierunku, które pozwalają uzyskać niezbędne kwalifikacje do zawodu nauczyciela dwóch przedmiotów na każdym etapie edukacyjnym (przedszkole, szkoła podstawowa, średnia i wyższa).

Studia w CKNJOiEE UW przygotowują do zawodu nauczyciela języka angielskiego oraz drugiego przedmiotu (języka francuskiego lub języka niemieckiego lub przedmiotu "wiedza o społeczeństwie", także w języku obcym głównej specjalności w klasach dwujęzycznych).

Kandydaci powinni być świadomi, że praca w zawodzie nauczyciela wymaga:

 • umiejętności interpersonalnych,
 • umiejętności komunikowania się z ludźmi w różnym wieku oraz o różnym usposobieniu,
 • współpracy w grupie,
 • empatii,
 • tolerancji,
 • cierpliwości,
 • rozwiązywania problemów wychowawczych i opiekuńczych,
 • zdolności przywódczych,
 • zdolności organizacyjnych,
 • planowania i twórczego myślenia,
 • samodzielności,
 • odpowiedzialności,
 • odporności na stres oraz umiejętności radzenia sobie z emocjami.

Absolwent studiów w CKNJOiEE UW posiada następujące kompetencje:

W zakresie wiedzy zna i rozumie:

 • terminologię w zakresie: językoznawstwa, kulturoznawstwa i literaturoznawstwa angielskiego/niemieckiego/francuskiego obszaru językowego,
 • szczegółową dydaktykę przedmiotową, zorientowaną na zastosowanie w nauczaniu studiowanego języka w szkołach podstawowych oraz przedszkolach,
 • pedagogikę i psychologię zorientowane na zastosowanie w nauczaniu języka w szkołach podstawowych oraz przedszkolach,
 • naukę języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego, jeśli wybrał jako drugi przedmiot naukę języka francuskiego lub niemieckiego,
 • wiedzę o społeczeństwie, jeśli wybrał nauczanie przedmiotu "wiedza o społeczeństwie",
 • podstawę programową odnoszącą się do nauczania języków obcych oraz wiedzy o społeczeństwie w szkołach podstawowych,
 • społeczne, prawne i ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania instytucji edukacyjnych w Polsce oraz w Unii Europejskiej,
 • techniki, programy i aplikacje technologii informacyjnej i komunikacyjnej (TIK) niezbędne w pracy nauczyciela,
 • zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, działania placówek oświatowych oraz ochrony własności intelektualnej.

W zakresie umiejętności posiada:

 • zbliżoną do rodzimej znajomość języka angielskiego na poziomie min. C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ),
 • zbliżoną do rodzimej znajomość języka francuskiego lub języka niemieckiego na poziomie C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ), jeżeli wybrał nauczanie języka francuskiego lub nauczanie języka niemieckiego,
 • bardzo dobrą znajomość języka obcego na poziomie min. B1 wg ESOKJ, jeżeli wybrał nauczanie przedmiotu "wiedza o społeczeństwie",
 • umiejętność zastosowania języka angielskiego oraz wiedzy o literaturze, kulturze i historii krajów anglojęzycznego obszaru językowego, a także języka francuskiego lub języka niemieckiego lub wiedzy o społeczeństwie – opcjonalnie - w nauczaniu w szkołach podstawowych oraz w przedszkolach,
 • umiejętność stosowania narzędzi, programów i aplikacji technologii informacyjno-komunikacyjnej w dydaktyce języka obcego,
 • umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań wychowawczych związanych z pracą nauczyciela.

W zakresie kompetencji społecznych:

 • prawidłowo rozpoznaje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu,
 • posiada kompetencje osobowe, interpersonalne i międzykulturowe przygotowujące do skutecznego i konstruktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym, takie jak kreatywność, otwartość na wielokulturowość i wielojęzyczność, umiejętność samooceny, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów,
 • świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego własnego regionu, Polski i Europy,
 • współdziała i pracuje w grupie, przyjmując w niej różne role,
 • rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

B.A. in the field of teaching foreign languages with major in English, secondary subject teaching social studies

Access to further studies:

second cycle programme

Learning outcomes

Knowledge - the graduate knows and understands:
- in an advanced way chosen facts, theories, institutions and processes related to the study areas relevant to the teaching of foreign languages: linguistics, literary studies, pedagogy and education studies, psychology, culture and religion studies and related to the study areas relevant to the teaching of social studies: politics, administration and public policy studies, social sciences, public communication and media studies, law, aimed at practical application in teaching foreign languages in kindergartens and at the first and second educational stages or teaching social studies at the second educational stage
- the methods, norms, procedures and standards of good practice in schools with monolingual and bilingual classrooms
-to an advanced degree the purpose, organization, legal basis and functioning of educational, care-giving, therapeutic and cultural institutions
-various participants involved in educational, care-giving, and cultural activities

Skills - the graduate is able to:
-independently plan and implement typical projects related to foreign language teaching environments (including kindergartens and primary schools) and other institutions related to foreign language teaching and teaching social studies at the second educational stage
-use basic theories in psychology, pedagogy and education, and other related disciplines to analyse and interpret educational, social and cultural issues, as well as understand the motives and patterns of human behaviour
-speak and write consistently and precisely in Polish and in English on topics related to selected educational matters, applying different theoretical approaches and using findings from disciplines relevant to social studies
-use language skills at CEFR level C1 in English and the second foreign language (lektorat) at CEFR level B1

Social competences - the graduate is prepared to:
- undertake psychological, pedagogic and educational actions in kindergarten, school and out-of-school settings, is confident of their meaning and appropriateness, is ready to face professional challenges
-see the importance of behaving in a professional manner and is able to reflect on the ethical issues raised in the teaching profession

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/