On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Teaching Foreign Languages > Teaching foreign languages, English language teaching, secondary subject - German language teaching, first-cycle, full-time studies

Teaching foreign languages, English language teaching, secondary subject - German language teaching, first-cycle, full-time studies (S1-PRK-NJO-A-N)

(in Polish: Nauczanie języków obcych, j. angielski, dod. nauczanie j. niemieckiego, stacjonarne, I stopnia)
first cycle programme
full-time, 3-year studies
Language: English, German, Polish

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego (CKNJOiEE UW) prowadzi trzyletnie studia nauczycielskie I stopnia na kierunku "nauczanie języków obcych", specjalność główna: nauczanie języka angielskiego, specjalność druga: nauczanie języka francuskiego lub nauczanie języka niemieckiego lub nauczanie przedmiotu Wiedza o społeczeństwie w systemie stacjonarnym.

Program studiów na kierunku "nauczanie języków obcych" to jedyny w Polsce akademicki program kształcenia nauczycieli języków obcych o profilu praktycznym, przygotowujący równolegle do wykonywania zawodu nauczyciela dwóch przedmiotów.

Student studiów I stopnia na kierunku "nauczanie języków obcych" kształci się w zakresie nauczania języka angielskiego oraz języka francuskiego lub języka niemieckiego w przedszkolu oraz na I i II etapie edukacyjnym lub przedmiotu Wiedza o społeczeństwie na II etapie edukacyjnym i zdobywa umiejętności potrzebne do nauczania tych przedmiotów w odpowiednich grupach wiekowych. Kształcenie na kierunku "nauczanie języków obcych" obejmuje przygotowanie:

 1. merytoryczne do nauczania języka angielskiego i drugiego przedmiotu: języka francuskiego lub języka niemieckiego lub przedmiotu Wiedza o społeczeństwie
 2. psychologiczno-pedagogiczne
 3. dydaktyczne w zakresie podstaw dydaktyki i emisji głosu
 4. dydaktyczne do nauczania języka angielskiego i drugiego przedmiotu: języka francuskiego lub języka niemieckiego lub przedmiotu Wiedza o społeczeństwie

Program studiów obejmuje praktyczną naukę języka angielskiego, przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne (w tym praktyki pedagogiczne, które przygotowują do zawodu oraz przedmioty podstawowe i uzupełniające, w skład których wchodzą zajęcia z językoznawstwa, historii, kultury i literatury krajów anglojęzycznych, a także informatyczne przygotowanie przyszłych nauczycieli języka angielskiego. W ramach studiów realizowana jest obowiązkowa druga specjalność nauczycielska, przygotowująca do nauczania drugiego przedmiotu: języka francuskiego lub języka niemieckiego lub przedmiotu „wiedza o społeczeństwie”. Program studiów w zakresie tych przedmiotów obejmuje: praktyczną naukę języka francuskiego/niemieckiego, przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne (w tym praktyki pedagogiczne, które przygotowują do zawodu oraz blok przedmiotów podstawowych i uzupełniających, w skład którego wchodzą zajęcia z językoznawstwa, historii, kultury i literatury krajów francusko-/niemiecko-języcznych, a także informatyczne przygotowanie przyszłych nauczycieli języka francuskiego/niemieckiego. Praktyki studenckie student odbywa w przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach językowych, placówkach kulturalno-oświatowych oraz opcjonalnie w ramach programu Erasmus+. Oferta seminariów dyplomowych na I stopniu studiów obejmuje seminaria prowadzone w języku angielskim, francuskim i niemieckim.

Absolwent studiów I stopnia na kierunku "nauczanie języków obcych" może podjąć pracę na stanowisku nauczyciela języka obcego w prywatnych szkołach językowych, prowadzić edukację językową w ramach własnej działalności gospodarczej oraz lekcje indywidualne.

Aby uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela na I i II etapie edukacyjnym w szkołach publicznych absolwent powinien ukończyć studia II stopnia w zgodzie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Kandydaci powinni być świadomi, że praca w zawodzie nauczyciela języka obcego wymaga biegłości językowej na poziomie C1 do C2. Ponadto w pracy nauczyciela kluczowe są tzw. umięjętności miękkie i kompetencje takie jak:

 • komunikowanie się z osobami w różnym wieku oraz o różnym usposobieniu i z różnych kręgów kulturowych i społecznych,
 • współpraca w grupie,
 • wygłaszanie wystąpień publicznych,
 • wyraźna i zrozumiała wymowa,
 • konstruowanie spójnych i poprawnych tekstów pisanych,
 • empatia,
 • tolerancja,
 • cierpliwość,
 • rozwiązywanie problemów wychowawczych i opiekuńczych,
 • zdolności przywódcze,
 • zdolności organizacyjne,
 • planowania i twórczego myślenia,
 • samodzielność,
 • odpowiedzialność,
 • odporność na stres oraz umiejętności radzenia sobie z emocjami.

Absolwent studiów w CKNJOiEE UW posiada następujące kompetencje:

W zakresie wiedzy zna i rozumie:

 • terminologię w zakresie: językoznawstwa, kulturoznawstwa i literaturoznawstwa angielskiego/niemieckiego/francuskiego obszaru językowego,
 • szczegółową dydaktykę przedmiotową, zorientowaną na zastosowanie w nauczaniu studiowanego języka w szkołach podstawowych oraz przedszkolach,
 • pedagogikę i psychologię zorientowane na zastosowanie w nauczaniu języka w szkołach podstawowych oraz przedszkolach,
 • naukę języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego, jeśli wybrał jako drugi przedmiot naukę języka francuskiego lub niemieckiego,
 • wiedzę o społeczeństwie, jeśli wybrał nauczanie przedmiotu "wiedza o społeczeństwie",
 • podstawę programową odnoszącą się do nauczania języków obcych oraz wiedzy o społeczeństwie w szkołach podstawowych,
 • społeczne, prawne i ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania instytucji edukacyjnych w Polsce oraz w Unii Europejskiej,
 • techniki, programy i aplikacje technologii informacyjnej i komunikacyjnej (TIK) niezbędne w pracy nauczyciela,
 • zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, działania placówek oświatowych oraz ochrony własności intelektualnej.

W zakresie umiejętności posiada:

 • zbliżoną do rodzimej znajomość języka angielskiego na poziomie min. C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ),
 • zbliżoną do rodzimej znajomość języka francuskiego lub języka niemieckiego na poziomie C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ), jeżeli wybrał nauczanie języka francuskiego lub nauczanie języka niemieckiego,
 • bardzo dobrą znajomość języka obcego na poziomie min. B1 wg ESOKJ, jeżeli wybrał nauczanie przedmiotu "wiedza o społeczeństwie",
 • umiejętność zastosowania języka angielskiego oraz wiedzy o literaturze, kulturze i historii krajów anglojęzycznego obszaru językowego, a także języka francuskiego lub języka niemieckiego lub wiedzy o społeczeństwie – opcjonalnie - w nauczaniu w szkołach podstawowych oraz w przedszkolach,
 • umiejętność stosowania narzędzi, programów i aplikacji technologii informacyjno-komunikacyjnej w dydaktyce języka obcego,
 • umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań wychowawczych związanych z pracą nauczyciela.

W zakresie kompetencji społecznych:

 • prawidłowo rozpoznaje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu,
 • posiada kompetencje osobowe, interpersonalne i międzykulturowe przygotowujące do skutecznego i konstruktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym, takie jak kreatywność, otwartość na wielokulturowość i wielojęzyczność, umiejętność samooceny, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów,
 • świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego własnego regionu, Polski i Europy,
 • współdziała i pracuje w grupie, przyjmując w niej różne role,
 • rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

Aktualny plan studiów znajduje się na stronie Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej.

Zajęcia odbywają się w budynku dydaktycznym Ksawerów, przy al. Niepodległości 22 w przedziale od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00 i są prowadzone w przeważającej części w języku angielskim lub w języku dodatkowej specjalności.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

B.A. in the field of teaching foreign languages with major in English language teaching, secondary subject: German language teaching

Access to further studies:

second cycle programme

Learning outcomes

Knowledge - the graduate knows and understands:

- to an advanced degree chosen facts, theories, institutions processes, and phenomena related to the study areas relevant to the teaching of foreign languages: linguistics, literary studies, pedagogy and education studies, psychology, culture and religion studies, history, which have practical application in teaching foreign languages in kindergartens and at the first and second educational stages
- the methods, norms, procedures and standards of good practice in institutions related to the teaching of foreign languages
-to an advanced degree the purpose, organization, legal basis and functioning of educational, care-giving, therapeutic and cultural institutions
-various participants involved in educational, care-giving, and cultural activities.

Skills - the graduate is able to:
- independently plan and implement typical projects related to foreign language teaching environments (including kindergartens and primary schools) and other institutions related to foreign language teaching
-use basic theories in psychology and pedagogy and education and other related disciplines to analyse and interpret educational, social and cultural issues, as well as understand the motives and patterns of human behaviour
-speak and write consistently and precisely in Polish and a foreign language on topics related to educational matters and the application of different theoretical approaches, using findings from other disciplines related the field of studies
-use language skills at CEFR level C1 for English and German including the specificity of academic language and that of classroom communication

Social competences - the graduate is prepared to:
- undertake psychological, pedagogic and educational actions in kindergarten, school and out-of-school settings, is confident of their meaning and appropriateness, is ready to face professional challenges
-see the importance of behaving in a professional manner and is able to reflect on the ethical issues raised in the teaching profession

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/