On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Nanoengineering > Nanoengineering, full-time, first cycle programme (engineering studies)

Nanoengineering, full-time, first cycle programme (engineering studies) (S1-PRK-NIN)

(in Polish: Nanoinżynieria, stacjonarne, pierwszego stopnia (studia inżynierskie))
first cycle programme
full-time, 3,5-year studies
Language: Polish

Program studiów

 • Studia 3,5 letnie, absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera.
 • dyscyplina wiodąca: nauki fizyczne, pozostałe dyscypliny: nauki chemiczne
 • studia interdyscyplinarne
 • kształcenie w zakresie fizyki oparte o światowej klasy badania naukowe prowadzone na Wydziale Fizyki UW
 • kształcenie w zakresie chemii oparte o światowej klasy badania naukowe prowadzone na Wydziale Chemii UW
 • szeroki zakres zajęć laboratoryjnych na Wydziale Fizyki UW i na Wydziale Chemii UW
 • dostęp do pracowni komputerowych i bogato wyposażonych bibliotek specjalistycznych
 • możliwość wykonywania własnych projektów i prototypów w pracowni Makerspace@UW
 • praktyki zawodowe w ramach studiów
 • zajęcia na Wydziale Fizyki UW (ul. Pasteura 5) i na Wydziale Chemii UW (ul. Pasteura 1).

Studia inżynierskie I stopnia na kierunku Nanoinżynieria odpowiadają na wyzwania stojące przed współczesną technologią w zakresie badań i wykorzystania nowych materiałów oraz technologii kwantowych . Absolwenci będą mieli wiedzę zarówno z fizyki, jak i chemii oraz, co istotniejsze, będą rozumieli mechanikę kwantową stojącą za działaniem nanourządzeń. Technologie kwantowe stanowią w XXI w. wyzwanie nie tylko naukowe, ale także inżynieryjne. To, co wyróżnia naszych inżynierów, to nie tylko znajomość chemii i fizyki, ale przede wszystkim umiejętności wykorzystywania zjawisk mechaniki kwantowej do charakteryzowania, projektowania i budowania urządzeń kwantowych (detektorów, sensorów, sieci neuromorficzych, struktur fotonicznych itp.).

Studia na kierunku Nanoinżynieria Wydział Fizyki prowadzi we współpracy z Wydziałem Chemii. Studia trwają 7 semestrów. Po ich ukończeniu absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera. Program studiów, odpowiadający programowi prowadzonych od wielu lat studiów licencjackich na kierunku Inżynieria nanostruktur, wzbogacony został przedmiotami zapewniającymi uzyskanie kompetencji inżynierskich.

Sylwetka absolwenta

Absolwent:

 • jest przygotowany do pracy w zespołach interdyscyplinarnych i wspólnego rozwiązywania problemów z pogranicza fizyki i chemii.
 • ma wiedzę w zakresie podstaw fizyki klasycznej i kwantowej, chemii organicznej, chemii nieorganicznej i chemii fizycznej;
 • posiada podstawową wiedzę i zna typowe technologie inżynierskie z zakresu nanotechnologii oraz nanoinżynierii; ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych;
 • posiada znajomość matematyki wyższej i metod matematycznych oraz technik informatycznych i metod numerycznych w zakresie niezbędnym dla ilościowego opisu, zrozumienia oraz modelowania problemów fizycznych, chemicznych i w naukach pokrewnych;
 • zna podstawy programowania i inżynierii oprogramowania;
 • potrafi posługiwać się̨ przyrządami pomiarowymi: mechanicznymi, elektrycznymi i elektronicznymi oraz chemicznym sprzętem laboratoryjnym;
 • zna zasady bezpiecznego posługiwania się̨ substancjami chemicznymi i postępowania z odpadami;
 • umie korzystać z literatury naukowej, gromadzić i krytycznie analizować dane;
 • potrafi analizować problemy oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody, a przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne;
 • potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań nanoinżynierskich o charakterze praktycznym, potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego praktycznego zadania inżynierskiego. Potrafi zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla nanoinżynierii, używając właściwych metod, technik i narzędzi.

Qualification awarded:

First-cycle degree - inżynier - in Nanoengineering

Access to further studies:

second cycle programme

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/