On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Interdisciplinary Studies in Environmental Protection > Interdisciplinary Studies in Environmental Protection, full-time, second cycle programme - from the summer semester

Interdisciplinary Studies in Environmental Protection, full-time, second cycle programme - from the summer semester (S2-PRK-MSOS-L)

(in Polish: Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska, stacjonarne, drugiego stopnia od semestru letniego)
second cycle programme
full-time, 2-year studies
Language: Polish

Kierunek studiów międzywydziałowe studia ochrony środowiska (MSOŚ) (Inter-Faculty Studies In Environmental Protection) II stopnia o profilu ogólnoakademickim prowadzony jest w języku polskim przez Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem (UCBS). Jest to interdyscyplinarny kierunek studiów, ponieważ ochronę środowiska można i należy realizować w wielu dziedzinach działalności człowieka. Zatem, ten kierunek studiów nie zamyka się w jednej dziedzinie/dyscyplinie naukowej. Jest realizowany na pograniczu dziedzin nauk ścisłych i przyrodniczych oraz nauk społecznych i humanistycznych; w dyscyplinach: nauki o Ziemi i środowisku, nauki chemiczne, fizyczne, biologiczne, prawne, ekonomia i finanse, komunikacja społeczna, pedagogika oraz filozofia.

Cele stawiane edukacji na II stopniu studiów na MSOŚ to:

 • zapoznanie studenta z interdyscyplinarnymi koncepcjami w zakresie ochrony środowiska, głównie geo- i bioróżnorodności, zakłóceń jakości środowiska, ekotoksykologii, planowania przestrzennego, rozwoju zrównoważonego, ekonomicznych i prawnych problemów ochrony środowiska, filozoficznych kontekstów ochrony środowiska, normalizacji, modeli opisowych systemów przyrodniczych;
 • wyrobienie w studencie umiejętności doboru metod do zadań badawczych i rozwiązywanych problemów, tworzenia projektów, w tym edukacyjnych i przygotowywania raportów z zakresu ochrony środowiska oraz komunikatywnego porozumiewania się w mowie i piśmie z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
 • przygotowanie do samodzielności, wytrwałości i odporności na naciski;
 • przygotowanie do kreatywności w pracy badawczej indywidualnej i zespołowej.

Program studiów II stopnia składa się z:

 • przedmiotów podstawowych : statystyka i modelowanie w naukach o środowisku;
 • przedmiotów kierunkowych : ekotoksykologia, planowanie przestrzenne, polityka ochrony środowiska;
 • przedmiotów specjalizacyjnych : wybór indywidualnej ścieżki kształcenia następuje w trakcie postępowania kwalifikacyjnego na studia II stopnia spośród oferty:

Wydziału Biologii
Wydziału Chemii
Wydziału Fizyki
Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych
Wydziału Geologii
Wydziału Nauk Ekonomicznych
Wydziału Prawa i Administracji
oraz
Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem

Prace magisterskie studentów UCBS są wielokrotnie nagradzane w uczelnianych i ogólnopolskich konkursach np. konkurs im. Andrzeja Semkowa za najlepszą pracę magisterską w dziedzinie ochrony środowiska. Nasi studenci otrzymywali prestiżowe stypendia polskie i zagraniczne, np. w ramach programu stypendialnego DBU w Niemczech. Mają możliwość realizowania swoich pasji w uczelniach krajowych i zagranicznych w ramach projektów mobilności MOST i ERASMUS. Ponadto nasi studenci szczycą się sukcesami już w trakcie studiów: własnymi publikacjami, udziałem w konferencjach krajowych i międzynarodowych, zaliczonymi na uczelniach zagranicznych kursami i praktykami.

W wyniku kształcenia na poziomie studiów II stopnia absolwent kierunku MSOŚ:

 • dostrzega wielorakie związki i zależności między elementami a czynnikami środowiskowymi;
 • korzysta z wiedzy i metod badawczych różnych nauk;
 • zna narzędzia zarządzania środowiskiem, mechanizmy i procedury administracyjne;
 • przewiduje skutki ingerencji człowieka w środowisko przyrodnicze;
 • posługuje się specjalistyczną terminologią w języku polskim i angielskim;
 • wykorzystuje modele środowiskowe;
 • ocenia krytycznie informacje o środowisku;
 • stosuje nowoczesne techniki informacyjne;
 • docenia rolę edukacji ekologicznej oraz rozwoju zrównoważonego;
 • doskonali swoje umiejętności zawodowe;
 • jest odpowiedzialny za pracę zespołową jest świadomy politycznych uwarunkowań ochrony środowiska;
 • wykazuje umiejętność przygotowania i napisania pracy dyplomowej, sporządzania pisemnej i ustnej prezentacji wyników własnych badań w języku polskim oraz krótkiego doniesienia w języku angielskim.

Strona internetowa Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem

Qualification awarded:

Magister (Master's degree) in Interdisciplinary Studies in Environmental protection

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Learning outcomes

As a result of education programme of second cycle programme of Interdisciplinary Studies in Environmental Protection the graduate:
- Recognizes the multiple interactions and dependencies between components and environmental factors;
- Uses knowledge and research methods of various sciences;
- Knows the environmental management tools, mechanisms and administrative procedures;
- Predicts the effects of human intervention in the natural environment - uses the specialized terminology in English and Polish;
- Uses of environmental models;
- Critically evaluates information about the environment;
- Uses modern information technologies;
- Recognizes the role of environmental education and sustainable development;
- Improves her/his professional skills;
- Is responsible for the work team is aware of the political conditions of the environment;
- Demonstrates the ability to prepare and write a thesis, preparing written and oral presentation of the results of their research in Polish and short reports in English.

Dimension of studies in ECTS credits: 120.
Number of semesters: 4.
The number of ECTS credits per compulsory general courses: 37.
The number of ECTS credits per specialization courses: 57.
The number of ECTS credits per general university courses: 6.
The number of ECTS credits per thesis: 20.

Second cycle program does not provide a compulsory professional practice.

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/