On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > (in Polish) Studia międzydziedzinowe MISH > Interdisciplinary Individual Studies in the Humanities - Applied Linguistics within MISH, full-time, first cycle programme

Interdisciplinary Individual Studies in the Humanities - Applied Linguistics within MISH, full-time, first cycle programme (S1-PRK-LS-MISH)

(in Polish: Indywidualne studia międzydziedzinowe - lingwistyka stosowana w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia)
first cycle programme
full-time, 3-year studies
Language: Polish

Studia w Kolegium MISH przyporządkowane są do dziedziny nauk humanistycznych i dziedziny nauk społecznych.

Dziedzina nauk humanistycznych:

 • Archeologia
 • Filozofia
 • Historia
 • Językoznawstwo
 • Nauki o kulturze i religii
 • Nauki o sztuce

Dziedzina nauk społecznych:

 • Ekonomia i finanse
 • Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
 • Nauki o bezpieczeństwie
 • Nauki o komunikacji społecznej i mediach
 • Nauki o polityce i administracji
 • Nauki prawne
 • Nauki socjologiczne
 • Pedagogika
 • Psychologia

Kolegium MISH kształci studentów interdyscyplinarnych, tj. ludzi odznaczających się wiedzą, umiejętnościami i postawami ukształtowanymi w wyniku studiów międzydziedzinowych o zakresie ogólnym i szczegółowym: zakres ogólny - w ramach szeroko pojmowanej wiedzy i działań na terenie kultury (osiągany przez zdobywanie wiedzy i umiejętności na różnych wydziałach Uniwersytetu), zakres szczegółowy - zagwarantowany przez wypełnienie wymagań uniwersyteckich w obrębie programu kształcenia, tj. dyscypliny kierunkowej przyporządkowanej do właściwego obszaru kształcenia (poświadczony przez dyplom ukończenia studiów na kierunku, na którym student zrealizował minimum programowe, przygotował pracę dyplomową i złożył egzamin dyplomowy). Studia MISH kształtują samodzielność naukową: student sam stawia sobie cele edukacyjne i pracuje z wybranym przez siebie opiekunem naukowym (tutorem).

Studenci MISH realizują zajęcia w wybranych przez siebie jednostkach Uniwersytetu.

W ramach studiów w Kolegium MISH student ma możliwość uzyskania dyplomu na więcej niż jednym kierunku.

Do wyboru studenci mają następujące kierunki:

 1. antropozoologia
 2. archeologia
 3. artes liberales
 4. bezpieczeństwo wewnętrzne
 5. dziennikarstwo i medioznawstwo
 6. ekonomia
 7. etnologia i antropologia kulturowa
 8. europeistyka – integracja europejska
 9. fennistyka (od roku akad. 2020/21)
 10. filologia angielska (English Studies)
 11. filologia bałtycka
 12. filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie
 13. filologia nowogrecka
 14. filologia polska
 15. filologia romańska
 16. filologia rosyjska
 17. filologia włoska
 18. filozofia
 19. Finance, International Investment and Accounting
 20. finanse i rachunkowość
 21. geografia
 22. germanistyka
 23. historia
 24. historia i kultura Żydów
 25. historia sztuki
 26. hungarystyka
 27. iberystyka: hispanistyka
 28. iberystyka: portugalistyka
 29. informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
 30. informatyka i ekonometria
 31. International Studies in Philosophy
 32. kognitywistyka
 33. kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska
 34. kulturoznawstwo – wiedza o kulturze
 35. lingwistyka stosowana
 36. logopedia ogólna i kliniczna
 37. muzykologia
 38. orientalistyka – afrykanistyka
 39. orientalistyka – arabistyka
 40. orientalistyka – egiptologia (od roku akad. 2021/22)
 41. orientalistyka – hebraistyka (od roku akad. 2020/21)
 42. orientalistyka – indologia
 43. orientalistyka – iranistyka
 44. orientalistyka – japonistyka
 45. orientalistyka – koreanistyka (od roku akad. 2020/21)
 46. orientalistyka – kultura Wschodu Starożytnego,
 47. orientalistyka – mongolistyka i tybetologia,
 48. orientalistyka – sinologia
 49. orientalistyka – turkologia
 50. pedagogika
 51. politologia
 52. polityka społeczna
 53. prawo (poziom kształcenia jednolite magisterskie)
 54. psychologia (poziom kształcenia: jednolite magisterskie)
 55. slawistyka
 56. socjologia
 57. socjologia stosowana i antropologia społeczna
 58. stosunki międzynarodowe
 59. studia amerykanistyczne (American Studies)
 60. studia wschodnie
Aktualny program studiów dostępny jest na stronie www.mish.uw.edu.pl.

Absolwent Kolegium MISH posiada - obok kompetencji właściwych dla kierunków realizowanych w ramach studiów MISH - umiejętności interdyscyplinarnego ujmowania problemów z zakresu wielu dyscyplin i dziedzin naukowych. Świadomie wykorzystuje metody dyscyplin badawczych poznane na wybranych przez siebie kierunkach studiów, przeprowadza interdyscyplinarne analizy i interpretacje zjawisk i procesów zachodzących w kulturze i społeczeństwie oraz rozwiązuje teoretyczne i praktyczne problemy związane z rozumieniem człowieka i procesów współczesnego świata. Odznacza się postawą otwartości i szacunku wobec różnych dyscyplin nauki, wobec tradycji i współczesności, a także umiejętnością świadomego i wiarygodnie uargumentowanego dokonywania ocen. Jest bardzo dobrze przygotowany zarówno do dalszego kształcenia się zarówno w systemie studiów międzydziedzinowych, jak i w ramach określonej dyscypliny naukowej.

Absolwent realizowanych w ramach Kolegium MISH studiów jednolitych magisterskich jest wszechstronnie przygotowany do podjęcia studiów doktoranckich: odznacza się umiejętnością samodzielnego stawiania problemów badawczych, trafnego doboru i zastosowania interdyscyplinarnej metodologii w ich rozwiązywaniu, odpowiedzialnego planowania indywidualnego rozwoju naukowego oraz tworzenia projektów badawczych. Absolwent ujawnia postawę gotowości do pogłębiania dotychczasowej wiedzy oraz doskonalenia umiejętności w ramach kształcenia ustawicznego. Posiada kompetencje rozstrzygające o wysokim potencjale zatrudnialności: m.in. otwartość, odpowiedzialność, samodyscyplinę, umiejętność tworzenia i realizowania projektów, gotowość do samodoskonalenia i współpracy.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

BA degree in Applied Linguistics within MISH

Access to further studies:

second cycle programme

Professional status:

In accordance with the Regulation of the Minister of Science and Higher Education of 17 January 2012 on the standards of education in preparation for the teaching profession (Journal of Laws 2012, item 131) the student obtained pedagogical qualifications required for teaching language B and language C in kindergartens and in primary schools.

Teaching standards

Author`s programme of the Faculty of Education

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/